Publicerad 23 mars 2021
Frågor och svar

Vilken kompensation får kommuner och regioner för merkostnader?

Hälso- och sjukvård, äldre- och funktionshinderomsorg

Merkostnader under 2020

Riksdagen har under 2020 beslutat om 20 miljarder kronor för att täcka kommuners och regioners merkostnader till följd av covid-19 i enlighet med den särskilda förordning (2020:193) som beslutats. Statsbidrag för merkostnader, som regioner och kommuner haft under perioden 1 februari-30 november 2020, har kunnat sökas hos Socialstyrelsen.

Inom ramen för anslaget på 20 mdkr för perioden februari–november 2020 har Socialstyrelsen fått in ansökningar om ersättning från regioner och kommuner på totalt 18,6 miljarder kronor. Beslut om bidrag för omgång 2 beräknas fattas av Socialstyrelsen under februari 2021.

Riksdagen beslutade i januari 2021 att statsbidraget för merkostnader förlängs till och med december månad 2020 och att ytterligare en miljard kronor tillförs. En förordningsförändring beslutades den 11 februari och information om ansökningsförfarandet för decembers merkostnader finns på Socialstyrelsens webbplats.

Statsbidrag till regioner och kommuner till följd av sjukdomen covid-19, Socialstyrelsen

Merkostnader under 2021

I budgetpropositionen för 2021 aviserade regeringen en satsning om 4 miljarder kronor till regionerna för att hantera den uppskjutna vård och den covid-19-relaterade vård som pandemin medfört. Syftet var att stödja regionerna i att klara den nödvändiga återhämtningen. I vårändringsbudgeten tillfördes ytterligare 2 miljarder kronor och totalt anslås alltså 6 miljarder till regionerna för uppskjuten vård och covid-19 relaterad vård under 2021. Medlen fördelas utifrån befolkningsmängd och utbetalas efter rekvisition till Kammarkollegiet.

Information om rekvisition och ekonomisk redovisning, Kammarkollegiet

Skyndsamma transporter

Regeringen föreslog i början av januari 2021 att regionerna får 100 miljoner kronor för kostnader kopplade till brådskande transporter under året. Transporterna ska bidra till att underlätta regionernas samverkan kring intensivvårdsplatser och möjliggöra nödvändiga mark- och luftburna transporter av patienter mellan olika sjukhus. För kommunernas del kan det röra skyndsamma transporter mellan exempelvis särskilt boende, eller bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning, och sjukhus. Information om ansökan om ersättning för sådana merkostnader finns på Socialstyrelsens webbplats.

Vid en pressträff 6 april aviserade regeringen ytterligare 50 miljoner kronor till skyndsamma transporter till följd av covid-19.

Statsbidrag till regioner och kommuner för skyndsamma transporter till följd av sjukdomen covid-19 - Socialstyrelsen

Vaccination mot covid-19

SKR och regeringen har tecknat en överenskommelse om vaccinering mot covid-19. Överenskommelsen innebär att staten åtar sig att betala för vaccin och vaccinationer medan regionerna ansvarar för att utföra vaccinationerna. För 2021 har staten avsatt 400 miljoner kronor för att finansiera genomförande av vaccination i enlighet med överenskommelsen. Medlen betalas ut från Kammarkollegiet utan rekvisition med ett fast belopp per region senast den 28 februari 2021. Schablonersättningen per given dos vaccin utbetalas, i enlighet med överenskommelsen, av Kammarkollegiet månadsvis i efterskott baserat på rapporterade vaccinationer i vaccinationsregistret. Slutreglering sker 31 januari 2022.

Belopp per region (PDF) Pdf, 84 kB.

Överenskommelse vaccinering covid-19

Kollektivtrafiken

Under 2020 fördelades 3 miljarder kronor i stöd till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och för 2021 är ytterligare 3 miljarder kronor avsatta i statens budget. För stödet under 2021 gäller skärpta krav där stödet beräknas utifrån minskade biljettintäkter och utifrån hur regionerna upprätthåller turtätheten i kollektivtrafiken under coronapandemin.

Trafikverket administrerar ansökningar om och utbetalning av ersättning.

Ersättning till kollektivtrafik under utbrottet av covid-19, Trafikverket

I budgetpropositionen för 2022 föreslår regeringen ett riktat stöd för kollektivtrafiken på 1 miljard för 2022. Mer information om detta finns på våra ekonomisidor i en sammanfattning av budgetpropositionen samt Ekonominytt (regioner) och cirkulär (kommuner).

Sammanfattning av 2022 års budgetproposition

Testning och smittspårning

SKR och regeringen tecknade i juni 2020 en överenskommelse om ökad testning för covid-19 och smittspårning. Totalt avsattes 8,8 miljarder kronor under 2020 inom ramen för överenskommelsen.

Den 12 januari 2021 föreslog regeringen och samarbetspartierna 5,5 miljarder kronor för testning och smittspårning av covid-19 under 2021. Den 4 juni 2021 föreslog regeringen i en extra ändringsbudget ytterligare 1,5 miljarder kronor för fortsatt storskalig testning och smittspårning.


Testning för covid-19

Tillsyn av serveringsställen

En ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen trädde ikraft den 1 juli 2020. Riksdagen har den 5 maj 2021 beslutat att förlänga lagen till och med utgången av september 2021. Regeringen har även föreslagit att lagens giltighetstid förlängs till utgången av januari 2022.

Tillsyn enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Informationsansvarig

  • Hans Stark
    Ekonom

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset