Publicerad 24 mars 2021

Styrelsens beslutsförhet

Styrelsens beslutsförhet regleras i 8 kap. 21 § aktiebolagslagen (2005:551), ABL. Enligt paragrafens första stycke är styrelsen beslutför om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande.

Med hela antalet styrelseledamöter menas det antal som ska finnas enligt bolagsordningen, eller, om där anges ett högsta och lägsta antal, det antal som ska finnas enligt bolagsordningen och beslutet om styrelseval.

Arbetstagarledamöterna ska räknas med när bestämmelsen tillämpas. Observera dock att arbetstagarrepresentanterna i kommunala bolag ofta inte är fullvärdiga styrelseledamöter. När undantag från lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda beviljats eller avtal om undantag träffats mellan bolaget och fackförbundet räknas inte arbetstagarrepresentanterna med vid bedömningen av om styrelsen är beslutsför.

I bolagsordningen kan ha föreskrivits högre antal för beslutsförhet än vad lagen kräver.

En suppleant räknas som styrelseledamot när denne ersätter en ledamot.

Som huvudregel får beslut får inte fattas i ett ärende, om inte såvitt möjligt samtliga styrelseledamöter har:

  1. fått tillfälle att delta i ärendets behandling, och
  2. fått ett tillfredsställande underlag för att avgöra ärendet.

I brådskande ärende kan det dock göras undantag från denna huvudregel.

Beslut i brådskande ärenden

I brådskande fall kan styrelsen fatta beslut trots att alla styrelseledamöter inte har hunnit involveras i ärendet. Går det inte att skjuta upp nödvändiga styrelsebeslut utan att bolaget drabbas av avsevärda olägenheter, får alltså sammanträdet genomföras, trots att en viss styrelseledamot inte har getts möjlighet att delta vid sammanträdet. Bestämmelsen om beslutsförhet (se ovan) kan dock aldrig åsidosättas och det kan därför vara nödvändigt att ersätta den utevarande styrelseledamoten med en suppleant.

Bestämmelsen om att samtliga styrelseledamöter ska ges tillfälle att delta i ärendets behandling och ha fått ett tillfredsställande underlag för att avgöra ärendet är straffsanktionerad (30 kap. 1 § första stycket 3 ABL).

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset