Publicerad 23 mars 2021
Frågor och svar

Hur ska kommunen hantera anläggningar där verksamhetens art eller omfattning väsentligen har förändrats?

Anläggningarnas riskklassning bygger på en riskbedömning baserad på bland annat vilken typ av verksamhet som bedrivs och produktionens storlek. Om påverkan på eller begränsningarna av verksamheten på grund av covid-19 är av sådan betydenhet att någon av riskfaktorerna i riskmodulen påverkas ska följaktligen riskklassningsbeslutet ändras så att anläggningen tilldelas en kontrolltid som överensstämmer med dess faktiska risk och kontrollbehov.

Riskklassning på Livsmedelsverkets kontrollwiki

Enligt artikel 6.2 andra stycket förordning (EG) 852/2004 ankommer det på livsmedelsföretagare att se till att den behöriga myndigheten alltid har aktuell information om anläggningar, bland annat genom att underrätta den om betydande ändringar i verksamheten och om nedläggningar av befintliga anläggningar.

Eftersom den årliga avgiften betalas i förskott vid kalenderårets början, och ändringar i en anläggnings riskklassning börjar gälla först nästkommande kalenderår, är det viktigt att beslut om ändrad riskklassning sker i så god tid att ett nytt riskklassningsbeslut kan fattas innan kommunen fakturerar sina årliga avgifter.

Informationsansvarig

  • Maja Högvik
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset