Publicerad 23 mars 2021
Frågor och svar

Hur hanteras avgifter i de kommunala bolagen?

Fullmäktige kan på olika sätt – precis som för nämnderna – besluta om tillägg till taxor, förutsättningar för möjligheter till anstånd, nedsättning eller eftergifter av avgifter.

Vissa taxor, exempelvis va-taxor, ska beslutas av fullmäktige. Va-lagstiftningen gör att va-bolaget har att följa taxan utan särskilt ägardirektiv.

När det gäller andra taxor, exempelvis el, fjärrvärme eller bredband kan antingen kommunfullmäktige eller bolagen fatta beslut om dessa. Om fullmäktige fattar beslutet, måste man genom ägardirektiv se till att bolaget blir bundet. Om däremot bolaget ska fatta beslut har bolaget en skyldighet att se till att fullmäktige får ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas (10 kap. 3 § 4 KL). Beslut om taxor kan utgöra beslut av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. I dessa fall blir det alltså en omvänd situation där bolaget måste låta fullmäktige ta ställning innan beslut fattas.

Om fullmäktige fattar generella beslut om exempelvis anstånd med betalning, måste kommunen som ägare ge ägardirektiv till bolagen att följa beslutet.

För att bolagen ska bli bundna av fullmäktiges ägardirektiv måste direktiven antas på en bolagsstämma. Några anpassningar av bolagsordningen behövs inte. Bolagsstämman behöver dock inte hållas i fysisk form, utan kan genomföras som pappersstämma, i vart fall om det rör sig om ett helägt kommunalt bolag.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset