Publicerad 8 september 2021

Hemställningar till regeringen inom socialtjänstområdet

SKR skickade mellan mars och december 2020 en rad krav om regellättnader till regeringen för att ge kommunerna så goda förutsättningar som möjligt att hindra smitta och klara effekterna av pandemin.

Covid-19 har stor påverkan på äldreomsorgen, funktionshinderområdet och övriga verksamheter i socialtjänsten. Därför för SKR löpande dialog om socialtjänstens behov med kommuner, brukarorganisationer, regeringen, Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg.

14 krav på regellättnader

Den 23 mars 2020 skickade SKR sin första hemställan till regeringen med krav på tillfälliga lagändringar, undantag och stöd som behövdes för att socialtjänsten skulle kunna upprätthålla en bra verksamhet trots större behov hos invånare och ökad sjukfrånvaro hos personal.

SKR:s hemställan om behov av regeländringar med anledning av covid-19 (PDF) Pdf, 92 kB.

Den 23 april skickade SKR in ett konkret författningsförslag som skulle ge socialtjänsten möjlighet att prioritera.

SKR:s hemställan om införande av en lag om kommuners prioriteringar under covid-19-pandemin (PDF) Pdf, 82 kB.

Regeringens svar

Den 4 maj 2020 meddelade socialminister Lena Hallengren att regeringen inte ville göra stora förändringar i lagstiftningen för tillfället, och avslog därmed SKR:s krav på möjlighet att prioritera, ändra gynnande beslut, göra undantag från behörighetsreglering och förlänga utredningstid. Även krav på lättnader för vistelsekommuner avslogs.

Lena Hallengrens svar till SKR den 4 maj (PDF) Pdf, 132 kB.

När det gäller socialtjänstens möjligheter till digital kommunikation hänvisade regeringen till datainspektionen, som menade att de inte kan rekommendera någon särskild digital lösning. För övriga frågor i hemställan har SKR fortsatt att föra dialog med regeringen.

Datainspektionens svar till SKR

Ersättningsgaranti för hantering av covid-19

Den 8 april 2020 skickade SKR in en hemställan med krav på förändringar i den förordning som skulle garantera att staten ersätter hälso- och sjukvårdens samt äldre- och funktionshinderomsorgens merkostnader till följd av covid-19.

Hemställan om ändring i förordning SFS 2020:293 (PDF) Pdf, 212 kB.

Regeringens svar

I maj tog regeringen beslut om att öka anslaget för merkostnader och ändrade den tidigare förordningen kring ansökningsförfarandet.

Begränsningsåtgärder i demensvården

Den 28 april 2020 skickade SKR en hemställan om att utfärda en tillfällig verkställighetsföreskrift för att begränsa smittorisken i demensvården för äldre. Syftet var att smittskyddsläkaren ska kunna besluta om effektivt smittskydd i särskilda boenden med demensinriktning, motsvarande det som gäller vårdinrättning i region. Stockholms Stad bidrog i arbetet med hemställan.

SKR:s hemställan om begränsningsåtgärder inom särskilda boenden för äldre (PDF) Pdf, 123 kB.

Regeringen svar

Den 25 juni 2020 beslutade regeringen att ge Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten i uppdrag att undersöka behovet av föreskrifter för att hindra smittspridning i vissa verksamheter för äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Uppdragen genomfördes i samråd med SKR och rapporterades till regeringen den 30 september 2020.

Rapport om Åtgärder inom socialtjänsten vid smittspridning av covid-19, Socialstyrelsen (PDF)

Rapport Förslag till åtgärder vid smittspridning av covid-19, Folkhälsomyndigheten (PDF)

Den 2 september 2021 beslutade regeringen att en särskild utredare ska se över bland annat smittskyddslagen och utreda frågor om smittskydd för vissa grupper inom socialtjänsten, exempelvis personer som har en demenssjukdom.

Författningsberedskap inför framtida pandemier, Regeringen (PDF)

Utredning om socialtjänstens yttersta ansvar

Den 5 maj 2020 begärde SKR att socialtjänstens yttersta ansvar och särskilda befogenheter vid extraordinära händelser skulle utredas – antingen genom en ny utredning eller genom ett tilläggsdirektiv till utredningen Framtidens socialtjänst (2017:03).

SKR:s begäran om utredning av socialtjänstens yttersta ansvar vid extraordinära händelser (PDF) Pdf, 105 kB.

Regeringens svar

Den 2 juni meddelade Hallengren att regeringen ville vänta in slutbetänkandet för utredningen Framtidens socialtjänst, innan eventuellt beslut tas.

Lena Hallengrens svar till SKR den 2 juni (PDF) Pdf, 40 kB.

Uppföljning: Tillfälliga åtgärder för att underlätta socialtjänstens arbete med covid-19

Den 17 december 2020 följde SKR upp några av de tidigare kraven med en ny skrivelse till regeringen. SKR lyfte därutöver behovet av stärkt stöd till krisberedskapen i socialtjänsten och ställde även krav på att staten och dess myndigheter ska visa återhållsamhet i begäran om uppgifter från kommunerna. Detta för att minska den administrativa bördan under pandemin.

SKR:s skrivelse Tillfälliga åtgärder för att underlätta socialtjänstens arbete med covid-19 (PDF) Pdf, 57 kB.

Svar Socialdepartementet på skrivelse Tillfälliga åtgärder för att underlätta socialtjänstens arbete med covid-19 april 2021 (PDF) Pdf, 125 kB.

Informationsansvarig

  • Ove Ledin
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset