Publicerad 6 juli 2021

Tillståndsplikt, anmälningsplikt

Kommuner och regioner som överlåter en angelägenhet till en privat utförare, ska säkerställa att utföraren har nödvändiga tillstånd för att driva aktuell verksamhet innan start av drift. Verksamhet i egen regi ska anmälas för flera verksamhetsområden. SKR bevakar frågan.

SKR för dialoger med tillståndsgivande myndigheter och intresseorganisationer samt informerar i nätverk, nyhetsbrev och via andra kontakter och kanaler för att nå medlemmar med information om tillståndsplikt samt anmälningsplikt av verksamhet.

Tillstånd från berörd myndighet krävs av privata aktörer

Om kommuner och regioner valt att genomföra upphandling av välfärdstjänster som vård eller omsorg genom till exempel Lag om offentlig upphandling (LOU) eller lag om valfrihetssystem (LOV) krävs att de kommunala bolagen och privata aktörerna har tillstånd från berörd myndighet. Att söka tillstånd är förenat med en avgift.

Cirkulär: Ägar- och ledningsprövning - nya krav för enskilda att driva fristående förskola

Skolinspektionen ger information om tillstånd för fristående skolor

IVO informerar om tillståndsgivning

IVO lämnar svar på frågor om tillstånd

Avgifter för ansökan, IVO

IVO om ägar- och ledningsprövning av tillståndspliktiga verksamheter

IVO:s handläggningstider för tillstånd

Anmälningsplikt gäller för verksamhet som drivs i offentlig regi

Inom vård och omsorg i kommuner och regioner krävs att verksamhet som drivs i så kallad egen regi ska anmälas till IVO. Myndigheten utövar även tillsyn över verksamheten.

IVO ger svar på frågor om anmälningsplikt för kommuner

Läs vidare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset