Publicerad 23 mars 2021
Frågor och svar

Kan kommunen stänga alla bibliotekslokaler i kommunen?

Uppdaterad: 13 januari 2021

Bibliotekslagen (2013:801), Svensk författningssamling

Kommunerna förfogar över utbudet av biblioteksverksamheten – och har stor frihet att organisera den. Öppettider regleras inte i bibliotekslagen – och inte heller hur många bibliotek som vara öppna. Lagstiftaren betonar i sammanhanget kommunernas möjlighet att utveckla formerna för biblioteksverksamheten genom avsaknaden av detaljreglering.

Vår bedömning är att bibliotekslagen ställer krav på att allmänheten har viss tillgång till fysisk biblioteksverksamhet eftersom verksamheten enligt 2 § bibliotekslagen ska vara tillgänglig för alla. I linje med detta får det anses tveksamt att helt och hållet stänga alla kommunens bibliotek för en obestämd tidsperiod.

Av 2 § andra stycket bibliotekslagen framgår att biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla. Begreppet biblioteksverksamhet innefattar mer än den traditionella verksamheten i form av tillhandahållande av litteratur, antingen i bibliotekets lokaler eller genom lån. Den verksamhet som avses kan även innefatta andra verksamhetsformer: exempelvis bokbussar, tillhandahållande av bokkassar och uppsökande biblioteksverksamhet

Ett skäl till att lagstiftaren inte har detaljreglerat folkbiblioteksverksamheten är att det finns en lång folkbibliotekstradition och konsensus om vad som avses med folkbibliotek. I motiven anförs vidare att en definition av folkbibliotek i lagstiftningen skulle kunna fungera begränsande för folkbibliotekens utveckling och hamna i konflikt med de skiftande förutsättningar som råder i landets kommuner. Det är angeläget att lagen inte hindrar folkbibliotekens verksamhet från att utvecklas på olika sätt beroende på lokala förutsättningar och prioriteringar.

I den mån biblioteksverksamheten innebär fysiska möten mellan människor ska verksamheten förhålla sig till Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar för att förebygga smitta av covid-19 m.m.

Läs vidare

Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m, Folkhälsomyndigheten

Informationsansvarig

  • Johan Larsson
    Förbundsjurist

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset