Publicerad 23 september 2021

Rörlig ersättning kopplat till besök eller åtgärder

Delar av vårdcentralens ersättningar kan också utgöras av ersättningar och avgifter kopplat till utförda besök. Ersättningens storlek skiljer sig beroende på om det är en listad patient, annan inomlänspatient, eller en utomlänspatient. Rörlig ersättning benämns ibland FFS - Fee For Service.

En illustration som visar hur många andelar rörlig erättning kopplat till besök eller åtgärder en vårdcentraler erhåller.

Vid en undersökning 2019 kunde konstateras att:

  • det för listade patienter i en tredjedel av regionerna inte utgår någon besöksersättning alls, inte ens patientavgiften tillfaller vårdcentralen.
  • i en tredjedel av regionerna behåller vårdcentralen patientavgiften, och
  • i en tredjedel får vårdcentralen både behålla patientavgift och/eller får en lägre besöksersättning.

För patienter som inte är listade, eller listade på en annan vårdcentral, får vårdcentralen däremot som regel en högre ersättning per besök.

Ersättningsnivåer för patientkategorier

Ersättningsnivåer för olika patientkategorier

Patientkategori

Ersättningsnivå

Listad vårdcentral

Ingen eller låg

Listad på annan vårdcentral

Låg - mellan

Olistad (i förekommande fall)

Mellan

Utomlänspatient

Hög

 

Folkbokförd i annat län

Besöksersättning utgår också för patienter som är folkbokförda i ett annat län. I några (få) regioner är besöksersättningen för så kallade utomlänspatienter densamma som för individer som är listade på en annan vårdcentral.

Men de flesta regioner använder istället den särskilda prislista som gäller för ersättningar regionerna emellan, den så kallade regionprislistan. Då får vårdcentralen samma ersättning som vårdregionen fakturerar patientens hemregion, eventuellt med avdrag för administrationsavgift och fria nyttigheter. Utomlänspriset motsvarar regionens självkostnad för ett öppenvårdsbesök.

Differentierade besöksersättningar

Besöksersättningen kan vara differentierad utifrån vilken yrkeskategori som patienten möter eller utifrån vilken aktivitet eller åtgärd som utförs. En högre besöksersättning kan utgå för särskilda aktiviteter där regionen önskar se en ökning, som till exempel hembesök eller hälsosamtal.

Informationsansvarig

  • Lars Kolmodin
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset