Publicerad 17 mars 2021

Ersättningsmodeller, hälso- och sjukvård

Införande av vårdvalssystem förutsätter val av ersättningsmodell. De ekonomiska villkoren bör skapa likvärdiga förutsättningar för privata utförare och egen regi som verkar på en konkurrensutsatt marknad. Ersättningen ska spegla uppdrag och ansvar.

Införande av vårdvalssystem förutsätter val av ersättningsmodell. De ekonomiska villkoren bör skapa likvärdiga förutsättningar för privata utförare och egen regi som verkar på en konkurrensutsatt marknad. Ersättningen ska spegla uppdrag och ansvar.

En del i styrningen

Ersättningsmodeller är ett kraftfullt verktyg som skapar olika sorters incitament och motivation, beroende på dess utformning. Det förtjänas att påpekas att alla sätt att fördela resurser skapar incitament. Det finns inga neutrala ersättningsmodeller. Att inte ha en ersättningsmodell eller tillämpa ett kostnadsansvar skapar också incitament. Men – ersättningsmodeller är bara en (1) komponent i ledning och styrning. Den måste alltid kombineras med andra styrmedel som:

  • lagstiftning,
  • yrkesetik,
  • ledarskap,
  • uppföljning,
  • utbildning,
  • personalutveckling och så vidare.

Jakten på den perfekta ersättningsmodellen, delbetänkande Tillitsdelegationen 2017

Ett skiftande ersättningslandskap

Ersättningsmodeller som används i hälso- och sjukvården skiljer sig väsentligt åt, beroende på verksamhetsområde och om verksamhetsområdet är konkurrensutsatt eller inte. Även inom ett och samma verksamhetsområde skiljer sig ersättningsmodellerna åt mellan regionerna, ett resultat av det lokala självstyret och olika målsättningar.

SKR ger stöd

SKR bidrar till utveckling av ersättningsystem inom hälso- och sjukvården. Genom nätverk och arbetsgrupper stödjer vi regionernas egen utveckling mot ersättningsmodeller som bidrar till uppnående av övergripande mål. Det finns generellt ett stort intresse – både hos regionerna och hos andra aktörer – av hur ersättningssystem i hälso- och sjukvården är utformade och utvecklas.

Vi följer också utvecklingen i regionerna och sammanställer jämförelser.

Publiktioner

Informationsansvarig

  • Lars Kolmodin
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset