Publicerad 9 april 2021

Digitalisering som en del i styrningen

För att få genomslag för digitalisering är det viktigt att ledningen står bakom förändringsarbetet och är tydliga bärare av budskapet om digitalisering, samt ser till att frågan kommer in i ordinarie styr- och ledningsarbete. Intervjuer om samverkan och exempel.

Ledningen bör agera som en aktiv och engagerad beställare som ställer krav och inhämtar tillräckliga underlag inför beslut och upphandlingar kring frågor som rör digitalisering. En tydlig organisation och arbetsfördelning kring digitalisering är också viktigt.

I filmen berättar Christine Feuk, SKR, bland annat om att få ett genomslag av digitalisering behöver ledningen stå bakom uppdragen och prata om och vara tydligare bärare av syfte och mål med digitaliseringen.

Vikten av att få in digitaliseringen in sin ordinarie styr- och ledningsmodell och att ha tidiga dialoger med verksamheten. Det är ett ledningsansvar att lyfta fram goda exempel i organisationen och skapa arenor där företrädare för de olika verksamheterna kan mötas och utbyta erfarenheter.

Det är vikigt med medskapande kring målen för utveckling som grund för att ta fram en strategi och policy samt göra konsekvensbeskrivningar både på kort och lång sikt där verksamheterna visar att de har tittat på möjligheten att digitalisera processer.

Filmen är 8 minuter och 4 sekunder lång.

Exempel

Sju röster om vikten av att samverka

Det krävs samarbete för att klara av de samhällsutmaningar kommuner och regioner står inför. Genom att införa moderna arbetssätt där digitaliseringens möjligheter tas tillvara för att öka effektiviteten och frigöra tid, kan mer tid läggas på att lösa mer komplexa frågor. Lyssna på intervjuer om vikten av att samarbeta.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset