Publicerad 23 mars 2021
Frågor och svar

Stödets storlek och ansökan om stöd

Stöd ges med maximalt 50 procent av den nedsatta fasta hyran, alltså den rabatt som hyresvärden och hyresgästen har kommit överens om för perioden den 1 januari till och med den 31 mars, den 1 april till och med den 30 juni eller den 1 juli till och med den 30 september. Någon begränsning finns inte, utan stödet kan komma att uppgå till 50 procent av den ursprungliga fasta hyran.

När stödets storlek bestäms ska hänsyn även tas till de stöd som andra hyresvärdar beviljat samma hyresgäst då det sammanlagda stödet av EU-rättsliga statsstödsskäl inte får överstiga 800 000 euro. Frågan torde endast aktualiseras vid stöd till större rikstäckande bolag som kan antas få hyresstöd från flera offentliga organ i deras egenskap av hyresvärd.

Det är hyresvärden som ansöker om stödet hos ansvarig länsstyrelse via en e-tjänst som Boverket ansvarar för. En ansökan om stöd ska innehålla de uppgifter som krävs för att bedöma om sökanden är berättigad till stöd, alltså uppgift om vilken bransch hyresgästen är verksam inom, att det föreligger ett hyresavtal tecknat senast dagen före aktuell stödperiod samt att det finns en överenskommelse om hyresrabatt tecknad senast den 31 maj avseende första kvartalet eller senast den 31 augusti avseende stöd för andra och tredje kvartalen. I förekommande fall även uppgift om att hänsyn tagits till andra hyresvärdars stöd så att det totala stödet inte uppgår till mer än 800 000 euro. I § 10 i förordningen anges vilka länsstyrelser som är ansvariga. Länsstyrelsen kommer att handlägga ärendet och fatta beslut om stödet som sedan utbetalas av Boverket.

Ansök senast 30 september 2021

Viktigt att observera är att stödet avseende andra och tredje kvartalen måste sökas senast den 30 september 2021. Observera också att ansökningstiden för stöd avseende första kvartalet gick ut den 30 juni.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR