Publicerad 23 mars 2021
Frågor och svar

Förfarande

Förutsättningarna för att kunna söka stöd anges i 6 § i förordningen och är följande:

Ett avtal om hyra av lokal, där hyran helt eller delvis är bestämd till ett fast belopp i kronor, har tecknats med en hyresgäst i utsatt bransch senast den 31 december 2020 och hyresgästen ska ha hyrt lokalen under perioden den 1 januari till och med den 31 mars 2021.

Stödet kommer troligen förlängas

Observera att en förlängning av stödet troligen kommer även för perioden den 1 april till den 30 juni 2021.

Att hyran ska vara bestämd till ett fast belopp innebär att den del som utgör omsättningshyra och andra rörliga kostnadsdelar som kan ingå i det totala hyresbeloppet inte omfattas. Mervärdesskatt är hyresrättsligt inte heller en del av hyran. Någon särskild information om hur begreppet hyra ska tolkas i stödförordningen har regeringen inte givit. Mer om hur mervärdesskatt hanteras nedan.

En överenskommelse om rabatt på lokalhyra ska ha tecknats mellan hyresvärden och hyresgästen senast den 31 maj 2021 och rabatten ska gälla under perioden den 1 januari till och med den 31 mars 2021.

Enligt överenskommelsen ska den nya hyran understiga det fasta belopp som annars skulle ha betalats under samma period enligt det ursprungliga hyresavtalet och i övrigt på oförändrade villkor.

Fastighetsägarna Sverige har i samråd med Sveriges Allmännytta tagit fram en mall för överenskommelse om tillfällig hyresrabatt. I mallen är överenskommelse om nedsättning av hyra villkorad av att statligt stöd utbetalas.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset