Publicerad 24 mars 2021

Den verkställande direktörens befogenheter

Den löpande förvaltningen

Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar, 8 kap. 29 § första stycket ABL. Vilka ärenden som ingår i den löpande förvaltningen blir i viss mån beroende av verksamhetens art och företagets storlek. De för driften nödvändiga åtgärderna faller i allmänhet inom den löpande förvaltningen, såsom avtal med kunder och leverantörer, anställningsavtal m.m., allt under förutsättning att sådana avtal inte med hänsyn till sitt innehåll, sin långvarighet eller de värden som står på spel framstår som osedvanliga eller av stor betydelse för bolaget. Till driften och därmed till VD:s kompetensområde hör vidare verkställandet av beslut som har fattats av styrelsen.

Beslutsfattande under extraordinära omständigheter

Om bolagets styrelse inte kan fatta beslut har verkställande direktör en extraordinär möjlighet att fatta beslut inom hela bolagets verksamhet, även inom område som normalt ska beslutas av styrelsen. Styrelsen ska då så snart som möjligt underrättas om beslutet. (Se 8 kap. 29 § andra stycket ABL.)

Utrymmet för att använda sig av denna bestämmelse är dock begränsat. Uttrycket ”väsentlig olägenhet” lär innebära att det i det specifika fallet finns risk för att bolaget, om åtgärder inte vidtas, drabbas av en inte obetydlig skada.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset