Publicerad 23 mars 2021
Frågor och svar

Hur kan kommunen hantera de verksamheter som tvingats hålla stängt på grund av tvingande restriktioner relaterade till covid 19?

Uppdaterad: 4 februari 2021

Kontrollmyndigheten får, enligt 10 § förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter (LAF), sätta ned eller efterskänka den årliga avgiften om det finns särskilda skäl. Vilka särskilda skäl som kan åberopas enligt 10 § LAF är oklart eftersom det varken finns förordningsmotiv, förarbetsuttalanden eller praxis som förtydligar tillämpningsområdet. Det kan i sammanhanget noteras att den svenska ordningen med årsvisa förskottsavgifter inte följer av kontrollförordningen (EU 2017/625) utan av den svenska regleringen.

SKR menar att det inte kan uteslutas att en situation där en livsmedelsverksamhet inte får eller kan bedrivas på grund av restriktioner som beslutats av regering och statliga myndigheter med anledning av covid 19 innefattas i ett sådant särskilt skäl som avses i 10 §.

De verksamheter som då skulle vara aktuella är de livsmedels­verksamheter som indirekt omfattats av förbudsförordningen till ordningslagen respektive begränsningsförordningen till covid 19 lagen genom att de är belägna inom strikt reglerade verksamheter så som nöjesparker, idrottsarenor, teatrar och andra verksamheter som i praktiken inte får hållas öppna.

I förhållande till kontrollförordningen skulle ett avgiftsuttag på grund av den uteblivna verksamheten, och där med utebliven risk, kunna sägas ha skett felaktigt (och därmed inte stå i strid med kontrollförordningens artikel 83.2). Något rättsligt avgörande till stöd för tolkningen finns inte.

Tillämpningen av 10 § LAF enligt ovan förutsätter alltså att någon verksamhet som ska kontrolleras inte bedrivs under det aktuella kalenderåret och att detta är en följd av tvingande restriktioner som meddelats på grund av pandemin covid 19.

Däremot räcker det enligt SKR:s bedömning inte med att en verksamhet inte kan bedrivas i samma omfattning eller utsträckning som tidigare för att en avgift ska kunna sättas ner eller efterskänkas med stöd av bestämmelsen. Detta eftersom anläggningar som är i drift fortfarande har ett kontrollbehov som enligt regelverket behöver finansieras. Den årliga avgiften ska enligt regelverket utgå i förskott per kalenderår, oavsett om verksamheten rent faktiskt bedrivs under hela eller delar av året.

En nedsättning med stöd av 10 § LAF enligt artikel 78 kontrollförordningen får inte innebära att finansieringen av kontrollmyndighetens kontrollverksamhet äventyras.

Kontrollmyndigheten behöver, som alltid, beakta likabehandlingsprincipen och objektivitetsprincipen vid tillämpningen av bestämmelsen – det vill säga att även om bestämmelsen ska tillämpas utifrån omständigheterna i det enskilda fallet, så ska lika fall också behandlas lika (3 och 9 §§ LAF).

Informationsansvarig

  • Maja Högvik
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset