Publicerad 23 mars 2021
Frågor och svar

Vilka möjligheter har ansvarig nämnd att fatta beslut om nedsättning av avgifter enligt taxa?

Kommunens avgifter kallas ofta taxor även om de t.ex. handlar om ersättning för upplåtelse av en lokal eller mark för idrottsutövning eller tjänster kommunen utför utan särskild lagreglering. De avgifter som avses här är framförallt lagreglerade avgifter.

Nämnden kan fatta beslut om nedsättning med stöd i aktuell taxa om anledningen till nedsättningen innefattas i den bestämmelse om nedsättning som finns i taxan. Utformningen av bestämmelser om nedsättning av avgift brukar variera, men uttrycker ofta att det ska föreligga särskilda skäl med hänsyn till vissa omständigheter t.ex. verksamhetens art, omfattning, tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter. Har fullmäktige fattat beslut om lättnader till följd av covid-19, kan nämnden givetvis tillämpa dessa bestämmelse.

Nämnden bör kunna fatta beslut om nedsättning av avgifter utan stöd i taxan när nämndens verksamhetsområde kunnat anpassats efter covid-19 på så sätt att nämndens motprestation har förändrats. Det bör t.ex. kunna vara fallet vid tillsyn av hälsoskyddsverksamheter som skönhetssalonger. De schablonavgifter som gäller inom flera områden innebär dock att nämnden kan välja utföra 2020 års tillsyn ett annat år i stället för att anpassa avgifterna. Anpassning bör avspeglas i reviderade tillsynsplaner.

I den mån verksamheterna inte har fasta avgifter blir avgiftsuttag endast aktuella när tillsyn genomförts. Under rådande förhållanden blir anpassning av tillsynen nödvändig. Covid-19 påverkar förutsättningarna att genomföra tillsyn på vanligt sätt inom alla områden under en period. Hur lång den perioden blir vet vi inte ännu. Myndigheterna måste följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter i sin verksamhet. Tillsynsvägledande myndigheter har kommit med råd om hur tillsyn kan bedrivas i den nu aktuella situationen.

Beslut om nedsättning av avgift kan även fattas av tjänsteman med stöd av delegation. Delegationsförbudet i 6 kap. 38 § KL måste dock iakttas.

Ett sådant beslut bör innehålla en motivering av varför anstånd medges i det enskilda fallet. Motiveringen bör behandla frågan om varför omständigheterna i det enskilda fallet medför att det föreligger sådana synnerliga skäl som anges i 2 kap. 8 § KL.

Fullmäktige kan i samband med uppdrag att fatta beslut om anstånd och nedsättningar av avgifter fatta beslut om att kommunstyrelsen ska reservera medel för intäktsbortfall för nämnden inom ramen för kommunstyrelsens medel för oförutsedda behov. Det kan också i vissa fall finnas anledning för fullmäktige att fatta beslut om utökad upplåningsram.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR