Publicerad 23 mars 2021
Frågor och svar

Stödets storlek och ansökan om stöd

Stöd ges med maximalt 50 procent av den nedsatta fasta hyran, alltså den rabatt som hyresvärden och hyresgästen har kommit överens om för perioden den 1 april till och med den 30 juni. Stödet kan dock aldrig bli högre än 25 procent av den ursprungliga fasta hyran.

När stödets storlek bestäms ska hänsyn även tas till de stöd som andra hyresvärdar beviljat samma hyresgäst då det sammanlagda stödet av EU-rättsliga statsstödsskäl inte får överstiga 800 000 euro. Frågan torde endast aktualiseras vid stöd till större rikstäckande bolag som kan antas få hyresstöd från flera offentliga organ i deras egenskap av hyresvärd.

Det är hyresvärden som ansöker om stödet hos ansvarig länsstyrelse via en e-tjänst som Boverket håller på att ta fram. En ansökan om stöd ska innehålla de uppgifter som krävs för att bedöma om sökanden är berättigad till stöd, alltså uppgift om vilken bransch hyresgästen är verksam inom, att det föreligger ett hyresavtal tecknat senast den 1 mars 2020 för aktuell period samt att det finns en överenskommelse om hyresrabatt tecknad senast den 30 juni 2020. I förekommande fall även uppgift om att hänsyn tagits till andra hyresvärdars stöd så att det totala stödet inte uppgår till mer än 800 000 euro. I § 10 i förordningen anges vilka länsstyrelser som är ansvariga. Länsstyrelsen kommer sedan att handlägga ärendet och fatta beslut om stödet som sedan utbetalas av Boverket.

Viktigt att observera är att stödet måste sökas mellan den 1 juli 2020 och den 31 augusti 2020.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset