Publicerad 27 september 2021

Ekonomisk information med anledning av coronaviruset

SKR får många frågor om de ekonomiska effekterna i kommuner och regioner med anledning av det nya coronaviruset. Svar på ekonomiska aspekter uppdateras successivt.

Coronavirusets effekter på ekonomin i kommuner och regioner

 • Hur kommer skatteintäkterna att utvecklas i Sverige till följd av coronaviruset?

  SKR publicerar prognoser för skatteunderlagets utveckling fem gånger om året; i februari, april, augusti, månadsskiftet september/oktober samt december.

  SKR:s senaste skatteunderlagsprognos

 • Gäller stöd vid korttidsarbete för kommunala bolag?

  För att ett kommunalt företag ska kunna få stöd vid korttidspermittering krävs att företagets verksamhet avser affärsverksamhet. Många kommunala företag bedriver affärsverksamhet och SKR tolkar reglerna så att de därmed bör omfattas av möjligheten till stöd såvida inte verksamheten till huvuddelen finansieras med skattemedel. Tillväxtverket hanterar ansökningar om stöd vid korttidsarbete och beslutar om stöd efter ansökan.

  Vårens korttidsstöd har förlängts och gäller även under juli, augusti och september 2021. Mer information om vad som gäller under 2021 finns hos Tillväxtverket.

  Korttidsarbete, Tillväxtverket

 • Vilken kompensation får kommuner och regioner för merkostnader?

  Hälso- och sjukvård, äldre- och funktionshinderomsorg

  Merkostnader under 2020

  Riksdagen har under 2020 beslutat om 20 miljarder kronor för att täcka kommuners och regioners merkostnader till följd av covid-19 i enlighet med den särskilda förordning (2020:193) som beslutats. Statsbidrag för merkostnader, som regioner och kommuner haft under perioden 1 februari-30 november 2020, har kunnat sökas hos Socialstyrelsen.

  Inom ramen för anslaget på 20 mdkr för perioden februari–november 2020 har Socialstyrelsen fått in ansökningar om ersättning från regioner och kommuner på totalt 18,6 miljarder kronor. Beslut om bidrag för omgång 2 beräknas fattas av Socialstyrelsen under februari 2021.

  Riksdagen beslutade i januari 2021 att statsbidraget för merkostnader förlängs till och med december månad 2020 och att ytterligare en miljard kronor tillförs. En förordningsförändring beslutades den 11 februari och information om ansökningsförfarandet för decembers merkostnader finns på Socialstyrelsens webbplats.

  Statsbidrag till regioner och kommuner till följd av sjukdomen covid-19, Socialstyrelsen

  Merkostnader under 2021

  I budgetpropositionen för 2021 aviserade regeringen en satsning om 4 miljarder kronor till regionerna för att hantera den uppskjutna vård och den covid-19-relaterade vård som pandemin medfört. Syftet var att stödja regionerna i att klara den nödvändiga återhämtningen. I vårändringsbudgeten tillfördes ytterligare 2 miljarder kronor och totalt anslås alltså 6 miljarder till regionerna för uppskjuten vård och covid-19 relaterad vård under 2021. Medlen fördelas utifrån befolkningsmängd och utbetalas efter rekvisition till Kammarkollegiet.

  Information om rekvisition och ekonomisk redovisning, Kammarkollegiet

  Skyndsamma transporter

  Regeringen föreslog i början av januari 2021 att regionerna får 100 miljoner kronor för kostnader kopplade till brådskande transporter under året. Transporterna ska bidra till att underlätta regionernas samverkan kring intensivvårdsplatser och möjliggöra nödvändiga mark- och luftburna transporter av patienter mellan olika sjukhus. För kommunernas del kan det röra skyndsamma transporter mellan exempelvis särskilt boende, eller bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning, och sjukhus. Information om ansökan om ersättning för sådana merkostnader finns på Socialstyrelsens webbplats.

  Vid en pressträff 6 april aviserade regeringen ytterligare 50 miljoner kronor till skyndsamma transporter till följd av covid-19.

  Statsbidrag till regioner och kommuner för skyndsamma transporter till följd av sjukdomen covid-19 - Socialstyrelsen

  Vaccination mot covid-19

  SKR och regeringen har tecknat en överenskommelse om vaccinering mot covid-19. Överenskommelsen innebär att staten åtar sig att betala för vaccin och vaccinationer medan regionerna ansvarar för att utföra vaccinationerna. För 2021 har staten avsatt 400 miljoner kronor för att finansiera genomförande av vaccination i enlighet med överenskommelsen. Medlen betalas ut från Kammarkollegiet utan rekvisition med ett fast belopp per region senast den 28 februari 2021. Schablonersättningen per given dos vaccin utbetalas, i enlighet med överenskommelsen, av Kammarkollegiet månadsvis i efterskott baserat på rapporterade vaccinationer i vaccinationsregistret. Slutreglering sker 31 januari 2022.

  Belopp per region (PDF) Pdf, 84 kB.

  Överenskommelse vaccinering covid-19

  Kollektivtrafiken

  Under 2020 fördelades 3 miljarder kronor i stöd till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och för 2021 är ytterligare 3 miljarder kronor avsatta i statens budget. För stödet under 2021 gäller skärpta krav där stödet beräknas utifrån minskade biljettintäkter och utifrån hur regionerna upprätthåller turtätheten i kollektivtrafiken under coronapandemin.

  Trafikverket administrerar ansökningar om och utbetalning av ersättning.

  Ersättning till kollektivtrafik under utbrottet av covid-19, Trafikverket

  I budgetpropositionen för 2022 föreslår regeringen ett riktat stöd för kollektivtrafiken på 1 miljard för 2022. Mer information om detta finns på våra ekonomisidor i en sammanfattning av budgetpropositionen samt Ekonominytt (regioner) och cirkulär (kommuner).

  Sammanfattning av 2022 års budgetproposition

  Testning och smittspårning

  SKR och regeringen tecknade i juni 2020 en överenskommelse om ökad testning för covid-19 och smittspårning. Totalt avsattes 8,8 miljarder kronor under 2020 inom ramen för överenskommelsen.

  Den 12 januari 2021 föreslog regeringen och samarbetspartierna 5,5 miljarder kronor för testning och smittspårning av covid-19 under 2021. Den 4 juni 2021 föreslog regeringen i en extra ändringsbudget ytterligare 1,5 miljarder kronor för fortsatt storskalig testning och smittspårning.

  Testning för covid-19

  Tillsyn av serveringsställen

  En ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen trädde ikraft den 1 juli 2020. Riksdagen har den 5 maj 2021 beslutat att förlänga lagen till och med utgången av september 2021. Regeringen har även föreslagit att lagens giltighetstid förlängs till utgången av januari 2022.

  Tillsyn enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

 • Vad gäller för de prestationsbaserade överenskommelserna inom hälso- och sjukvården?

  Överenskommelser mellan SKR och regeringen inom vård och omsorg

  Samarbetet mellan SKR och regeringen sker inom områden som båda parter har identifierat som särskilt viktiga för den fortsatta utvecklingen av hälsa, vård och omsorg i kommuner och regioner.

 • Riksdagen har beslutat om tillfälliga regler för karensavdrag och sjuklöner, gäller dessa åtgärder även kommuner och regioner?

  Ersättning för sjuklönekostnader

  På grund av coronaviruset har riksdag och regering infört tillfälliga regler för sjuklönekostnader. Det innebär att alla arbetsgivare får ersättning för hela sjuklönekostnaden sjuklönekostnaden som har redovisats i arbetsgivardeklarationen perioden april-juli 2020. För de sjuklönekostnader som redovisas till och med 30 september 2021 gäller en annan beräkning. Kostnaden för sjuklön ersätts enligt olika procentsatser beroende på hur höga kostnader arbetsgivaren haft.

  Från 1 oktober 2021 återgår möjligheten att få ersättning för sjuklönekostnader till de tidigare nivåer som gällde före pandemin. Läs vidare på Försäkringskassans webbplats.

  Ersättning för sjuklönekostnader, Försäkringskassan

  Staten har även beslutat om tillfälliga regler för karensavdraget för perioden 11 mars 2020 till 30 september 2021.

  Frågor och svar om ersättning vid smitta och sjukledigt

Information kring statsbidrag

Ekonomin i kommuner och regioner påverkas negativt av pandemin, demografins utveckling och vikande konjunktur. Under 2020 togs flera beslut kring tillskott av generella statsbidrag.

I budgeten för 2021 får kommuner och regioner ytterligare tillskott i generella statsbidrag för åren 2021 och 2022. Kommentarer om dessa tillskott, samt om budgetpropositionen 2022, finns på våra sidor om Budget och planering. Där finns även information om skatteunderlagsprognoser samt generella och riktade statsbidrag.

SKR:s arbete med budget och planering

Riksdagen beslutade den 7 april 2021, efter initiativ från finansutskottet att avsätta 4,33 miljarder kronor till satsningar för ökad kvalitet inom vård och omsorg om äldre. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att betala ut de statsbidrag som satsningarna omfattar.

Statsbidrag till kommuner, Socialstyrelsen

Statsbidrag till regioner, Socialstyrelsen

Flertalet bidrag och ersättningar enligt överenskommelser betalas ut via Kammarkollegiet. På deras webbplats läggs löpande information ut om till exempel rekvisition och återrapportering.

Bidrag utbetalade till Kommuner, Kammarkollegiet

Bidrag utbetalade till Regioner och RSS, Kammarkollegiet

Skatterätt och momsfrågor

SKR:s information kring skatter och moms kopplat till covid -19

Informationsansvarig

 • Hans Stark
  Ekonom

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset