Publicerad 22 april 2021

Skyddsutrustning till privata utförare i omsorg med anledning av covid-19

Kommuner som har brist på skyddsutrustning med anledning av covid-19 har möjlighet att skaffa materiel via Adda eller Socialstyrelsen. SKR har tagit fram stöd för hur privata utförare kan ta del av detta.

Det är arbetsgivarens ansvar att planera för, köpa in och se till att personalen har tillgång till och instruktioner för den skyddsutrustning som behövs. Det finns tre tillvägagångssätt för privata utförare att skaffa skyddsutrustning:

  1. Den privata utföraren köper själv in utrustning.
  2. Den privata utföraren köper in materiel via Adda.
  3. Den privata utföraren begär stöd från Socialstyrelsen via kommunen.

Inköp via Adda

På uppdrag av SKR har Adda (tidigare SKL Kommentus Inköpscentral) upphandlat skyddsmateriel som kommunerna kan beställa. Privata företag kan, efter godkännande av kommunen, också nyttja avtalet.

Ramavtal bristvaror till kommunal vård och omsorg, Adda

Rutin för rapportering till Socialstyrelsen via kommun

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att säkra tillgången till skyddsutrustning nationellt. Det innebär att Socialstyrelsen kan fördela materiel till kommuner som har akut brist. Fördelningen utgår från de lägesbilder och behov av stöd som kommunerna varje onsdag rapporterar in till Socialstyrelsen.

Det har varit oklart hur privata utförare ska rapportera in sina behov för att ta del av detta. SKR har därför tagit fram ett förslag till rutin. Rutinen innebär att de privata företagen rapporterar till kommunen, och att kommunen rapporterar detta till Socialstyrelsen. SKR har försökt hitta alternativa sätt till inrapportering än att gå via kommunerna. Det har tyvärr inte varit möjligt.

Utförare som kan rapportera

Privata utförare inom personlig assistans, bostad enligt LSS, särskilt boende enligt SoL och hemsjukvård kan rapportera in behov av skyddsutrustning enligt rutinen.

Mallar för rapportering

För att rapportera in behov till kommunerna ska de privata utförarna fylla i mallarna för lägesbild och begäran om stöd. Dessa utgår från Socialstyrelsens mallar för rapportering.

Mall lägesbild privata utförare (Excel) Excel, 30 kB.
Mall begäran om stöd privata utförare (Excel) Excel, 26 kB.

Mallarna skickas in senast tisdag för att komma med i kommunernas rapportering som sker på onsdagar. Mallarna skickas till den kommun där det privata företaget har sin verksamhet (där företaget utför omsorgen). Företagen ansvarar själva för sin rapportering.

Det här behöver kommunerna säkerställa

Kommunerna säkerställer att det på kommunens webbplats finns information om vem de privata utförarna ska skicka excelfilerna till. Har kommunen inte hunnit publicera uppgifterna på webben kontaktar företaget kommunen.

Ansvaret övergår inte till kommuner

Ansvaret för att det finns skyddsutrustning övergår inte till kommunen även om företaget rapporterar brist, men kommunerna och de privata utförarna bör samverka i frågan så långt möjligt.

Sekretess

Uppgifter som skickas till kommunen blir offentliga om de inte sekretessbeläggs. Kommunen ska därför ta ställning till om uppgifterna ska sekretessbeläggas. Bedömer kommunen att det finns risk att enskild brukare/patientperson kan identifieras ska kommunerna sekretessbelägga dessa uppgifter.

Om kommunen redan har en annan rutin

SKR:s rutin är ett förslag på hantering. Har kommunen andra sätt eller rutiner att hantera behov av skyddsutrustning kan dessa självklart användas.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Greger Bengtsson
    Samordnare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset