Publicerad 7 juli 2021

Valfrihetssystem i kommuner, beslutsläget 2020

SKR har sammanställt en översikt av beslutsläget i införandet av Lag om valfrihetssystem, LOV, i Sveriges kommuner. Det finns uppgifter inom vilka tjänster LOV tillämpas och de kommuner som tillämpar LOV inom särskilt boende. Uppgifterna är hämtade till och med 1 juli 2020.

Karta, statistik, tjänster och trender

  • 160 kommuner har infört LOV
  • 114 kommuner har ej haft LOV
  • 16 kommuner har fattat beslut om av avbryta LOV

Sedan 2015 har antalet kommuner med LOV varit relativt stabilt, det har dock skett en ökning av antal kommuner som avslutar sina LOV-system, samtidigt som nya tillkommit.

Det blir allt färre externa företag som är verksamma inom hemtjänst enligt LOV. Det finns troligen fler bakomliggande orsaker till detta. Ett ökat fokus på avtalsuppföljningar, tillståndsplikt för leverantörerna samt ett ansträngt ekonomisk läge i kommunerna kan vara några av förklaringarna.

Det är främst inom hemtjänsten, särskilda boenden för äldre samt inom LSS-områdena daglig verksamhet, ledsagarservice och avlösarservice som kommunerna har infört tjänster inom valfrihetssystem enligt LOV.

Karta, statistik, trend samt övrig information (PDF) Pdf, 805 kB.

Kommuner och deras tjänster med LOV (Excel) Excel, 55 kB.

Kommuner som har avslutat sina LOV-system har primärt angivit att det varit få brukare som valt andra utförare än den kommunala, eller att få företag valt att etablera sig i kommunen. Vissa kommuner har under senaste åren genomfört upphandlingar enligt lagen om upphandling (LOU) för att skapa en valfrihetsmarknad. Samtidigt så breddar kommuner, som sedan tidigare infört LOV inom ett område, valfrihetssystem inom andra verksamhetsområden.

Det området som ökat mest senaste åren är LOV inom särskilt boende för äldre.

Utförare inom hemtjänst

Maj 2020 så hade strax över 400 företag fått tillstånd att bedriva hemtjänst enligt IVO. Det ska dock tilläggas att även företag som enbart bedriver exempelvis boendestöd också måste ha hemtjänsttillstånd varför statistiken skiljer sig något mot tidigare års sammanställningar där endast hemtjänstföretag ingått.

Maj 2019 var det 430 godkända företag inom LOV hemtjänst i kommunerna och IVO mottog cirka 500 ansökningar om tillstånd för hemtjänst. Därav kan uppskattas att cirka 15 procent av tillstånd för hemtjänst är för företag som riktar sig primärt mot boendestöd.

Generellt syns en kontinuerlig minskning av antalet unika externa aktörer inom LOV-marknaden. Kommunerna har arbetat mycket med avtalsuppföljningar och granskningar, tillståndsgivning från IVO samt en stram ekonomisk tillvaro i kommunerna är trolig anledning till denna successiva förändring.

Källa: Valfrihetswebben: annonser för valfrihetssystem

Årligen tar SKR fram ytterligare statistik kring kommuner och regioners köp av verksamhet.

Köp av verksamhet för kommuner och regioner

Informationsansvarig

  • Thomaz Ohlsson
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset