Publicerad 20 april 2021

Vaccination

 • Hur kan arbetsgivare bidra till att främja vaccinationsviljan? (Uppdaterad: 16 september 2021)

  Genom att vaccinera sig kan den vaccinerade skydda både sig själv och andra. Det bidrar till att minska smittspridning i hela samhället på sikt och det är därför viktigt att nå en hög vaccinationstäckning.

  SKR ser gärna att arbetsgivare underlättar för arbetstagare att få tillgång till information om vaccination. Arbetsgivare kan exempelvis uppmärksamma arbetstagare på den information som finns på Folkhälsomyndighetens och regionens hemsidor om vaccination. Information kan också tillhandahållas genom länkar på arbetsgivarens intranät eller liknande.

  Arbetsgivare kan bidra till att främja vaccinationsviljan genom att exempelvis låta arbetstagare vara lediga från arbetet med lön för att vaccinera sig. Vidare kan arbetsgivaren informera om fördelar med att så många som möjligt vaccinerar sig. Det är viktigt att arbetsgivarens agerande inte uppfattas som en påtryckning för att arbetstagare ska vaccinera sig, eller särbehandlar de som gör det. Arbetsgivare kan även samarbeta med regionen för att underlätta vaccination i anslutning till arbetsplatser, exempelvis tillhandahålla egna lokaler eller andra utrymmen.

  För de arbetstagare som upplever oro för vaccination kan arbetsgivaren erbjuda sig att lyssna och ta oron på allvar och hjälpa arbetstagare att hitta information genom officiella kanaler som exempelvis 1177.

 • Vad gäller när en medarbetare som är hemma med riskgruppsersättning har blivit vaccinerad? (Uppdaterad: 18 augusti 2021 )

  Folkhälsomyndigheten har lämnat rekommendationer för de som är vaccinerade med en dos och där tre veckor sedan har passerat. De säger att medarbetare som tillhör en riskgrupp, och inte kunnat jobba eftersom arbetet förutsätter att medarbetaren är på plats, kan gå tillbaka till arbetsplatsen. Det kan dock behövas en individuell bedömning av läkare beroende på riskgrupp, till exempel om medarbetaren har en diagnos som kan påverka hur medarbetaren svarar på vaccinet.

  Ledighetsrätt finns för medarbetare som har fått beviljat riskgruppsersättning (viss sjukpenning i förebyggande syfte) från Försäkringskassan. Under en beviljad ersättningsperiod kan därför inte arbetsgivaren kräva att arbetstagaren ska återgå till arbetet även om medarbetaren blivit vaccinerad.

  Om medarbetaren själv vill återgå till arbetet efter första vaccindosen, kan denne välja att avbryta sin ersättning från Försäkringskassan. Avbryts ersättningen på arbetstagarens begäran finns då heller inte ledighetsrätten för arbetstagaren kvar.

  Det behövs ingen särskild riskbedömning vid den enskilde medarbetarens återgång i denna situation. Medarbetaren ska arbeta utifrån samma premisser som andra medarbetare på arbetsplatsen, alltså använda samma typ av skyddsutrustning och följa hygienrutiner etc.

  Det är viktigt att arbetsledningen har en dialog med medarbetare som tillhört riskgrupp men som är vaccinerad om hur medarbetaren tänker om sin återgång till arbetsplatsen. I dialogen är det lämpligt att samtliga delar här ovan berörs, såsom vad Folkhälsomyndigheten säger, hur ersättning från Försäkringskassan är beviljad, vilka åtgärder som gjorts på arbetsplatsen under pandemin och om medarbetaren har kontaktat läkare för ytterligare råd. Det blir helheten i dialogen som avgör när och hur återgång till arbetet sker för medarbetaren.

  Ska arbetsgivare hantera angivna riskgrupperna på något särskilt sätt?

  Hur ska arbetsgivaren hantera gravida som är fullt vaccinerade?

 • Har arbetstagare rätt att vaccinera sig på arbetstid? (Uppdaterad: 8 september 2021 )

  Det är upp till varje arbetsgivare att besluta om arbetstagare får vara lediga med bibehållen lön för att vaccinera sig samt den praktiska hanteringen av detta. Någon rättighet enligt lag eller avtal finns inte.

  Det finns ett stort samhällsintresse i att stoppa spridningen av Covid-19. SKR förordar därför att arbetsgivare, så långt som möjligt, underlättar för personal att vaccinera sig och har en generös inställning till att låta personal inom framförallt kontaktyrken få vara lediga från arbetet med lön för att vaccinera sig.

 • Kan arbetsgivare föra register över vilka medarbetare som är vaccinerade? (Uppdaterad: 22 januari 2021)

  Uppgift om immunitet är en känslig personuppgift enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och får bara behandlas under vissa specifika förutsättningar.

  Utifrån rådande kunskapsläge ska arbetsgivare hantera personal med immunitet mot covid-19 på samma sätt som personal som saknar immunitet.

  Ur ett arbetsrättsligt perspektiv framstår det inte som nödvändigt att arbetsgivaren på något sätt registrerar eller upprättar listor över personalens immunitet eller det motsatta. SKR bedömer därför att arbetsgivaren inte heller då bör upprätta sådana register.

 • Kan en arbetsgivare tvinga en arbetstagare att vaccinera sig? (Uppdaterad: 22 januari 2021)

  En arbetsgivare kan inte tvinga sina medarbetare att ta ett vaccin. I Sverige finns ett grundlagsskydd mot påtvingade kroppsliga ingrepp.

  Däremot kan arbetsgivaren under vissa förutsättningar behöva göra förändringar i vissa verksamheter för att förhindra smittspridning. Eventuella förändringar kring arbetsplats eller arbetsuppgifter, för arbetstagare som saknar vaccination i en sådan situation, ska ske inom ramen för arbetsskyldigheten i anställningen.

  Sådana åtgärder ska dock endast vidtas om det finns särskilda skäl för det utifrån verksamhetens behov. Ett sådant ställningstagande kräver en bedömning utifrån omständigheterna i varje enskilt fall.

  Att en medarbetare inte är vaccinerad innebär i sig ingen rätt för arbetsgivaren att vidta arbetsrättsliga åtgärder.

 • Kan en arbetsgivare förflytta personal som inte är vaccinerade mot covid-19? (Uppdaterad: 8 september 2021 )

  Det finns i nuläget inga rekommendationer från ansvarig myndighet som innebär att arbetsgivare ska behandla personal som inte är vaccinerad på något annat sätt än de som är vaccinerade.

  Även vaccinerade personer kan sprida smitta till tredje man. Medarbetare i kommuner och regioner ska mot bakgrund av detta fortsätta sitt arbete precis som tidigare i enlighet med de rutiner som finns för skyddsutrustning, basal hygien och liknande.

  Arbetsrättsliga åtgärder, såsom förflyttning med mera, ska enbart vidtas om det finns särskilda skäl utifrån verksamheten.

   

 • Vad gäller om medarbetaren i samband med vaccination får biverkningar och blir sjuk? (Uppdaterad: 19 februari 2021)

  Medarbetare som efter vaccination får biverkningar som gör att arbetsförmågan blir nedsatt, ska sjukanmäla sig enligt de rutiner som finns hos arbetsgivaren.

  En sjuklöneperiod startar för medarbetaren den dagen när medarbetaren skulle ha arbetat. Sjuklön utbetalas av arbetsgivaren från dag ett och karensavdrag ska göras. Medarbetaren kan sedan i efterhand söka om ersättning för karensavdraget från Försäkringskassan (schablonbelopp på som högst 810 kronor). Det är ett tillfälligt beslut att socialförsäkringen ersätter karensavdraget för alla under pandemin.

  Notera i sammanhanget att Lagen om sjuklön inte tillåter avsteg från principen om karensavdrag för alla vid påbörjad sjuklöneperiod. Arbetsgivaren är därför skyldig att göra karensavdrag vid start av en sjuklöneperiod, även vid sjukdom som kan antas bero på biverkningar av vaccinering. Det finns heller ingen möjlighet enligt centrala kollektivavtal att teckna lokala avvikelser om ersättning till medarbetaren om mellanskillnaden mellan karensavdrag och schablonbeloppet. Ensidiga arbetsgivarbeslut gällande sådana ersättningar kan också bedömas tveksamma utifrån sjuklönelagen och kollektivavtalets intention.

  Vad gäller angående slopat karensavdrag och hur ska det hanteras?

 • Ska arbetsgivare anmäla biverkningar och skador som drabbar medarbetare som vaccinerats till Försäkringskassan eller Arbetsmiljöverket? (Uppdaterad: 24 juni 2021 )

  Med biverkningar avses här en ogynnsam och ej förväntad reaktion i samband med eller efter vaccinering. Med skador avses här exempelvis en blödning eller stickskada i samband med vaccinering.

  Försäkringskassan

  Enligt Försäkringskassan kan biverkningar och skador som drabbar medarbetare som vaccinerats vara en arbetsskada som ska anmälas till Försäkringskassan. En förutsättning är att vaccineringen har samband med arbetet eller arbetsförhållandena. Biverkningar och skador som har medfört eller kan antas medföra rätt till exempelvis sjuklön eller ersättning från socialförsäkringen, är enligt 8 § i förordning (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd sådana händelser som ska anmälas.

  En arbetsgivare är enligt 42 kap. 10 § i Socialförsäkringsbalken skyldig att omedelbart anmäla en inträffad arbetsskada till Försäkringskassan. Arbetsgivare kan anmäla alla skador som inträffar i samband med arbetet men en anmälan innebär inte att skadan behöver bedömas som en arbetsskada utifrån arbetsskadelagstiftningen, det är något som Försäkringskassan prövar utifrån förhållandena i varje enskilt fall. Försäkringskassan kan inte på förhand svara på vilka förhållanden som är avgörande i bedömningen av om skadan kan anses ha ett samband med arbetet eller arbetsförhållandena.

  Anmälan ska göras omedelbart, det vill säga så snart som möjligt, efter att arbetsgivaren fått information om biverkningen eller skadan. Vid osäkerhet rekommenderar SKR att en anmälan görs. Om en medarbetare anser att en anmälan av arbetsskada ska göras så ska arbetsgivaren göra det. Anmälan görs som ”Arbetsolycka” på Försäkringskassans och Arbetsmiljöverkets gemensamma digitala anmälningssida.

  Arbetsmiljöverket

  Enligt Arbetsmiljöverket ska biverkningar och skador kopplat till vaccinering som sker på arbetstid och som drabbar den medarbetare som vaccineras inte anmälas till Arbetsmiljöverket som allvarligt tillbud (3 kap. 3a § AML).

  Anmäl arbetsskada

  Förordning (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

 • Kan arbetsgivare vid nyrekrytering uppställa krav på vaccinering mot covid-19? (Uppdaterad: 29 januari 2021)

  Det finns i nuläget inga rekommendationer från ansvarig myndighet som innebär att arbetsgivare ska behandla personal som inte är vaccinerade mot covid-19 på något annat sätt än de som är vaccinerade. Det finns därför inte heller skäl att generellt kräva att arbetssökande är vaccinerade (eller utlovar att vaccinera sig) för att anställas i verksamheten.

  Om det i specifika verksamheter ändå finns ett befogat krav på vaccination, är det utifrån arbetets karaktär, smittskyddhänsyn, patientsäkerhet eller andra omständigheter för att ge säker vård till mycket sårbara grupper. Vilka delar av verksamheten det gäller måste bedömas utifrån samtliga omständigheter för det specifika arbetet. Typiskt sett kan det avse viss avancerad specialistvård med extra smittokänsliga patienter, prematura barn eller liknande vårdsituationer där krav på vaccination är absolut nödvändigt. I sådan verksamhet har det troligtvis redan sedan tidigare uppställts krav på att befintlig personal har erhållit vaccin.

 • Kan en kommun bistå regionen med att vaccinera brukare och personal mot covid-19? (Uppdaterad: 4 mars 2021)

  Regionerna ansvarar för att tillhandahålla vaccin mot covid-19 enligt den prioriteringsordning som fastställs av staten. För att kommunen ska kunna bistå med att vaccinera brukare och personal krävs att det finns ett avtal med ansvarig region om detta. Kommunen kan då tillhandahålla vaccinet inom ramen för den egna verksamheten eller genom upphandlad företagshälsovård.

  En kommun får inte ta hand om sådana angelägenheter som enbart en region ska ha hand om (2 kap. 1 § kommunallagen). Att vaccinera brukare och personal ligger dock inom både kommuners och regioners kompetens enligt kommunallagen (s.k. överlappande kompetens). Därför är det möjligt för kommuner att bistå med vaccination.

  Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift Smittrisker (AFS 2018:4) kan en arbetsgivare vid behov vara skyldig att erbjuda personalen vaccination (se 10 §). Eftersom en enskild arbetsgivare i nuläget inte styr över vem som ska få vaccin mot covid-19 är det däremot inte möjligt att erbjuda vaccination baserat på en riskbedömning inom ramen för föreskriften. SKR bedömer därför att bestämmelsen i föreskriften inte kan tillämpas vid vaccination mot covid-19 i dagsläget.

Prenumerera

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset