Publicerad 24 mars 2021

Frågor och svar om kommunens ansvar för förskola och skola vid epidemi eller pandemi

 • Vad innebär Folkhälsomyndighetens vägledning om testning av barn för förskolan och skolan?

  Folkhälsomyndigheten rekommenderar i en ny vägledning att barn i förskoleklass, årskurs 1-9 eller i gymnasieåldern testas om de har symtom som kan tyda på covid-19. På så vis kan barnen snabbare återgå till skolan om de har ett negativt provsvar och deras allmäntillstånd i övrigt tillåter det. I vägledningen finns även rekommendationer för när barn kan återgå till förskola, skola och andra aktiviteter beroende på om provsvar är negativt, positivt eller när inget prov har tagits.

  Den nya vägledningen kan vara ett stöd för förskolan och skolan i kommunikation med hemmen om hur länge barn ska vara hemma med milda symptom som kan tyda på covid 19. Eftersom det är viktigt för barn att kunna delta i förskola och skola i så stor utsträckning som möjligt rekommenderar FHM att barn testas så att de kan återgå tidigare till verksamheten vid ett negativt provsvar, eller efter 7 dagar med milda symptom. Tidigare var rekommendationen att barn skulle bara hemma helt vid milda symptom vilket gjorde att elever med långvariga men milda symptom riskerade att gå miste om undervisning under en längre tid, eller att skolan fick extraarbete för att ge dessa elever del av undervisningen hemma. Provtagningen ska göras av hälso- och sjukvårdspersonal. Lokal information om vart vårdnadshavare ska vända sig för testning finns på 1177.se.

  Barn och unga med symtom på covid-19 rekommenderas PCR-testning för snabbare återgång till skolan, Folkhälsomyndigheten

 • Om avgiftsbelagd verksamhet (förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg) stänger (helt eller delvis) så att föräldrar inte kan utnyttja sin plats, ska kommunen betala tillbaka avgiften då?

  Kommunen ska betala tillbaka avgiften såvida det inte endast handlar om enstaka dagar. Platsinnehav anses vara ett civilrättsligt avtal och om den tjänst (platsen) som avtalet avser inte erbjuds kan kommunen inte ta ut avgift för den. De närmare formerna för återbetalningen avgörs av kommunen utifrån de taxebestämmelser som kommunen tillämpar.

 • Har gymnasieelever rätt till matersättning under den period som skolan är stäng och de studerar hemma?

  Det finns inga krav att skolan ska tillhandahålla kostnadsfria skolmåltider på gymnasienivå. Det torde därför inte finns någon skyldighet att ge eleverna matersättning under den period som skolan är stängd. Det finns dock inget som hindrar att skolans huvudman beslutar att frivilligt göra så.

 • Om grundskola stängs, är kommunen ändå skyldig att erbjuda skolmåltider till eleverna?

  Om en skolenhet stängs, i enlighet med nämnda lag och förordning nedan, och någon verksamhet inte bedrivs alls för tillfället finns inte någon skyldighet att erbjuda skolmåltider. Om däremot fjärr- eller distansundervisning bedrivs kvarstår skyldigheten att erbjuda skolmåltider i förskoleklassen, grundskolan och motsvarande skolformer (jfr förordningsmotiv till förordning (2020:15) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta, Fm 2020:4 s. 4). Regeringen har uttalat följande:

  Om sådana elever vill ha skolmåltider kan huvudmannen t.ex. tillhandahålla frysta måltider för en hel vecka för avhämtning enligt ett rullande schema så att inte för många elever kommer samtidigt. Om exempelvis utbildning i en eller flera årskurser tillfälligt inte alls bedrivs har dock huvudmannen inga skyldigheter enligt skollagen i förhållande till eleverna i de årskurserna under den tiden. Rätten till exempelvis skolmåltider förskjuts då i tiden till dess att utbildningen i de årskurserna återupptas.

  I 2 § lagen (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid och 2 § förordning (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta anges att med att en skolenhet enligt skollagen är stängd, avses att verksamhetens lokaler är stängda för eleverna, men att undervisning bedrivs där eleven och läraren är åtskilda i rum men inte i tid, eller både rum och tid eller att någon verksamhet tillfälligt inte alls bedrivs. I samma paragraf i nämnd förordning framgår att med att en skolenhet är delvis stängd avses att utbildning bedrivs med en mindre andel elever närvarande i skolenhetens lokaler och att övrig undervisning bedrivs där eleven och läraren är åtskilda i rum men inte i tid, eller i både rum och tid, eller att viss verksamhet tillfälligt inte alls bedrivs.

  Lag (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid

  Förordning (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta

 • Om en fristående verksamhet stänger, ska kommunen ändå betala bidrag till dess huvudman under tiden som den har stängt?

  SKR anser att bidrag ska fortsätta att betalas ut även om en fristående verksamhet hamnar i ett läge där det tillfälligt och under en viss period inte går att bedriva verksamheten som normalt. Detsamma gäller interkommunal ersättning om kommunal verksamhet hamnar i samma läge.

 • Vilka kommer att anses ha samhällsviktiga funktioner och därmed få omsorg för sina barn om förskolor och grundskolor stängs?

  Om det fattas beslut om att stänga förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet för barn behöver vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet, under vissa förutsättningar, erbjudas omsorg för barn så att samhällets funktionalitet kan upprätthållas.

  MSB har tagit fram en föreskrift som förtydligar vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg. Det gäller vårdnadshavare vars arbetsinsats bedöms nödvändig för att upprätthålla de samhällsviktiga verksamheter som beskrivs i föreskriften. En arbetsinsats är nödvändig om ett bortfall av denna kan antas leda till att verksamheten inte kan upprätthållas på en acceptabel nivå.

  Till föreskriften hör allmänna råd som ger stöd i hur förordningen kan tillämpas vid en stängning av fritidshem, förskola eller annan pedagogisk verksamhet.”

  Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet, MSB

 • Kan barn och ungdomar vaccineras som vanligt enligt vaccinationsprogrammet under pågående utbrott av covid-19?

  Ja, barn och ungdomar kan vaccineras enligt det allmänna vaccinationsprogrammet, även under pågående utbrott av covid-19. Vid akut infektionssjukdom (covid-19 eller annan infektionssjukdom) med feber och/eller allmänpåverkan bör vaccination som alltid skjutas upp till ett senare tillfälle.

 • Omfattas skolmatsalar av den nya lagen om smittskyddsåtgärder på serveringsställen?

  Nej, den nya lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen som trädde i kraft den 1 juli gäller inte matservering i skolrestauranger. Verksamheterna måste dock följa de allmänna rekommendationerna för att bromsa smittspridning och åtgärder kan behöva vidtas. Folkhälsomyndigheten har tagit fram förslag på förebyggande åtgärder i förskolan och grundskolan samt i gymnasieskolan.

  Förslag på förebyggande åtgärder i för- och grundskola, Folkhälsomyndigheten Förslag på förebyggande åtgärder i gymnasieskoa, Folkhälsomyndigheten

 • Om en förskola eller skola stängs, vem i kommunen beslutar om vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg?

  Om det fattas beslut om att stänga förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet för barn behöver vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet i enlighet med "Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet" erbjudas omsorg av kommunen. Om inte omsorg kan ordnas på annat sätt ska vårdnadshavaren som deltar i samhällsviktig verksamhet anmäla sitt behov av omsorg till hemkommunen alternativt huvudmannen. Om hemkommunen/huvudmannen är osäker på om vårdnadshavaren arbetar inom samhällsviktig funktion, får den, om det är nödvändigt, begära att behovet styrks med hjälp av ett intyg från verksamhetsutövaren. Beslut om erbjudande av omsorg fattas av nämnden eller, om det är brådskande, av nämndens ordförande. Beslut kan även delegeras till förvaltningschef.

  Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet, MSB (PDF)

  Beslut om stängning av förskolor, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet kan antingen fattas av regeringen i enlighet med Lag (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid eller av huvudmannen i enlighet med förordning (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta. Om regeringen fattar beslutet är det hemkommunen som ansvarar för att erbjuda omsorg och om det är huvudmannen som fattar beslutet är det huvudmannen som ska erbjuda omsorg.

  Lag (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid, Riksdagen

  Förordning (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta, Riksdagen

  Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet, MSB

 • Vad är viktigt att tänka på inför och under en stängning av skolverksamhet?

  SKR har tagit fram en checklista som stöd till kommuner inför och under en stängning av skolverksamheten.

  Checklista inför stängning av skolverksamhet

 • Vem ansvarar för att vissa barn och elever erbjuds viss verksamhet även om förskola eller skola stängs?

  Den lag (2020:148) och den förordning (2020:115) som riksdagen respektive regeringen beslutat om gör det möjligt dels för regeringen och dels för en huvudman (kommunal eller enskild) att under vissa omständigheter besluta om tillfällig stängning av enheter där skollagsreglerad verksamhet bedrivs. Ansvarsfördelningen för att ändå, alltså trots stängning, fortsätta erbjuda vissa särskilt utpekade grupper viss verksamhet skiljer sig åt beroende på vem det är som fattar beslut om stängning. SKR tolkar lagen och förordningen på följande sätt:

  • Om det är regeringen som beslutar om stängning på nationell, regional eller kommunal nivå, vilket den kan göra enligt 3 § i lagen, är det hemkommunen som ansvarar för att verksamhet bedrivs i sådan omfattning att de särskilt utpekade grupperna kan erbjudas detta, oavsett om barnet/eleven normalt går i verksamhet i hemkommunens regi eller i annans regi. Det är endast om regeringen beslutar om stängning som detta ansvar tillfaller hemkommunen.
  • Om det däremot är huvudmannen själv som beslutar om stängning, vilket den kan göra enligt 4 § i lagen, är det huvudmannen som är skyldig att fortsätta erbjuda viss verksamhet till de särskilt utpekade grupperna. Detta följer av 19 § förordningen.

  16 § förordningen möjliggör för hemkommunen att överlämna uppgifter på entreprenad till en annan huvudman utöver vad som föreskrivs i 23 kap. skollagen (kapitlet om entreprenad och samverkan). Den aktuella paragrafen i denna förordning möjliggör för hemkommunen att överlämna uppgifter på entreprenad till såväl en annan kommun som en enskild huvudman. En kommun får enligt 23 kap. 8 § skollagen även sluta avtal med en annan kommun om att denna ska ta över ansvaret för kommunens uppgifter inom förskolan, fritidshemmet eller sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap.

  Lag (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid, Riksdagen

  Förordning (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta, Riksdagen

 • Behöver skolor informera vårdnadshavare och kollegor om de har något bekräftat eller misstänkt fall av covid-19 hos elever eller personal?

  Det går bra att berätta att någon på skolan har drabbats av covid-19, men det finns ingen skyldighet. Om man informerar om att det finns smitta inom verksamheten gör sekretessen att man inte kan berätta vem som är smittad, såvida inte den som är smittad ger sitt samtycke att sprida uppgifter om dennes hälsotillstånd. 21 kap. 1 § OSL.

 • Vad är skolahemma.se?

  Skolahemma.se är en webbplats med stödmaterial för skolor att hantera konsekvenser av det nya coronaviruset. Här finns stöd och tips om distansundervisning för huvudmannen, rektor, lärare och medarbetare med IT-funktioner. Webbplatsen är ett samarbete mellan Skolverket, RISE, Sveriges Kommuner och Regioner, Utbildningsradion och Swedish Edtech Industry. Skolahemma.se startade 16 mars 2020 och uppdateras löpande.

  skolahemma.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset