Publicerad 23 mars 2021

Så påverkas kommunernas livsmedelsavgifter av coronapandemin

SKR svarar på vanliga frågor om vad som gäller för kontrollavgifter inom livsmedelslagstiftningens område.

 • Måste kontrollmyndigheten utföra livsmedelskontroll? Uppdaterad: 4 februari 2021

  Ja. Enligt artikel 9 i EU:s kontrollförordning (EU 2017/625) ska kontrollmyndigheten regelbundet och med lämplig frekvens utföra riskbaserad offentlig kontroll av alla livsmedelsaktörer. Livsmedelskontrollen är dessutom identifierad som en samhällsviktig verksamhet av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och kontroll av registrerade verksamheter ska utföras enligt plan.

  Livsmedelskontrollen utförs för att säkerställa säkra livsmedel och en hög skyddsnivå för konsumenterna och behöver därför utföras i samma omfattning som under normala omständigheter, även om all kontroll inte kan utföras på plats.

 • Måste kommunen ta ut avgifter för livsmedelskontrollen? Uppdaterad: 9 februari 2021

  Ja. Registrerade livsmedelsverksamheter ska kontrolleras och vara avgiftsfinansierad i enlighet med förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter (LAF). Kontrollmyndigheterna är skyldiga att ta ut en årlig avgift för kontrollen, 3 och 9 §§ i nämnda förordning. Denna avgift ska täcka de kostnader som myndigheten har för livsmedelskontrollen och ska betalas av den aktör som är föremål för kontrollen.

  Däremot kan kontrollbehovet se annorlunda ut för de verksamheter som har stora förändringar i sin verksamhet eller som inte alls kommer att driva verksamhet under 2021. Detta kan hanteras genom riskklassningen.

  Kontrollskulder och covid-19

  För livsmedelskontrollen gör SKR bedömningen att det inte finns förutsättningar att överföra miljönämndens intäkt för livsmedelskontroll från ett år till ett annat i externredovisningen i de fall avgift fakturerats men kontroll inte utförts. Detta eftersom det inte finns något krav på motprestation för kommunen gentemot kontrollobjektet eller någon skyldighet att återbetala avgiften.

  Det finns däremot inget hinder mot att kommunen i enlighet med sina interna ekonomistyrningsprinciper hanterar över/underskott i en verksamhet mellan åren, genom till exempel överföring av budgetmedel. För att diskutera frågor om ekonomi och externredovisning rekommenderar vi en dialog med ert ekonomikontor/ motsvarande.

 • Finns det lagstöd för att efterskänka avgifter? Uppdaterad: 4 februari 2021

  Nej. Enligt artikel 83.2 kontrollförordningen (EU 2017/625) får en avgift eller pålaga, oavsett om den grundar sig på kontrollförordningen eller nationella bestämmelser, inte återbetalas direkt eller indirekt förutom i de fall de har tagits ut felaktigt.

 • Finns det lagstöd för att sänka avgifter? Uppdaterad: 4 februari 2021

  Skrivningen i 10 § LAF om nedsättning av avgifter vid särskilda skäl innebär inte en nedsättningsgrund som kan åberopas oberoende av kontrollförordningens begränsningar. Se nedan angående vissa verksamheter som tvingats hålla stängt på grund av tvingande restriktioner

  Enligt artikel 83.2 kontrollförordningen (EU 2017/625) får en avgift eller pålaga, oavsett om den grundar sig på kontrollförordningen eller nationella bestämmelser, inte återbetalas direkt eller indirekt förutom i de fall de har tagits ut felaktigt.

  Kommunen kan dock hantera livsmedelsverksamheter som har ett förändrat kontrollbehov (stora förändringar i sin verksamhet eller som inte alls kommer driva verksamhet under 2021) genom att justera kontrolltiden i riskklassningen.

  Kontrollskulder och covid-19

 • Får kommunen ge anstånd eller erbjuda avbetalningsplan? Uppdaterad: 4 februari 2021

 • Hur kan kommunen hantera de verksamheter som tvingats hålla stängt på grund av tvingande restriktioner relaterade till covid 19? Uppdaterad: 4 februari 2021

  Kontrollmyndigheten får, enligt 10 § förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter (LAF), sätta ned eller efterskänka den årliga avgiften om det finns särskilda skäl. Vilka särskilda skäl som kan åberopas enligt 10 § LAF är oklart eftersom det varken finns förordningsmotiv, förarbetsuttalanden eller praxis som förtydligar tillämpningsområdet. Det kan i sammanhanget noteras att den svenska ordningen med årsvisa förskottsavgifter inte följer av kontrollförordningen (EU 2017/625) utan av den svenska regleringen.

  SKR menar att det inte kan uteslutas att en situation där en livsmedelsverksamhet inte får eller kan bedrivas på grund av restriktioner som beslutats av regering och statliga myndigheter med anledning av covid 19 innefattas i ett sådant särskilt skäl som avses i 10 §.

  De verksamheter som då skulle vara aktuella är de livsmedels­verksamheter som indirekt omfattats av förbudsförordningen till ordningslagen respektive begränsningsförordningen till covid 19 lagen genom att de är belägna inom strikt reglerade verksamheter så som nöjesparker, idrottsarenor, teatrar och andra verksamheter som i praktiken inte får hållas öppna.

  I förhållande till kontrollförordningen skulle ett avgiftsuttag på grund av den uteblivna verksamheten, och där med utebliven risk, kunna sägas ha skett felaktigt (och därmed inte stå i strid med kontrollförordningens artikel 83.2). Något rättsligt avgörande till stöd för tolkningen finns inte.

  Tillämpningen av 10 § LAF enligt ovan förutsätter alltså att någon verksamhet som ska kontrolleras inte bedrivs under det aktuella kalenderåret och att detta är en följd av tvingande restriktioner som meddelats på grund av pandemin covid 19.

  Däremot räcker det enligt SKR:s bedömning inte med att en verksamhet inte kan bedrivas i samma omfattning eller utsträckning som tidigare för att en avgift ska kunna sättas ner eller efterskänkas med stöd av bestämmelsen. Detta eftersom anläggningar som är i drift fortfarande har ett kontrollbehov som enligt regelverket behöver finansieras. Den årliga avgiften ska enligt regelverket utgå i förskott per kalenderår, oavsett om verksamheten rent faktiskt bedrivs under hela eller delar av året.

  En nedsättning med stöd av 10 § LAF enligt artikel 78 kontrollförordningen får inte innebära att finansieringen av kontrollmyndighetens kontrollverksamhet äventyras.

  Kontrollmyndigheten behöver, som alltid, beakta likabehandlingsprincipen och objektivitetsprincipen vid tillämpningen av bestämmelsen – det vill säga att även om bestämmelsen ska tillämpas utifrån omständigheterna i det enskilda fallet, så ska lika fall också behandlas lika (3 och 9 §§ LAF).

 • Hur ser den rättsliga konstruktionen av årliga avgifter för livsmedelskontroll ut? Uppdaterad: 4 februari 2021

  I artikel 78 EU:s kontrollförordning (EU 2017/625) finns ett generellt krav på medlemsstaterna att säkerställa att livsmedelskontrollen har tillräckliga finansiella resurser. I artikel 79 finns en uppräkning av viss kontroll som enligt förordningen ska finansieras med avgifter. I övrigt ger kontrollförordningen i tämligen stor utsträckning medlemsstaterna möjlighet att själva välja hur livsmedelskontrollen ska finansieras.

  Systemet med årliga schablonbaserade livsmedelsavgifter är en svensk lösning som följer av nationell lagstiftning och inte kontrollförordningen. Systemet är obligatoriskt att tillämpa för alla kontrollmyndigheter, statliga såväl som kommunala, och bygger på att avgifterna betalas med helt avgiftsbelopp i förskott för varje påbörjat kalenderår (3 och 9 §§ LAF).

  Regelverket innefattar också en begränsning i nedsättning av avgifter, direkt eller indirekt. Enligt artikel 83.2 kontrollförordningen (EU 2017/625) får en avgift eller pålaga, oavsett om den grundar sig på kontrollförordningen eller nationella bestämmelser, inte återbetalas direkt eller indirekt förutom i de fall de har tagits ut felaktigt. Kontrollförordningen medger vissa begränsade avgiftsreduktioner i artikel 79.3 och artikel 79.4. Dessa har genomförts i §§ 12 och 12 a i LAF och omfattar inte skäl som kan relateras till pandemin covid 19.

  I övrigt förbjuder kontrollförordningens artikel 83.2 att avgifter eller pålagor som tas ut i enlighet med artiklarna 79 och 80 återbetalas, direkt eller indirekt om de inte har uttagits felaktigt. Vad som avses med felaktigt uttaget är inte rättsligt klarlagt.

Informationsansvarig

 • Maja Högvik
  Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset