Publicerad 23 mars 2021
Frågor och svar

Vilken kompensation får kommuner och regioner för merkostnader?

(Uppdaterad: )

Hälso- och sjukvård, äldre- och funktionshinderomsorg

Merkostnader under 2020

Riksdagen har under 2020 beslutat om 20 miljarder kronor för att täcka kommuners och regioners merkostnader till följd av covid-19 i enlighet med den särskilda förordning (2020:193) som beslutats. Statsbidrag för merkostnader, som regioner och kommuner haft under perioden 1 februari-30 november 2020, har kunnat sökas hos Socialstyrelsen.

Inom ramen för anslaget på 20 mdkr för perioden februari–november 2020 har Socialstyrelsen fått in ansökningar om ersättning från regioner och kommuner på totalt 18,6 miljarder kronor. Beslut om bidrag för omgång 2 beräknas fattas av Socialstyrelsen under februari 2021.

Riksdagen beslutade i januari 2021 att statsbidraget för merkostnader förlängs till och med december månad 2020 och att ytterligare en miljard kronor tillförs. En förordningsförändring beslutades den 11 februari och information om ansökningsförfarandet för decembers merkostnader finns på Socialstyrelsens webbplats.

Statsbidrag till regioner och kommuner till följd av sjukdomen covid-19, Socialstyrelsen

Merkostnader under 2021

I budgetpropositionen för 2021 aviserade regeringen en satsning om 4 miljarder kronor till regionerna för att hantera den uppskjutna vård och den covid-19-relaterade vård som pandemin medfört. Syftet var att stödja regionerna i att klara den nödvändiga återhämtningen. Regeringen ger nu Kammarkollegiet i uppdrag att utbetala 4 miljarder kronor till regionerna. Av de totala medlen får 2 miljarder kronor användas till covid-19-relaterad vård fram till och med den 30 juni 2021, men medlen kan vid behov också användas till uppskjuten vård. Resterande medel ska användas till uppskjuten vård under 2021. Medlen fördelas utifrån befolkningsmängd och utbetalas efter rekvisition till Kammarkollegiet.

Information om rekvisition och ekonomisk redovisning, Kammarkollegiet

Regeringen kommer att återkomma med ytterligare tillskott av medel om det behövs i samband med vårändringsbudgeten i april 2021.

Skyndsamma transporter

Regeringen föreslog i början av januari 2021 att regionerna får 100 miljoner kronor för kostnader kopplade till brådskande transporter under året. Transporterna ska bidra till att underlätta regionernas samverkan kring intensivvårdsplatser och möjliggöra nödvändiga mark- och luftburna transporter av patienter mellan olika sjukhus. Information om ansökan om ersättning för sådana merkostnader finns på Socialstyrelsens webbplats.

Statsbidrag till regioner och kommuner till följd av sjukdomen covid-19, Socialstyrelsen

Vaccination mot covid-19

SKR och regeringen har tecknat en överenskommelse om vaccinering mot covid-19. Överenskommelsen innebär att staten åtar sig att betala för vaccin och vaccinationer medan regionerna ansvarar för att utföra vaccinationerna. För 2021 har staten avsatt 400 miljoner kronor för att finansiera genomförande av vaccination i enlighet med överenskommelsen. Medlen betalas ut från Kammarkollegiet utan rekvisition med ett fast belopp per region senast den 28 februari 2021. Schablonersättningen per given dos vaccin utbetalas, i enlighet med överenskommelsen, av Kammarkollegiet månadsvis i efterskott baserat på rapporterade vaccinationer i vaccinationsregistret. Slutreglering sker 31 januari 2022.

Belopp per region (PDF)

Överenskommelse vaccinering covid-19

Kollektivtrafiken

Under 2020 fördelades 3 miljarder kronor i stöd till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och för 2021 är ytterligare 2 miljarder kronor avsatta i statens budget. Regeringen beslutade den 11 mars om hur de 2 miljarder som avsatts i riktade statsstöd för kollektivtrafiken under 2021 ska fördelas. Beslutet innebär skärpta krav där stödet kommer att beräknas utifrån minskade biljettintäkter och utifrån hur regionerna upprätthåller turtätheten i kollektivtrafiken under coronapandemin. Trafikverket administrerade ansökningar om och utbetalning av ersättning under 2021. SKR avvaktar nu ytterligare information om praktiska detaljer kring ersättningen för 2021.

Corona-stöd till kollektivtrafiken under 2021, Regeringen

Testning och smittspårning

SKR och regeringen tecknade i juni 2020 en överenskommelse om ökad testning för covid-19 och smittspårning. Totalt avsattes 8,8 miljarder kronor under 2020 inom ramen för överenskommelsen.

Den 12 januari 2021 föreslog regeringen och samarbetspartierna 5,5 miljarder kronor för testning och smittspårning av covid-19 under 2021. Även dessa medel omfattas av överenskommelsen om testning och smittspårning som SKR och regeringen har ingått.

Testning för covid-19

Tillsyn av serveringsställen

Regeringen föreslog den 26 januari att 82 miljoner kronor fördelas till kommuner, regioner och länsstyrelser för trängseltillsyn på serveringsställen. Medlen avser att täcka perioden under 2021 som lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen gäller, från den 1 januari till och med sista maj 2021. Av dessa medel fördelas 75 miljoner kronor till kommunerna, 5,5 miljoner kronor till regionerna och 1,5 miljoner till länsstyrelserna. Regeringen beslutade den 4 mars att ersättningen ska utbetalas av Kammarkollegiet senast i maj 2021. Utbetalningen sker utan rekvisition.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset