Publicerad 23 mars 2021
Frågor och svar

Kommunalrättsliga förutsättningar för att sätta ned hyra

Till skillnad från privata fastighetsägare har kommuner och regioner att iaktta regeringsformens krav på objektivitet och likabehandling. Härutöver får kommuner och regioner inte utan synnerliga skäl lämna stöd till enskilda näringsidkare, 2 kap. 8 § kommunallagen. Enligt 1 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter ska kommuner och regioner när det gäller lokaluthyrning bedriva verksamheten på affärsmässiga grunder. Kommuner, regioner och deras bolag har i egenskap av hyresvärdar därför ett ganska stort utrymme för affärsmässiga överväganden i relationerna till sina hyresgäster.

Om en hyresgäst riskerar att hamna i en obeståndssituation med kanske konkurs till följd är det någonting hyresvärden måste kunna beakta och till exempel sätta ned hyran under viss tid för att undvika tomma lokaler. Alltså ett övervägande på objektiva och affärsmässigt grunder i det enskilda fallet. Till denna bedömning kan naturligtvis också läggas det statliga hyresstödet som endast ges till utsatta branscher och där det krävs att hyresvärden sätter ned hyran för att ersättning ska utgå.

Ett sådant affärsmässigt övervägande att sätta ned hyran bör av anförda skäl inte kunna ses som ett näringslivsstöd till enskild näringsidkare som omfattas av 2 kap. 8 § kommunallagen.

Vill en kommun eller region på ett mera övergripande sätt och utan individuella bedömningar stötta sina hyresgäster skulle det kunna betraktas som ett stöd till enskild näringsidkare enligt 2 kap. 8 § andra stycket kommunallagen. För sådant stöd krävs att det föreligger synnerliga skäl och mot bakgrund av att den situation vi nu befinner oss i torde få betraktas som extraordinär, bör det gå att argumentera för att ”synnerliga skäl” enligt paragrafens andra stycke är uppfyllt när det gäller hyresstöd till företag som tillhör en bransch som drabbats hårt av pandemin. Även här kan till bedömningen läggas det statliga hyresstödet som endast kan utgå till utsatta branscher som utpekats av regeringen.

I de fall kommun- eller regionägda bolag är hyresvärdar kan dessa fatta beslut om nedsättning av hyra i enskilda fall och på affärsmässig grund i enlighet med vad som angivits ovan. Om kommun- eller regionfullmäktige däremot fattar generella beslut om nedsättning av hyra - som även avses träffa bolagen i egenskap av hyresvärdar - måste kommunen eller regionen som ägare ge ägardirektiv till bolagen att följa beslutet, eftersom ett sådant beslut kan innebära att annat än affärsmässiga grunder ska beaktas.

För att bolagen ska bli bundna av fullmäktiges ägardirektiv måste direktiven antas på en bolagsstämma. Några anpassningar av bolagsordningen behövs inte. Bolagsstämman behöver dock inte hållas i fysisk form, utan kan genomföras som pappersstämma, i vart fall om det rör sig om ett helägt bolag.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset