Publicerad 20 april 2021

Larmyta

Regioner, kommuner, kommunalförbund samt övriga berörda medlemmar i Sobona har ansvar för många viktiga samhällsfunktioner. Det rör bland annat hälso- och sjukvård, kommunal omsorg, förskola och skola, socialtjänst, kommunikationer, el- och vattenförsörjning samt räddningstjänst.

Vid ett krisläge som har allvarlig påverkan på samhällsnivå är det avgörande för arbetsgivarna att kunna säkra bemanningen till dessa samhällsfunktioner. Med krisläge avses svåra olyckshändelser med omfattande påverkan för samhället. Det kan vara naturkatastrofer, skogsbränder, översvämningar, utbrott av epidemier eller pandemier, terrordåd eller andra hot.

Arbetsgivarna behöver då vidta åtgärder inom ramen för sektorns kollektivavtal såsom rekrytering av personal, användning av bemanningspooler och inlån av personal från privata aktörer eller andra kommuner och regioner. Om dessa åtgärder inte räcker till kan sektorns Krislägesavtal aktiveras.

För att underlätta nationell samordning har regionerna och SKR inrättat en beredskapsfunktion, så kallad Larmyta. Avsikten är att på sikt även inrätta liknande samordning för kommunerna.

Larmytan bemannas dygnet runt av personal hos SKR:s arbetsgivarpolitiska avdelning. En region kan skicka ett nationellt larm till Larmytan som omgående kallar samtliga regioner till ett möte. Vid mötet beskriver den behövande regionen vilket behov av förstärkning som föreligger. Samtliga regioner ska därefter undersöka och lämna besked om, vilka möjligheter de har för att hjälpa till. Om behovet avser ytterligare personella resurser förutsätter en sådan begäran, som huvudregel, att Krislägesavtalet aktiveras samtidigt.

 • Vad bör regionen göra innan begära förstärkning sker?

  Innan en sådan begäran görs bör regionen:

  • Uttömt de möjligheter som finns i befintliga kollektivavtal samt ha arbetat för att förstärka bemanningen.
  • Undersökt möjligheten att låna in personal från sina vanliga samarbetspartners på lokal, regional och nationell nivå.
  • Aktiverat Krislägesavtalet alternativt begära aktivering av Krislägesavtalet i samband med begäran om nationellt stöd – om begäran om stöd avser personella resurser.
 • Vem kan besluta om att ett nationellt larm ska skickas till SKR?

  Beslut om att begära stöd vid krisläge fattas av behörig instans, till exempel regionens krisledningsnämnd, regionstyrelse eller liknande.

 • Hur avgör man vilka regioner ska bistå med resurser?

  Näraliggande regioner har ett särskilt ansvar för att bistå, förutsatt att regionerna själva inte är överbelastade.

  Om situationen skulle uppstå att ingen region kan bistå med personal så sker en prövning av vilken/vilka regioner i landet som är mindre belastade och därmed har bäst förutsättningar att bistå med personella resurser.

Prenumerera

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset