Publicerad 23 mars 2021

Så påverkas kommuner och regioner av förändrade regler för idrotten

Idrottsverksamhet under corona-pandemin påverkas för närvarande av olika typer av regelverk, både sådana som riktar sig till dem som driver anläggningar och sådana som riktar sig till föreningar och enskilda. Vissa regler innebär begränsningar av hur många deltagare som får närvara vid vissa typer av evenemang eller vid vissa anläggningar, medan andra innehåller förhållningsregler för den som driver vissa anläggningar eller för den löpande idrottsverksamheten.

Kontrollera aktuella regler och restriktioner

För närvarande ändras regelverket ofta och med kort framförhållning. Därför rekommenderar SKR att du löpande kontrollerar vilka regler som gäller för din verksamhet gentemot de officiella dokumenten i Svensk författningssamling och hos respektive myndighet.

Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. Folkhälsomyndigheten

Förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Länsstyrelserna

Folkhälsomyndigheten

Tävlingsverksamhet

Folkhälsomyndigheten fattade den 26 februari beslutet att Ingen tävlingsverksamhet under elitnivå kommer att tillåtas. Undantaget för enstaka matcher för barn födda 2005 och senare tas bort.

Fler åtgärder för att minska smittspridningen, Folkhälsomyndigheten

Förbud mot större sammankomster

Genom förordningen (SFS 2021:8) om särskilda begränsningar (begränsningsförordningen) för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 och, i förekommande fall, föreskrifter beslutade av länsstyrelsen, finns det för närvarande begränsningar i hur många deltagare som får närvara vid ett visst evenemang som utgör en allmän sammankomst eller offentlig tillställning, bland annat tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning eller danstillställningar som anordnas för allmänheten eller som allmänheten har tillträde till. Begränsningarna gäller inte för löpande aktiviteter, exempelvis träningsverksamhet.

Förordning 2021:8 om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Om det, inom ramen för idrottsverksamheten, ska anordnas ett evenemang kan begränsningarna gälla. Det gäller exempelvis matcher med åskådare varför det är särskilt viktigt för anordnaren att ta reda på vad som gäller just för det aktuella evenemanget.

Både SKR och Polismyndigheten har information på sina webbplatser om vad dessa begränsningar begränsningarna innebär för kultur- och fritidsverksamheten.

Polismyndigheten

Särskilda begränsningar för gym, sportanläggningar och badhus

Regeringen har i begränsningsförordningen också beslutat om särskilda restriktioner för verksamhet som är öppen för allmänheten i form av en gym- eller sportanläggning eller ett badhus. För sådan verksamhet gäller att den som driver verksamheten ska begränsa antalet besökare i verksamhetslokaler inomhus på ett sätt som är säkert från smittskyddssynpunkt och utforma verksamhetslokaler inomhus samt områden och utrymmen utomhus som den som driver verksamheten disponerar, på ett sådant sätt att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra. Det finns också krav på att den som driver verksamheten ska se till att in- och utpassage till verksamhetslokaler inomhus samt områden och utrymmen utomhus som den som driver verksamheten disponerar, kan ske på ett sådant sätt att trängsel undviks. Folkhälsomyndigheten har utfärdat föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:2) med krav på bland annat att den som driver sådan verksamhet ska beräkna det maximala antalet besökare som får vistas i verksamhetens lokaler samtidigt och säkerställa att maxantalet inte överskrids.

Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. (HSLF-FS 2020:12), Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd riktade till idrottsverksamheter

Folkhälsomyndigheten har beslutat om föreskrifter och allmänna råd som avser åtgärder till förebyggande av smittspridning av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 dels med stöd av smittskyddslagstiftningen, dels med stöd av begränsningsförordningen.

Inom idrottsverksamheten gäller följande:

Alla verksamheter och enskilda som utövar idrott omfattas av Folkhälso­myndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12). Dessa utgår från skyddsplikten i smittskyddslagen. Yrkesmässig idrott omfattas dock inte.

Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. (HSLF-FS 2020:12), Folkhälsomyndigheten

Idrottsföreningar och kommuner har således att förhålla sig till de delar av de allmänna råden som gäller för verksamheter i allmänhet. Idrottsföreningar har, utöver detta, att förhålla sig de delar av de allmänna råden som gäller specifikt för sådana föreningar. Bland annat framgår av de allmänna råden att en åtgärd för att minska smittspridningen för alla verksamheter kan vara att minimera antalet personer vid samma tidpunkt, särskilt i trånga lokaler, att möblera om, att markera avstånd på golvet och att anpassa öppettiderna.

För den som driver gym- och sportanläggningar och badhus gäller även de särskilda pandemireglerna, som beskrivits ovan.

Det är den som bedriver verksamheten som är ansvarig för att reglerna, som bland annat sätter begränsningar för hur många personer som får vistas i lokalerna samtidigt, följs. Länsstyrelsen utövar tillsyn och kan meddela sanktioner eller i sista hand stänga verksamheter som inte följer reglerna.

Dessa regler gäller anläggningar som allmänheten har tillträde till, både sådana som drivs privat och offentligt.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset