Publicerad 24 mars 2021

Stöd till utsatta barn om skolor och förskolor stängs

Om förskolor och grundskolor stängs på grund av covid-19, ska kommunen erbjuda förskola eller fritidshem till barn som behöver det av särskilda skäl. SKR har tagit fram stöd för hur socialtjänst och skola kan samverka för att uppmärksamma dessa barn.

Regeringen har beslutat om en ny förordning så att vissa barn kan få omsorg i det fall förskolor och grundskolor stängs. Utöver barn till föräldrar som arbetar i samhällsviktig verksamhet, gäller det barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl (till exempel sociala) är i behov av särskilt stöd som endast kan erbjudas i förskola eller fritidshem.

Förordning om ändring i förordningen (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta (PDF) Pdf, 540 kB.

Barn som är aktuella i socialtjänsten

Förordningen innebär att barn som är aktuella inom socialtjänsten kan erbjudas omsorg om de bedöms vara i behov av det. Det kan handla om barn som socialtjänsten har kontakt med genom utredning, öppna insatser eller dygnsvård enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Många barn som socialtjänsten har kontakt med lever i utsatta hemmiljöer där missbruk, våld eller andra övergrepp förekommer. Dessa barn riskerar att fara särskilt illa om de blir hemma dygnet runt. Det kan också handla om barn till föräldrar som har svårt att tillgodose barnens behov av andra anledningar, till exempel om föräldrarna har en funktionsnedsättning eller om barnet är i särskilt behov av stabilitet och trygghet.

Så kan socialtjänst och skola kan samverka

Det är primärt förskolor och skolor som informerar vårdnadshavare om att deras barn kan erbjudas omsorg om förskolor och skolor stänger på grund av covid-19. Men socialtjänst och skola kan behöva samverka för att säkerställa att de barn som har behov av omsorg blir erbjudna det.

SKR har tagit fram ett förslag på tillvägagångssätt för barn som är aktuella inom socialtjänsten:

  1. Socialchef och skolchef utarbetar rutiner för på vilken nivå samverkan ska ske och hur beslut ska fattas.
  2. Utifrån beslutade rutiner gör skola och socialtjänst tillsammans en bedömning av lokala behov och förutsättningar att erbjuda omsorg om förskolor/skolor har stängt. Det är bra om omsorgen i största möjliga mån kan ges av ordinarie personal i lokaler som barnet känner igen.
  3. Socialtjänstens personal kontaktar vårdnadshavare eller annan omsorgsperson (till exempel familjehem) till de barn som bedöms ha behov av omsorg vid en stängning av förskola/skola för att ta reda på om de redan via förskolan/skolan har blivit erbjudna omsorg för barnet.
  4. Om de inte har blivit erbjudna omsorg och önskar det, ber socialtjänstens personal vårdnadshavare/annan omsorgsperson om samtycke till att kontakta förskola/skola för att föra en dialog om omsorgsbehovet.
  5. Socialtjänstens personal kontaktar förskola/skola och påtalar behovet av fortsatt omsorg.
  6. Socialtjänstens personal återkopplar beslutet om fortsatt omsorg eller inte till vårdnadshavare/annan omsorgsperson.

Underlag för utskick till barn om vart de kan vända sig för stöd

I rådande situation är många barn extra mycket hemma och har inte samma kontinuerliga kontakt med skolpersonal eller andra vuxna. Därför är det särskilt viktigt att barn och unga vet vart de ska vända sig om de behöver stöd eller skydd.

SKR har tagit fram två förslag på brev som förskola/skola eller socialtjänsten kan använda i kommunikation med barn och unga. Breven kan till exempel skickas ut nu när förskolor och skolor är öppna, eller i det fall de ska stänga. Breven har tagits fram med inspiration från Kalmar kommun och behöver anpassas efter lokala behov.

Förslag brev klass 1-6 (Word) Word, 16 kB.

Förslag brev klass 1-6 (PDF) Pdf, 131 kB.

Förslag brev klass 7-9 samt gymnasium (Word) Word, 16 kB.

Förslag brev klass 7-9 samt gymnasium (PDF) Pdf, 134 kB.

Det också är bra om informationen kan finnas tillgänglig för barn och unga digitalt, till exempel i de appar och skolverktyg som barn och unga har egen inloggning till.

Läs vidare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset