Publicerad 23 mars 2021

Ekonomisk information med anledning av coronaviruset

SKR får många frågor om de ekonomiska effekterna i kommuner och regioner med anledning av det nya coronaviruset. Svar på ekonomiska aspekter kommer att uppdateras successivt.

Coronavirusets effekter på ekonomin i kommuner och regioner

 • Hur kommer skatteintäkterna att utvecklas i Sverige till följd av coronaviruset? (Uppdaterad: 26 januari 2021)

  SKR publicerar prognoser för skatteunderlagets utveckling fem gånger om året; i februari, april, augusti, månadsskiftet september/oktober samt december.

  SKR:s senaste skatteunderlagsprognos

 • Gäller stöd vid korttidsarbete för kommunala bolag? (Uppdaterad: 30 mars 2021 )

  För att ett kommunalt företag ska kunna få stöd vid korttidspermittering krävs att företagets verksamhet avser affärsverksamhet. Många kommunala företag bedriver affärsverksamhet och SKR tolkar reglerna så att de därmed bör omfattas av möjligheten till stöd såvida inte verksamheten till huvuddelen finansieras med skattemedel. Tillväxtverket hanterar ansökningar om stöd vid korttidsarbete och beslutar om stöd efter ansökan.

  Regeringen utfärdade den 25 mars en lag så att den förstärkta nivån i stödet för korttidsarbete kommer att ligga kvar fram till halvårsskiftet 2021. Därmed kan företag fortsätta att korttidspermittera upp till 80 procent även under maj och juni.

  Korttidsarbete, Tillväxtverket

 • Vilken kompensation får kommuner och regioner för merkostnader? (Uppdaterad: 31 mars 2021 )

  Hälso- och sjukvård, äldre- och funktionshinderomsorg
  Merkostnader under 2020

  Riksdagen har under 2020 beslutat om 20 miljarder kronor för att täcka kommuners och regioners merkostnader till följd av covid-19 i enlighet med den särskilda förordning (2020:193) som beslutats. Statsbidrag för merkostnader, som regioner och kommuner haft under perioden 1 februari-30 november 2020, har kunnat sökas hos Socialstyrelsen.

  Inom ramen för anslaget på 20 mdkr för perioden februari–november 2020 har Socialstyrelsen fått in ansökningar om ersättning från regioner och kommuner på totalt 18,6 miljarder kronor. Beslut om bidrag för omgång 2 beräknas fattas av Socialstyrelsen under februari 2021.

  Riksdagen beslutade i januari 2021 att statsbidraget för merkostnader förlängs till och med december månad 2020 och att ytterligare en miljard kronor tillförs. En förordningsförändring beslutades den 11 februari och information om ansökningsförfarandet för decembers merkostnader finns på Socialstyrelsens webbplats.

  Statsbidrag till regioner och kommuner till följd av sjukdomen covid-19, Socialstyrelsen

  Merkostnader under 2021

  I budgetpropositionen för 2021 aviserade regeringen en satsning om 4 miljarder kronor till regionerna för att hantera den uppskjutna vård och den covid-19-relaterade vård som pandemin medfört. Syftet var att stödja regionerna i att klara den nödvändiga återhämtningen. Regeringen ger nu Kammarkollegiet i uppdrag att utbetala 4 miljarder kronor till regionerna. Av de totala medlen får 2 miljarder kronor användas till covid-19-relaterad vård fram till och med den 30 juni 2021, men medlen kan vid behov också användas till uppskjuten vård. Resterande medel ska användas till uppskjuten vård under 2021. Medlen fördelas utifrån befolkningsmängd och utbetalas efter rekvisition till Kammarkollegiet.

  Information om rekvisition och ekonomisk redovisning, Kammarkollegiet

  Regeringen kommer att återkomma med ytterligare tillskott av medel om det behövs i samband med vårändringsbudgeten i april 2021.

  Skyndsamma transporter

  Regeringen föreslog i början av januari 2021 att regionerna får 100 miljoner kronor för kostnader kopplade till brådskande transporter under året. Transporterna ska bidra till att underlätta regionernas samverkan kring intensivvårdsplatser och möjliggöra nödvändiga mark- och luftburna transporter av patienter mellan olika sjukhus. Information om ansökan om ersättning för sådana merkostnader finns på Socialstyrelsens webbplats.

  Statsbidrag till regioner och kommuner till följd av sjukdomen covid-19, Socialstyrelsen

  Vaccination mot covid-19

  SKR och regeringen har tecknat en överenskommelse om vaccinering mot covid-19. Överenskommelsen innebär att staten åtar sig att betala för vaccin och vaccinationer medan regionerna ansvarar för att utföra vaccinationerna. För 2021 har staten avsatt 400 miljoner kronor för att finansiera genomförande av vaccination i enlighet med överenskommelsen. Medlen betalas ut från Kammarkollegiet utan rekvisition med ett fast belopp per region senast den 28 februari 2021. Schablonersättningen per given dos vaccin utbetalas, i enlighet med överenskommelsen, av Kammarkollegiet månadsvis i efterskott baserat på rapporterade vaccinationer i vaccinationsregistret. Slutreglering sker 31 januari 2022.

  Belopp per region (PDF)

  Överenskommelse vaccinering covid-19

  Kollektivtrafiken

  Under 2020 fördelades 3 miljarder kronor i stöd till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och för 2021 är ytterligare 2 miljarder kronor avsatta i statens budget. Regeringen beslutade den 11 mars om hur de 2 miljarder som avsatts i riktade statsstöd för kollektivtrafiken under 2021 ska fördelas. Beslutet innebär skärpta krav där stödet kommer att beräknas utifrån minskade biljettintäkter och utifrån hur regionerna upprätthåller turtätheten i kollektivtrafiken under coronapandemin. Trafikverket administrerade ansökningar om och utbetalning av ersättning under 2021. SKR avvaktar nu ytterligare information om praktiska detaljer kring ersättningen för 2021.

  Corona-stöd till kollektivtrafiken under 2021, Regeringen

  Testning och smittspårning

  SKR och regeringen tecknade i juni 2020 en överenskommelse om ökad testning för covid-19 och smittspårning. Totalt avsattes 8,8 miljarder kronor under 2020 inom ramen för överenskommelsen.

  Den 12 januari 2021 föreslog regeringen och samarbetspartierna 5,5 miljarder kronor för testning och smittspårning av covid-19 under 2021. Även dessa medel omfattas av överenskommelsen om testning och smittspårning som SKR och regeringen har ingått.

  Testning för covid-19

  Tillsyn av serveringsställen

  Regeringen föreslog den 26 januari att 82 miljoner kronor fördelas till kommuner, regioner och länsstyrelser för trängseltillsyn på serveringsställen. Medlen avser att täcka perioden under 2021 som lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen gäller, från den 1 januari till och med sista maj 2021. Av dessa medel fördelas 75 miljoner kronor till kommunerna, 5,5 miljoner kronor till regionerna och 1,5 miljoner till länsstyrelserna. Regeringen beslutade den 4 mars att ersättningen ska utbetalas av Kammarkollegiet senast i maj 2021. Utbetalningen sker utan rekvisition.

 • Vad gäller för de prestationsbaserade överenskommelserna inom hälso- och sjukvården? (Uppdaterad: 26 januari 2021 )

  Överenskommelser mellan SKR och regeringen inom vård och omsorg

  Samarbetet mellan SKR och regeringen sker inom områden som båda parter har identifierat som särskilt viktiga för den fortsatta utvecklingen av hälsa, vård och omsorg i kommuner och regioner.

 • Riksdagen har beslutat om tillfälliga regler för karensavdrag och sjuklöner, gäller dessa åtgärder även kommuner och regioner? (Uppdaterad: 24 mars 2021 )

  Ersättning för sjuklönekostnader

  På grund av coronaviruset har riksdag och regering infört tillfälliga regler för sjuklönekostnader. Det innebär att alla arbetsgivare får ersättning för hela sjuklönekostnaden som de har redovisat i arbetsgivardeklarationen perioden april-juli 2020. För de sjuklönekostnader som redovisas i augusti till och med december 2020 gäller en annan beräkning. Kostnaden för sjuklön ersätts enligt olika procentsatser beroende på hur höga kostnader arbetsgivaren haft. Kompensation till arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som överstiger det normala förlängs till och med den 30 april 2021.

  Ersättningen kommer att krediteras kommunens/regionens skattekonto och redovisas på konto 351 Kostnadsersättningar och riktade bidrag i Kommun-Bas. I Region-Bas redovisas ersättningen på konto 382 Personalanknutna statsbidrag.

  Ersättning för sjuklönekostnader, Försäkringskassan

  Staten har även beslutat om tillfälliga regler för karensavdraget från och med 11 mars 2020 till och med 28 februari 2021. Arbetsgivare gör dock som vanligt karensavdrag på sjuklönen och den anställde ersätts i efterhand.

  Frågor och svar om ersättning vid smitta och sjukledigt

Information kring statsbidrag

Ekonomin i kommuner och regioner påverkas negativt av pandemin, demografins utveckling och vikande konjunktur. Under året har flera förslag och beslut tagits kring de generella statsbidragen.

Tillskott av statsbidrag under 2020

Den 7 september föreslog regeringen att kommuner och regioner får ytterligare tillskott i generella statsbidrag för åren 2021 och 2022 i budgetpropositionen för 2021.

Aviserade tillskott 2021 och 2022

Flertalet bidrag och ersättningar enligt överenskommelser betalas ut via Kammarkollegiet. På deras webbplats läggs löpande information ut om till exempel rekvisition och återrapportering.

Bidrag utbetalade till Kommuner, Kammarkollegiet

Bidrag utbetalade till Regioner och RSS, Kammarkollegiet

Skatterätt och momsfrågor

SKR:s information kring skatter och moms kopplat till covid -19

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset