Publicerad 23 mars 2021

Förebygga kontrollskulder

Kommunen kontrollerar restauranger, kaféer, butiker och andra verksamheter som hanterar livsmedel. Under pandemin har det varit en utmaning att bedriva kontroll enligt plan. SKR ger här information om hur kommunen ska hantera livsmedelsverksamheter som har stora förändringar i sin verksamhet eller som inte alls kommer driva verksamhet under 2021 för att undvika att kontrollskuld uppstår.

Den rådande pandemin covid-19 medför både förändringar och förhinder för vissa livsmedelsföretagares möjlighet att bedriva sin ordinarie livsmedelsverksamhet. Likaså innebär den utmaningar för kontrollmyndigheterna att fullgöra sitt kontrolluppdrag enligt kontrollplan. Samtidigt är livsmedelskontrollen identifierad som en samhällsviktig verksamhet och kontroll av registrerade verksamheter ska utföras enligt plan.

Årliga avgifter för livsmedelskontroll betalas i förskott, oavsett om kontrollen utförs under året eller ej, och det finns ingen möjlighet att sätta ned eller återbetala erlagda avgifter på grund av att någon kontroll ej har utförts eller ej har kunnat utföras. Upparbetad kontrollskuld bör återbetalas i form av utökad kontroll under nästkommande treårsperiod.

Det är dock viktigt att understryka att för merparten av anläggningarna kommer inte pandemin medföra någon skillnad i fråga om riskklassning, registrering och årlig avgift. Även om omsättningen är längre och öppettiderna påverkas så ska en riskbaserad kontroll utföras och årliga avgifter betalas enligt verksamheternas schablonbaserade riskklassning.

Frågor och svar

 • Hur ska kommunen hantera livsmedelsanläggningar som inte kommer driva verksamhet 2021?

  Det finns inte någon juridisk möjlighet att hantera anläggningar (t.ex. pausa eller vilandeförklara), så att de står kvar i registret men inte erhåller någon kontrolltid och inte behöver betala någon årlig avgift. Det gäller oavsett om det handlar om en förutbestämd tidsperiod eller tillsvidare. Det är inte heller möjligt att sänka en anläggnings riskklass och kontrolltid till ”0” för att uppnå motsvarande resultat.

  Syftet med registreringsplikten i artikel 6.2 förordning (EG) 852/2004 är att kontrollmyndigheten ska ha kännedom om anläggningar där det bedrivs livsmedelsverksamhet så att dessa kan kontrolleras med lämplig frekvens enligt artikel 9 kontrollförordningen (EU) 2017/625. Mot denna bakgrund finns det inget utrymme att låta anläggningar där det inte bedrivs någon verksamhet kvarstå i registret utan att erhålla någon kontroll eller betala någon avgift.

  Avregistrering av företaget hos kontrollmyndigheten

  Ett livsmedelsföretag som på förhand vet med sig att någon verksamhet inte kommer att bedrivas i en viss anläggning under ett visst kalenderår bör därför istället avregistrera sig hos kontrollmyndigheten. Det är viktigt att här understryka att det alltså måste handla om att ingen verksamhet förutsetts bedrivs under minst ett helt kalenderår eftersom den årliga avgiften för livsmedelskontroll enligt 9 § förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter betalas i förskott med ett helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår. Om livsmedelsföretaget bedömer att verksamheten kommer att bedrivas under delar av året ska den alltså inte avregistreras (däremot kan det vara aktuellt är justera riskklassningen, se nästa stycke).

  Var uppmärksam på att den årliga avgiften inte kan ändras i efterhand eftersom den debiteras i förskott för varje påbörjat kalenderår. Anmälan om avregistrering måste alltså inkomma innan avgiften har fakturerats för att en avregistrering ska få någon effekt på den årliga avgiften. Innan verksamheten påbörjas igen i anläggningen måste den också registreras på nytt hos kontrollmyndigheten, annars kommer en livsmedelssanktionsavgift utgå.

 • Hur ska kommunen hantera anläggningar där verksamhetens art eller omfattning väsentligen har förändrats?

  Anläggningarnas riskklassning bygger på en riskbedömning baserad på bland annat vilken typ av verksamhet som bedrivs och produktionens storlek. Om påverkan på eller begränsningarna av verksamheten på grund av covid-19 är av sådan betydenhet att någon av riskfaktorerna i riskmodulen påverkas ska följaktligen riskklassningsbeslutet ändras så att anläggningen tilldelas en kontrolltid som överensstämmer med dess faktiska risk och kontrollbehov.

  Riskklassning på Livsmedelsverkets kontrollwiki

  Enligt artikel 6.2 andra stycket förordning (EG) 852/2004 ankommer det på livsmedelsföretagare att se till att den behöriga myndigheten alltid har aktuell information om anläggningar, bland annat genom att underrätta den om betydande ändringar i verksamheten och om nedläggningar av befintliga anläggningar.

  Eftersom den årliga avgiften betalas i förskott vid kalenderårets början, och ändringar i en anläggnings riskklassning börjar gälla först nästkommande kalenderår, är det viktigt att beslut om ändrad riskklassning sker i så god tid att ett nytt riskklassningsbeslut kan fattas innan kommunen fakturerar sina årliga avgifter.

Beslutsträd

Beslutsträd, covid-19 (PDF) Pdf, 29 kB.

Beslutsträdet illustrerar på ett överskådligt sätt hur kontrollmyndigheter kan hantera livsmedelsverksamheter som har betydande förändringar i omfattning eller art.

Informationsansvarig

 • Maja Högvik
  Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset