Publicerad 23 mars 2021
Frågor och svar

Vilka möjligheter finns för fullmäktige att besluta om nedsättning av avgifter enligt taxor?

Kommunens avgifter kallas ofta taxor även om de t.ex. handlar om ersättning för upplåtelse av en lokal eller mark för idrottsutövning eller tjänster kommunen utför utan särskild lagreglering. De avgifter som avses här är framförallt lagreglerade avgifter.

Kommunfullmäktige kan genom att ändra viss taxa bestämma en lägre avgift 2020 för vissa verksamheter. Varje taxa måste bedömas för sig.

För taxor med fasta årsavgifter kan den möjligheten bli aktuell när det finns möjlighet för kommunen att anpassa verksamheten inom ett ansvarsområde efter den nya situationen t.ex. genom reviderade tillsynsplaner. Ett exempel är om hälsoskyddstillsyn inte genomförs genom fysiska besök för vissa branscher, t.ex. skönhetssalonger (hygienisk verksamhet), under 2020.

Avgifter för livsmedelskontroll styrs av EU:s kontrollförordning på området som begränsar möjligheterna till nedsättning av avgifter.

SKR:s arbete med livsmedelsavgifter

Kommunfullmäktige kan också genom ett generellt beslut göra tillägg i taxorna innebärande att t.ex. avgifter för dispens, tillstånd och anmälan inte ska tas ut om ansökan eller anmälan återkallas mot bakgrund av covid-19 innan beslut har meddelats.

Om taxan förändras så att avgiften för 2020 sänks innebär det att återbetalningar kan bli aktuella för de som redan betalat sina avgifter.

Kommunfullmäktige kan även fatta ett generellt beslut om att nedsättningar och eftergifter ska hanteras på visst sätt av nämnder, t.ex. att nedsättning ska beviljas i enskilt fall, när det behövs. I vilka fall nedsättning kan komma i fråga kan specificeras i beslutet.

Nedsättningar kommer att generera ett intäktsbortfall i kommunerna. Fullmäktige kan fatta beslut om att kommunstyrelsen ska reservera medel för detta intäktsbortfall för nämnden inom ramen för kommunstyrelsens medel för oförutsedda behov. Det kan också i vissa fall finnas anledning för fullmäktige att fatta beslut om utökad upplåningsram.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset