Publicerad 29 juni 2021

Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

En ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen trädde ikraft den 1 juli 2020. Riksdagen har den 5 maj beslutat att förlänga lagen till och med utgången av september 2021. Regeringen har föreslagit att lagens giltighetstid förlängs till utgången av januari 2022. 

Folkhälsomyndigheten har meddelat förändrade föreskrifter som gäller från den 1 juli 2021. Förändringarna innebär att de begränsningar i öppettider som gällt enligt 7 § Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:37) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen upphör att gälla.
För sällskap inomhus gäller max åtta (8) personer medan ingen begränsning gäller för sällskap utomhus.

Övriga krav på smittskyddsåtgärder, till exempel avstånd mellan sällskap, gäller fortsatt.

Ersättning för tillsyn

Vad gäller ersättning för tillsynen enligt lagen under 2021 har regeringen den 4 mars beslutat att kommunerna får 75 miljoner kronor för tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen till och med utgången av maj 2021. Utbetalning görs av Kammarkollegiet och kommer att ske utan rekvisition senast i maj 2021.

Statsbidrag till kommuner, rekvisition och direktutbetalning för 2021 och återrapportering för 2020, Kammarkollegiet

För tillsynen 1 juni–30 september 2021 har regeringen den 5 maj beslutat att kommunerna får 60 miljoner kronor fördelat enligt vad som framgår av bilagan till beslutet. Utbetalning till kommunerna görs av Kammarkollegiet och kommer att ske utan rekvisition senast i juli 2021.

Regeringsbeslut: Utbetalning av medel till kommuner och regioner för arbete med tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (PDF) Pdf, 573 kB.

Bilaga till regeringsbeslut: Fördelning av 60 miljoner kronor per kommun, utifrån antal serveringsställen (PDF) Pdf, 2 MB.

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på serveringsställen

Bestämmelser om begränsningar för att få genomföra allmänna sammankomster och offentliga tillställningar finns i lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (covid-19-lagen), förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (begränsningsförordningen) och Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

Polismyndigheten ansvarar för covid 19 lagen och begränsningsförordningen, som också gäller på serveringsställen, medan den kommunala nämnden endast ansvarar för trängseltillsynen enligt lagen om särskilda smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Enligt 2 a § Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:37) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen gäller att när konserter, idrottsevenemang och liknande verksamheter anordnas på eller invid ett serveringsställe, ska den som driver serveringsstället organisera verksamheten så att besökare sitter ned.

Det här gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, Polismyndigheten

Vägledning i tillsynsuppdraget

Länsstyrelserna genom Länsstyrelsen i Stockholms län har ett tillsynsvägledningsuppdrag avseende lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Här hittar du mer information.

Smittskydd på serveringsställen – fakta, råd och vägledning, Länsstyrelsen Stockholm

Förslag till förlängning av lagens giltighet

Regeringen har i proposition föreslagit att lagens giltighet ska förlängas till utgången av september 2021. Lagändringen ska enligt förslaget träda i kraft 31 maj 2021.  

Fortsatt giltighet av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, prop. 2020/21:107

Regeringen har remitterat förslag om att förlänga covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen till utgången av januari 2022.

Förslag att förlänga covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, Regeringen

Läs vidare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset