Publicerad 30 juni 2021

Folkbibliotekens verksamhet under coronapandemin

Kommuner och regioner har ett betydande ansvar för biblioteksverksamheten inom det allmänna biblioteksväsendet. Först och främst för verksamheten vid folkbiblioteken. Verksamheten regleras i bibliotekslagen (2013:801).

Stängning av folkbibliotek

SKR vill särskilt framhålla folkbibliotekens särställning. Det finns inget förbud mot att stänga bibliotekslokaler en kortare period mot bakgrund av den nu föreliggande smittspridningen av covid-19. Det finns dock heller inte något författningsreglerat krav på att stänga bibliotek. Däremot finns det ett bemyndigande i den nya covid-19-lagen för regeringen att införa sådana föreskrifter. I det enskilda fallet kan även länsstyrelsen fatta beslut om att ett visst folkbibliotek ska stängas.

Exempel från domstolspraxis:

I Förvaltningsrätten i Karlstads dom den 23 februari 2021 i mål nr 7619–20 hade en kommunal nämnd beslutat att stänga folkbibliotekens lokaler med hänvisning till risken för smittspridning men med fortsatt möjlighet att låna/lämna böcker enligt vissa rutiner samt tillgång till viss annan service på kommunens kontaktcenter. Beslutet överklagades till förvaltningsrätten.

Domstolen kom fram till att biblioteksverksamheten under den aktuella perioden uppfyllde de krav på tillgänglighet som ställs i bibliotekslagen och att beslutet om stängning inte var olagligt. Överklagandet avslogs.

Förvaltningsrättens dom överklagades till Kammarrätten i Göteborg, mål nr 1620-21, som den 19 april 2021 beslutade att inte meddela prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.

Kammarrättens beslut är överklagat till Högsta förvaltningsdomstolen (mål nr 2763-21) som ännu (2021-06-30) inte avgjort målet.

I Förvaltningsrätten i Växjös dom den 28 juni 2021 i mål nr 3948-20 hade ordföranden i en kommunal fritids- och kulturnämnd genom ett delegationsbeslut den 12 augusti 2020 beslutat följande.

 • Biblioteket ska vara fortsatt nedstängt men fortsätta att lämna ut beställda böcker och köra böcker till riskgrupper /+70.
 • Musikskolan ska bedriva viss verksamhet digitalt.
 • Fritidsgårdarna, som under sommaren bedrivit verksamheter utomhus, ska börja sin vanliga verksamhet i sina befintliga lokaler.

Beslutet gällde från och med den 16 augusti 2020 tills vidare och motiverades i huvudsak med att det bidrar till en minskad smittspridning [avseende det virus som orsakar sjukdomen covid-19] och värnar om de särskilda riskgrupperna.

Beslutet överklagades till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. Motiveringen var sammanfattningsvis att ordföranden varit behörig att fatta de aktuella besluten, att beslutet avseende biblioteket inte stod i strid med bibliotekslagens allmänt hållna krav på tillgänglighet och att kommunen är fri att besluta om musikskoleverksamhetens omfattning inom ramen för de kommunala befogenheterna i kommunallagen.

Domen har ännu (2021-06-30) inte vunnit laga kraft.

Lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (SFS 2021:4), Svensk författningssamling

Förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, Riksdagen

Folkbiblioteksverksamhet kan i stor utsträckning erbjudas digitalt

Det finns ingen definition av begreppet folkbibliotek i bibliotekslagen. Det är ett aktivt val av lagstiftaren som – genom att avstå från att definiera begreppet – avsett att undvika att hindra folkbibliotekens verksamhet från att utvecklas på olika sätt beroende på lokala förutsättningar och prioriteringar.

I motiven till bibliotekslagen slås fast att begreppet folkbibliotek ska tolkas med utgångspunkt från den långa folkbibliotekstraditionen. Lagstiftaren förutsätter att folkbibliotek innefattar för ändamålet lämpliga lokaler belägna i kommunen (prop. 2012/13:147, sidan 20 och 56).

Ny bibliotekslag, proposition 2012/13:147, Riksdagen

Det finns inga hinder mot att biblioteksverksamhet erbjuds digitalt. I 2 § bibliotekslagen finns dock det centrala kravet på att biblioteken ska vara tillgängliga för alla. Med hänsyn till att många människor av olika skäl inte kan ta del av verksamheten digitalt torde kravet på tillgänglighet innebära att det digitala formatet inte helt och hållet kan sägas ersätta möjligheten att faktiskt besöka ett bibliotek och få hjälp på plats. ). Med utgångspunkten att kommunen har stor frihet att forma biblioteksverksamheten, torde dock huvuddelen av verksamheten kunna erbjudas digitalt.

I sammanhanget ska betonas att folkbiblioteksverksamheten i mångt och mycket bygger på att det finns en fysisk tillgänglighet till bibliotekens lokaler – inte bara för användarnas tillgång till litteratur. Biblioteken fungerar bland annat som mötesplatser, centra för kunskapsförmedling och inte minst en arena för kulturell verksamhet. Verksamhet som ofta sker genom fysiska möten mellan människor, se 2 § bibliotekslagen.

Frågor och svar om folkbibliotekens verksamhet under coronapandemin

 • Kan kommunen stänga alla bibliotekslokaler i kommunen? Uppdaterad: 13 januari 2021

  Bibliotekslagen (2013:801), Svensk författningssamling

  Kommunerna förfogar över utbudet av biblioteksverksamheten – och har stor frihet att organisera den. Öppettider regleras inte i bibliotekslagen – och inte heller hur många bibliotek som vara öppna. Lagstiftaren betonar i sammanhanget kommunernas möjlighet att utveckla formerna för biblioteksverksamheten genom avsaknaden av detaljreglering.

  Vår bedömning är att bibliotekslagen ställer krav på att allmänheten har viss tillgång till fysisk biblioteksverksamhet eftersom verksamheten enligt 2 § bibliotekslagen ska vara tillgänglig för alla. I linje med detta får det anses tveksamt att helt och hållet stänga alla kommunens bibliotek för en obestämd tidsperiod.

  Av 2 § andra stycket bibliotekslagen framgår att biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla. Begreppet biblioteksverksamhet innefattar mer än den traditionella verksamheten i form av tillhandahållande av litteratur, antingen i bibliotekets lokaler eller genom lån. Den verksamhet som avses kan även innefatta andra verksamhetsformer: exempelvis bokbussar, tillhandahållande av bokkassar och uppsökande biblioteksverksamhet

  Ett skäl till att lagstiftaren inte har detaljreglerat folkbiblioteksverksamheten är att det finns en lång folkbibliotekstradition och konsensus om vad som avses med folkbibliotek. I motiven anförs vidare att en definition av folkbibliotek i lagstiftningen skulle kunna fungera begränsande för folkbibliotekens utveckling och hamna i konflikt med de skiftande förutsättningar som råder i landets kommuner. Det är angeläget att lagen inte hindrar folkbibliotekens verksamhet från att utvecklas på olika sätt beroende på lokala förutsättningar och prioriteringar.

  I den mån biblioteksverksamheten innebär fysiska möten mellan människor ska verksamheten förhålla sig till Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar för att förebygga smitta av covid-19 m.m.

  Läs vidare

  Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m, Folkhälsomyndigheten

 • Hur påverkar deltagarbegränsningen avseende allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 folkbiblioteksverksamheten? Uppdaterad: 13 januari 2021

  Förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

  Förbudet omfattar inte den löpande biblioteksverksamheten. I den mån det anordnas allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar inom ramen för verksamheten måste anordnaren förhålla sig begränsningarna i förordningen.

  I många län finns det också beslut som ytterligare inskränker de maxantal deltagare som anges i förordningen.

  För närvarande ändras regelverket ofta och med kort framförhållning. Därför rekommenderar SKR att du löpande kontrollerar vilka regler som gäller för din verksamhet gentemot de officiella dokumenten hos i Svensk författningssamling och hos respektive myndighet.

  Länsstyrelserna

  Folkhälsomyndigheten

 • Kan folkbiblioteken begränsa det samtidiga antalet besökare i lokalerna? Uppdaterad: 2 december 2020

  Biblioteken bör anses ha möjlighet att begränsa det samtliga antalet besökare i en viss bibliotekslokal eller del av sådan lokal om det är motiverat av smittskyddsskäl, JO, har berört frågan om allmänhetens tillträde till myndigheternas lokaler i ett antal beslut. Av JO:s ställningstaganden framgår att myndigheters lokaler inte utgör platser där allmänheten har rätt att vistas efter eget gottfinnande. Det innebär att det är möjligt att inskränka allmänhetens tillträde till att endast gälla vissa delar av lokalerna eller under vissa tider.

  Vidare kan ordningsregler ställas upp – exempelvis begränsningar i det samtidiga antalet besökare eller andra smittskyddsåtgärder.

  I den mån ordningsreglerna följer de föreskrifter och allmänna råd som meddelats av Folkhälsomyndigheten bör detta anses som en okontroversiell åtgärd – så länge som ordningsreglerna är utformade på ett tydligt, proportionerligt och icke-diskriminerade sätt. (Se vidare JO 1982/83 sidan 203, JO:s beslut diarienummer 601–1986, JO 2006/07 sidan 408 och JO 2009/10 sidan 43).

  I kommunal verksamhet bör också frågan om vem som har befogenhet att fatta beslut om ordningsregler övervägas.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset