Publicerad 23 mars 2021
Frågor och svar

Hur ser den rättsliga konstruktionen av årliga avgifter för livsmedelskontroll ut?

Uppdaterad: 4 februari 2021

I artikel 78 EU:s kontrollförordning (EU 2017/625) finns ett generellt krav på medlemsstaterna att säkerställa att livsmedelskontrollen har tillräckliga finansiella resurser. I artikel 79 finns en uppräkning av viss kontroll som enligt förordningen ska finansieras med avgifter. I övrigt ger kontrollförordningen i tämligen stor utsträckning medlemsstaterna möjlighet att själva välja hur livsmedelskontrollen ska finansieras.

Systemet med årliga schablonbaserade livsmedelsavgifter är en svensk lösning som följer av nationell lagstiftning och inte kontrollförordningen. Systemet är obligatoriskt att tillämpa för alla kontrollmyndigheter, statliga såväl som kommunala, och bygger på att avgifterna betalas med helt avgiftsbelopp i förskott för varje påbörjat kalenderår (3 och 9 §§ LAF).

Regelverket innefattar också en begränsning i nedsättning av avgifter, direkt eller indirekt. Enligt artikel 83.2 kontrollförordningen (EU 2017/625) får en avgift eller pålaga, oavsett om den grundar sig på kontrollförordningen eller nationella bestämmelser, inte återbetalas direkt eller indirekt förutom i de fall de har tagits ut felaktigt. Kontrollförordningen medger vissa begränsade avgiftsreduktioner i artikel 79.3 och artikel 79.4. Dessa har genomförts i §§ 12 och 12 a i LAF och omfattar inte skäl som kan relateras till pandemin covid 19.

I övrigt förbjuder kontrollförordningens artikel 83.2 att avgifter eller pålagor som tas ut i enlighet med artiklarna 79 och 80 återbetalas, direkt eller indirekt om de inte har uttagits felaktigt. Vad som avses med felaktigt uttaget är inte rättsligt klarlagt.

Informationsansvarig

  • Maja Högvik
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset