Publicerad 20 oktober 2021

Utmaningsrätt

En kommun eller en region kan bestämma sig för att införa utmaningsrätt. Utmaningen innebär en initiativrätt till en prövning av om en upphandling ska genomföras.

Beslut om regler som ska gälla vid utmaning

Varje kommun och region beslutar om de regler som ska gälla vid utmaningen som:

 • vilka verksamheter som får utmanas,
 • vart utmaningen ska rikta, och
 • vad utmaningen ska innehålla hur handläggningen kommer att gå till.

Det här är utmaningsrätt kortfattat

 • Utmaningsrätten är till för att pröva verksamheter som bedrivs av kommunen, både kostnads- som kvalitetsmässigt.
 • Utmaningsrätten är en del i att öka mångfalden och förbättra den kommunala verksamheten. Intraprenad, avknoppning, entreprenad och kundval är andra.
 • Utmaningen avser att någon lämnar ett önskemål om att en del av den kommunala verksamheten ska upphandlas eller säljas.
 • Den som vill driva en verksamhet åt kommunen på entreprenad har rätt att utmana den kommunala verksamheten.
 • Det kan även finnas möjlighet att rikta ett önskemål till kommunen om att en del av kommunens verksamhet ska säljas.

När en verksamhet utmanas

Om en verksamhet utmanas prövar kommunen eller regionen först om det är tillåtet att upphandla verksamheten. Det är också upp till den lokala kommunen eller regionen att bedöma om det är lämpligt att den aktuella verksamheten utmanas.

Verksamhet som inte får utmanas

 • Myndighetsutövning får inte upphandlas om det inte finns särskilt stöd för detta i speciallagstiftningen.
 • Strategiska ledningsfunktioner.
 • Verksamhet som enligt lag eller förordning måste utföras av kommunen eller regionen kan inte heller utmanas.

När ett beslut fattas om utmaning

Om beslut fattas att verksamhet ska utmanas måste detta göras enligt gällande regler. Den som har utmanat verksamheten har inga garantier om att få uppdraget utan kommer att konkurrera med andra leverantörer på samma villkor. Sannolikt ska lagen om offentlig upphandling (LOU) användas.

Utformning av uppdraget, kraven och utvärderingskriterier

Den enskilda kommunen eller regionen utformar uppdraget, kraven och utvärderingskriterierna i förfrågningsunderlag och avtal.

Även om verksamheten upphandlas och drivs av ett privat företag har kommunen eller regionen enligt kommunallagen ett ansvar för att kontrollera och följa upp verksamheten.

Informationsansvarig

 • Lars Kolmodin
  Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR