Publicerad 17 september 2021

Överenskommelse om ökad testning och smittspårning 2021

SKR och regeringen har tecknat en överenskommelse om ökad nationell testning och smittspårning för covid-19. Det innebär att regioner fortsatt ska kunna erbjuda avgiftsfri PCR-testning till personer som har symptom på covid-19.

Ändringsöverenskommelse september 2021

Utbetalningen för tester och smittspårning sker från och med september 2021 i tremånadersintervaller och betalas ut i efterskott. Sista utbetalning sker i mars 2022.

Ändringsöverenskommelse ökad testning och smittspårning för covid-19 (PDF) Pdf, 162 kB.

Överenskommelse 2021

Överenskommelsen omfattar även serologisk testning. Serologisk testning ska vara avgiftsfri för hälso- och sjukvårdspersonal, personal inom omsorg samt brukare i särskilt boende och hemtjänst för att kunna hjälpa till vid akuta planeringsbehov och för att minimera smittspridning. Serologisk testning kan erbjudas övrig befolkning mot erläggande av en egenavgift.

Staten ersätter regionerna med ett schablonbelopp per PCR-test respektive serologiskt test. Schablonbeloppet för PCR-test uppgår till 1400 kronor per test. För serologitest uppgår schablonbeloppet till 550 kronor. 250 miljoner kronor avsätts också för smittspårning och utbrottshantering och för vissa regiongemensamma insatser för första kvartalet 2021. Vid behov av bred testning och smittspårning förlängs denna satsning med motsvarande belopp per kvartal för resterande del av 2021.

Överenskommelsen om ökad testning och smittspårning för covid-19 2021 (PDF) Pdf, 562 kB.

Ansvar och roller

Statens ansvar

 • Ta kostnaderna för alla PCR-test som regionerna utför, eller som utförs på regionernas uppdrag och rapporteras till regionerna, på personer som har symptom på covid-19 oavsett fas i pandemin. Detta åtagande innebär att provtagning kan genomföras brett mot ekonomisk ersättning på regionernas uppdrag och att regionerna kan nyttiggöra resurser utanför den regionala hälso- och sjukvården.
 • Ta kostnader för PCR-testning när det gäller personal och enskilda inom hemtjänst och särskilda boendeformer för vuxna personer enligt SoL och LSS som ska erbjudas PCR-testning enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer, oavsett fas i pandemin.
 • Parterna är överens om att upprätthålla samma höga nivå i smittspårningen och utbrottshanteringen.
 • Ersätta regionerna för serologisk testning.
 • Via Folkhälsomyndigheten säkerställa tillgången till en nationell analyskapacitet som regionerna kan nyttja som underleverantörer både avseende PCR- och serologisk testning.

Regionernas ansvar

 • Löpande föra dialog med Folkhälsomyndigheten om vilken pandemisk fas regionen befinner sig i.
 • I de fall regionen befinner sig i pandemisk fas utföra bred testning och smittspårning i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer för denna fas.
 • När det gäller personal och enskilda inom hemtjänst och särskilda boendeformer för vuxna personer enligt SoL och LSS erbjuda PCR-testningen enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer för dessa grupper oavsett fas i pandemin.I
 • de fall regionen befinner sig i tidig eller sen pandemisk fas genomföra bred ändamålsenlig utöka PCR-testningen till en sådan grad att personer som enligt någon form av medicinsk bedömning ska testas för covid-19 kan erbjudas avgiftsfri testning. Avsikten är att testning ska ske så snart som möjligt utifrån en medicinska bedömning och att svar ges som fort som möjligt i syfte att bryta smittkedjor.
 • Under tidig och sen pandemisk fas utöka smittspårningen i de fall personer testats positivt för covid-19 genom PCR-test. Smittspårningen ska genomföras så skyndsamt som möjligt vid positivt resultat i enlighet med smittskyddslagen.
 • Genomföra serologisk testning för att bidra till att kartlägga smittspridning, stärka smittskyddet inom vård och omsorg samt erbjuda befolkningen testning utifrån den kapacitet som kan tillgängliggöras.
 • Vid kapacitetsbrist i testningskedjan prioritera testning i form av PCR-testningen och smittspårning framför antikroppsprovtagning. Ge Folkhälsomyndigheten tillgång till data i syfte att genomföra kartläggning och analys av smittspridning.

Tilläggsöverenskommelse om snabbtester

Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer har regeringen och SKR beslutat om en tilläggsöverenskommelse som också omfattar förutsättningarna för att genomföra snabbtester.

Snabbtester kan vara ett bra komplement till PCR-tester. Det kan bland annat användas på akutmottagningar eller inför inskrivning inom hälso- och sjukvården. Det kan även användas inom äldreomsorgen för att snabbt kunna göra en första bedömning av patienter med misstänkt covid-smitta. Snabbtester kan också vara ett effektivt verktyg för smittspårning, då det ger möjlighet att tidigt upptäcka och bryta smittkedjor.

Tilläggsöverenskommelsen innebär att regeringen ersätter snabbtester som tas av hälso- och sjukvårdspersonal eller annan behörig personal. Ersättningen till regionerna är 300 kronor per genomfört test.

Tilläggsöverenskommelse Ökad nationella testning och smittspårning för covid-19, 2021 (PDF) Pdf, 292 kB.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en vägledning för användning av antigentest för att påvisa pågående covid-19.

Vägledning för användning av antigentester covid-19, Folkhälsomyndigheten

Tilläggsöverenskommelse 1 juli 2021 om covidbevis, tillfrisknandebevis

Regeringen och SKR har tecknat en tilläggsöverenskommelse om förutsättningarna för regionernas inrapporteringen av underlag för tillfrisknandebevis. Tillfrisknandebevis är en av tre delar som ingår i covidbevisen för covid-19, som ska underlätta vid resor inom EU.

E-hälsomyndigheten ska tillhandahålla ett webbgränssnitt för inrapportering av underlag för tillfrisknandebevis. Inrapportering från regionerna till E-hälsomyndigheten kan genomföras när webbgränssnittet är på plats, vilket det ska vara senast 12 augusti, i enlighet med EU-förordningen.

Regionerna ska, när en enskild person begär det, rapportera in uppgifter om tillfriskande från covid-19 till E-hälsomyndigheten, som utfärdar de digitala covidbevisen. Endast positiva PCR-test tagna av hälso- och sjukvårdspersonal kan ligga till grund för tillfrisknandebevisen (egenprovtagning kan inte ligga till grund för dessa bevis). Testet ska vara taget för minst 11 dagar sedan och kan utgöra underlag för ett tillfrisknandebevis upp till 180 dagar efter att det tagits.

Tilläggsöverenskommelse digitala covidbevis, tillfrisknandebevis (PDF) Pdf, 237 kB.

Tidigare överenskommelse 2020

Överenskommelse SKR och regeringen om ökad nationell testning för covid-19 2020 (PDF) Pdf, 780 kB.

Rekommendation gemensam egenavgift serologisk testning avseende covid-19 2020 (PDF) Pdf, 164 kB.

Informationsansvarig

 • Sofia Medin

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset