Publicerad 29 april 2021

Skyddsutrustning

Frågorna om skyddsutrustning kopplade till covid-19 är viktiga och högt prioriterade av SKR. Målet är att våra medlemmar ska ha rätt utrustning i varje arbetssituation.

SKR arbetar på olika sätt för att stödja kommuner och regioner kring bristen på skyddsutrustning, till exempel genom att samordna regionernas inköpschefer skapas bättre förutsättningar för tillgång på skyddsutrustning och IVA-material under pågående pandemi.

SKR har träffat en överenskommelse med länsstyrelsernas samordningskansli om att samverka kring bristen på skyddsutrustning och andra bristvaror hos kommunerna. Överenskommelsen har skett i dialog med Stockholms kommun, Göteborgs kommun, Malmö kommun och Uppsala kommun samt Region Stockholm, Region Skåne och Västra Götalandsregionen.

Avyttring av produkter inköpta under pandemin

Under pandemin har regionerna genomfört stora upphandlingar vilket i vissa fall kan leda till ett överskott av produkter. Vissa regioner vill nu sälja eller skänka sitt överskott av personlig skyddsutrustning och/eller medicintekniska produkter med tillfälliga tillstånd som upphandlats under pandemin. Andra regioner och kommuner vill kunna ta emot och köpa produkterna. Följande dokument har tagits fram för att klargöra vad som gäller vid försäljning och återanvändning av regioners och kommuners lösa egendom.

Frågor och svar om avyttring av produkter inköpta under pandemin (PDF) Pdf, 387 kB.

Skyddsutrustning med tillfälligt tillstånd

Användning av personlig utrustning med tillfälligt tillstånd inom bland annat vård och omsorg och tandvård, förlängs fram till och med 1 juni 2022. Det säkerställer att den personliga skyddsutrustningen som används är testad och säker. Det undantag som accepterar användning av skyddsmask 90 för skydd mot covid-19, förlängs till 1 juni 2022.

Föreskrifter om personlig skyddsutrustning m.a.a covid-19, Arbetsmiljöverket

Ramavtal om bristvaror

Adda (tidigare SKL Kommentus) tog under förra året fram ett särskilt ramavtal för bristvaror till vård- och omsorgsverksamheter. Ramavtalet täckte det huvudsakliga behovet av ändamålsenligt hälso- och sjukvårdsmaterial som blivit en bristvara på grund av utbrottet av covid-19. Kommuner och regioner kan fortfarande köpa de varorna via webbshoppen.

Bristvaror till kommunala vård- och omsorgsverksamheter, Adda

Säkra och fördela tillgången på skyddsutrustning

Socialstyrelsen har sedan tidigare ett regeringsuppdrag att på nationell nivå säkra tillgången på skyddsutrustning och fördela skyddsutrustning och annat material till följd av spridningen av covid-19.

Det innebär att Socialstyrelsen kan fördela materiel till kommuner och regioner som har akuta behov. Vid fördelning av materiel utgår Socialstyrelsen från de lägesbilder och behov som kommuner och regioner rapporterar in. Länsstyrelserna har fått i uppdrag att hjälp Socialstyrelsen att samordna kommunernas behov.

Regeringsbeslut - säkra och fördela tillgången på skyddsutrustning, Regeringen

För privata utförare i omsorg

SKR har tagit fram ett förslag till rutin för hur privata utförare ska kunna rapportera in akuta behov av skyddsutrustning till Socialstyrelsen via kommunerna. Rutinen gäller privata utförare inom personlig assistans, boende inom LSS, särskilt boende för äldre och hemsjukvård. Privata utförare kan även få godkännande av kommunen att beställa materiel via Adda.

Skyddsutrustning till privata utförare i omsorg

Rekommendationer om skyddsutrustning

Arbetsmiljöverket ansvarar för de föreskrifter som rör personlig skyddsutrustning.

Föreskrifter, Arbetsmiljöverket

Läkemedelsverket ansvarar för föreskrifterna som gäller skyddsutrustning som är medicintekniska produkt.

Föreskrifter, Läkemedelsverket

Arbetsgivares ansvar utifrån myndigheternas rekommendationer

Folkhälsomyndighetens rekommendationer är generella och ska användas som stöd när riskbedömningar görs lokalt. Det är varje verksamhets och arbetsgivares ansvar att bedöma den eventuella smittrisken i varje vårdsituation och hur riskerna förebyggs.

Frågor och svar – Arbetsgivares ansvar kring hygienrutiner och skyddsutrustning

De viktigaste åtgärderna för att minska smittspridningen är att hålla god basal hygien, att göra bra riskbedömningar och säkerställa att medarbetarna följer riktlinjerna på den aktuella arbetsplatsen. Det är därför avgörande att arbetsgivaren säkerställer att medarbetarna har utbildning och förutsättningar för att efterleva riktlinjerna. SKR har tagit fram ett PM med övergripande råd för skydd till verksamheterna.

SKR:s PM angående skydd i vård och omsorg (PDF) Pdf, 566 kB.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Sofia Medin

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset