Publicerad 29 mars 2021
Frågor och svar

Vad ska arbetsgivaren ta hänsyn till gällande arbetsmiljön för gravida, och då särskilt i förhållande till Covid-19?

(Uppdaterad: )

Arbetsgivare ska alltid göra en undersökning och bedömning av de riskfaktorer en gravid arbetstagare kan komma i kontakt med i sitt arbete genom en individuell riskbedömning, (AFS 2007:5 ändrad 2018:7). Riskbedömningen ska göras så snart kvinnan berättat om sin graviditet och i samråd.

Forskning har konstaterat en ökad risk för gravida att bli allvarligt sjuka i covid-19 innebärandes en förhöjd risk att föda för tidigt. Med inkubationstid inräknad har risken bedömt öka vid 20e graviditetsveckan. Enligt Folkhälsomyndigheten ska gravida med andra riskfaktorer, såsom fetma, diabetes eller högt blodtryck vara särskilt försiktiga. På grund av den förhöjda risken rekommenderar Folkhälsomyndigheten att gravida arbetstagare tar ut föräldrapenning senast från och med graviditetsvecka 36.

Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning ger vaccinet ett lika gott skydd för den gravida mot covid-19 som för övriga befolkningen. Det innebär, enligt Folkhälsomyndigetens och Socialstyrelsens bedömning, att en gravid person som fullvaccinerats anses ha samma skydd mot svår och allvarlig sjukdom som övriga fullvaccinerade

Det är dock viktigt att poängtera att risken för allvarlig sjukdom och död inte är densamma som risken att den gravida exponeras för viruset. Samtliga gravida, oavsett vaccination eller genomgången infektion, ska vid bedömningen avseende risken för exponering av viruset, behandlas lika. Arbetsgivaren behöver särskilt beakta smittrisker genom omfattande sociala kontakter för gravida. I riskbedömningen ska hänsyn tas till arten, graden och varaktigheten av virusexponering.

Det innebär att riskbedömningen bör innehålla en helhetsbedömning avseende risk för svår sjukdom där vaccinationen får betydelse, men också risken för exponering av virus, där vaccinationen inte har betydelse. Arbetsmiljöverket har hittills inte beaktat vaccinering mot covid-19 när de gjort sina bedömningar.

Risken kan antingen undanröjas eller arbetet anpassas för att minimera risken (4 och 6 §§, AFS 2007:5).

Om det inte går att undanröja risker ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som är praktiskt rimliga och möjliga för att ge kvinnan andra arbetsuppgifter. Om arbetsgivaren avser ge den gravida andra arbetsuppgifter eller annan tillfällig placering, ska en riskbedömning även genomföras för den tilltänkta arbetsplatsen eller arbetsuppgifterna. Möjligheten till hemarbete bör särskilt beaktas, helt eller delvis. (Denna typ av omplacering är utifrån Föräldraledighetslagen/Arbetsmiljölagen och ska inte sammanblandas med 7 § Lagen om anställningsskydd). Tillfälliga åtgärder kan även behövas för att undvika risker under tiden som riskbedömning och utvärdering av insatser pågår.

Om arbetsgivaren kommer fram till att det inte går att undanröja risker i arbetsmiljön eller ge den gravida andra arbetsuppgifter som inte utgör risk, får arbetstagaren inte arbeta kvar. Förbud mot arbete enligt 4 kap. 6 § Arbetsmiljölagen (se § 7, AFS 2007:5) blir då aktuellt. Arbetsgivaren måste då dokumentera skälen till varför inte risker kan elimineras eller varför kvinnan inte kan få andra arbetsuppgifter.

Vid ett förbud mot arbete för den gravida utifrån risker i arbetsmiljön, har arbetstagaren rätt att direkt ansöka om graviditetspenning till Försäkringskassan. (Graviditetspenning kan även utbetalas på deltid). Arbetstagaren anses då inte heller kunna stå till arbetsgivarens förfogande och har därför inte rätt till lön. Avstängning enligt AB § 10 mom. 4 är inte en möjlig åtgärd i denna situation.

Det här gäller för gravida, Arbetsmiljöverket

Covid-19 ökar risken att födda för tidigt, Socialstyrelsen

Gravida och ammande arbetstagare (AFS 2007:5), Arbetsmiljöverket

Försiktighetsprincipen ska råda, Arbetsmiljöverket

Information om arbete som utförs av gravid, Arbetsmiljöverket

Information om gravida och covid-19, Folkhälsomyndigheten

Blankett Försäkringskassan förbud att arbeta, Försäkringskassan (PDF)

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset