Publicerad 16 februari 2023

EU:s sektorsprogram 2014–2027

SKR har samlat de flesta av EU:s sektorsprogram som är relevanta för kommuner och regioner. De stödjer utvecklingen inom ett visst område eller till en viss sektor.

EU:s sektorsprogram stödjer utvecklingen inom ett visst område eller till en viss sektor. Det kan handla om miljö, utbildning eller kultur. I de flesta fall krävs projektpartners från andra EU-länder.

Majoriteten av programmen styrs från Bryssel. För vissa finns nationella kontaktpunkter som bland annat ger information och svarar på frågor om programmet och ansökningsprocessen. I ett fåtal program är det nationella myndigheter som administrerar programmen.

Inom respektive program finns en pott pengar för hela EU som fördelas genom så kallade utlysningar där aktörer får skicka in sina projektansökningar. De som bedöms ha de bästa ansökningarna tilldelas medel.

Lista över EU:s sektorsprogram

Nedan finns de flesta av programmen samlade med länkar till förvaltande myndighet och eventuell nationell kontaktpunkt. Du kan besöka deras webbplatser och för kontakt och information om programmen och ansökningsprocessen.

Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF)

Fonden medfinansierar projekt inom asyl, återvändande samt integration och laglig migration. Förvaltande myndighet är Migrationsverket.

Förvaltande myndighet: Migrationsverket, Asyl, migrations- och integrationsfonden

EU:s hälsoprogram

Ger stöd till åtgärder på hälsoområdet och utveckling av hälso- och sjukvårdssystem. Folkhälsomyndigheten är nationell kontaktpunkt. EU-kommissionens genomförandeorgan CHAFEA är förvaltande myndighet.

Nationell kontaktpunkt: Folkhälsomyndigheten, EU:s hälsoprogram 2021-2027

Förvaltande myndighet: EU-kommissionen CHAFEA, EU:s hälsoprogram

Forskning och innovation – Horisont Europa

I januari 2021 startade Horisont Europa (tidigare Horisont 2014 - 2020) EU:s nya ramprogram för forskning och innovation som sträcker sig mellan 2021 och 2027. EU bygger vidare på arbetet med att stärka effekten av forskning och innovation och rustar för att ta sig an de globala utmaningarna och nå FN:s hållbarhetsmål.

Vinnova är nationell kontaktpunkt. EU-kommissionen är förvaltande myndighet.

Nationell kontaktpunkt: Vinnova, Horisont Europa

Förvaltande myndighet: EU-kommissionen, Horisont analysis 2020 (engelska)

Idrott – Erasmus+

Programmet fokuserar på ökat deltagande och lika tillgång till idrott för alla. EU-kommissionens genomförandeorgan EACEA är förvaltande myndighet.

Förvaltande myndighet: EU-kommissionen EACEA, Erasmus+ idrott 2021-2027 (engelska)

IT-stöd för äldre – AAL

Active Assisted Living (AAL) ger stöd till utveckling av innovativa produkter, service och system inom IT och telekommunikation som förbättrar livet för äldre. Vinnova är nationell kontaktpunkt. Förvaltande myndighet är sekretariatet för AAL.

Nationell kontaktpunkt: Vinnova, Active Assisted Living (engelska)

Förvaltande myndighet: AAL, Active Assisted Living (englska)

Klimat och miljö – LIFE

LIFE medfinansierar projekt som bidrar till EU:s klimat- och miljömål och genomförande av EU:s miljölagstiftning. Nationell kontaktpunkt är Naturvårdsverket. Förvaltande myndighet är EU-kommissionen.

Nationell kontaktpunkt: Naturvårdsverket, LIFE

Förvaltande myndighet: EU-kommissionen, LIFE (engelska)

Konkurrenskraft och företagande – COSME

COSME är EU:s konkurrenskraftsprogram som bland annat ger stöd till små och medelstora företag och åtgärder som skapar ett företagsvänligt klimat. Nationell kontaktpunkt är Tillväxtverket. Förvaltande myndighet är EU-kommissionens genomförandeorgan EASME.

Förvaltande myndighet: EU-kommissionen EASME, COSME (englska)

Kulturella och kreativa sektorer – Kreativa Europa

Kreativa Europa består av två delprogram, Kultur (kulturella och kreativa sektorn) och MEDIA (audiovisuella sektorn). Nationell kontaktpunkt för kultur är Kulturrådet. Nationell kontaktpunkt för MEDIA är Svenska Filminstitutet. Förvaltande myndighet är EU-kommissionens genomförandeorgan EACEA.

Nationell kontaktpunkt: Kulturrådet, delprogrammet Kultur

Nationell kontaktpunkt: Svenska Filminstitutet, delprogrammet MEDIA

Förvaltande myndighet: EU-kommissionen EACEA, Kreativa Europa

Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap

Ger stöd till insatser som främjar och skyddar individers rättigheter enligt EU:s fördrag och stadga för grundläggande rättigheter. Det rör bland annat förebyggande av diskriminering och främjande av jämställdhet. Förvaltande myndighet är EU-kommissionen.

Förvaltande myndighet: EU-kommissionen, Rättvisa, jämlikhet och medborgarskap (engelska)

Sysselsättning och social innovation – EaSi

Ger stöd till insatser som främjar högkvalitativa och hållbara jobb, socialt skydd och förbättrade arbetsvillkor, samt till insatser som bekämpar fattigdom och förebygger social utestängning. Förvaltande myndighet är EU-kommissionen.

Förvaltande myndighet: EU-kommissionen, EaSi (engelska)

Transport – Fonden för ett sammanlänkat Europa

Medfinansierar projekt som förbättrar den europeiska infrastrukturen för transport, energi och telekommunikation. Näringsdepartementet tar beslut om svenska projekt som kan ansöka om medel. EU-kommissionen är förvaltande myndighet. Trafikverket samordnar transportdelen.

Förvaltande myndighet: EU-kommissionen INEA, Fonden för ett sammanlänkat Europa (englska)

Ungdomar – Erasmus+

Ger stöd till bland annat ungdomsutbyten, samarbetsprojekt och insatser som inkluderar unga i arbetet med att utforma ungdomspolitiken i Europa. Förvaltande myndighet är Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

Förvaltande myndighet: MUCF, Europa+ Ung & Aktiv

Utbildning – Erasmus+

Ger stöd till internationella utbyten och samarbetsprojekt inom skolutveckling - från förskola till vuxenutbildning. Förvaltande myndighet är Universitets- och högskolerådet.

Förvaltande myndighet: Universitets- och högskolerådet, Erasmus+ Utbildning

Vänortssamarbeten – Ett Europa för medborgarna

Ger stöd till insatser som främjar demokratisk delaktighet bland EU:s medborgare. Vänortssamarbete och nätverk av städer är en del i programmet. Nationell kontaktpunkt är Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Förvaltande myndighet är kommissionens genomförandeorgan EACEA.

Nationell kontaktpunkt: MUCF, Ett Europa för medborgarna

Förvaltande myndighet: EU-kommissionen EACEA, Ett Europa för medborgarna

Informationsansvarig

  • Malin Looberger
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.