Publicerad 30 mars 2021
Frågor och svar

Ska arbetsgivaren hantera gravid medarbetare på något särskilt sätt?

(Uppdaterad: )

Gravida utgör ur ett arbetsmiljöperspektiv en särskilt skyddsvärd kategori arbetstagare och ska av arbetsgivaren hanteras på ett särskilt sätt utifrån gällande föreskrifter, däribland AFS 2007:5 Gravida och ammande arbetstagare.

Utifrån forskning har det konstaterats en ökad risk för gravida att bli allvarligt sjuka i covid-19 vilket innebär en förhöjd risk att föda för tidigt. Om inkubationstid inräknas bedöms risken öka vid 20e graviditetsveckan. Folkhälsomyndigheten anger att gravida med andra riskfaktorer, såsom fetma, diabetes eller högt blodtryck bör vara särskilt försiktiga. På grund av den förhöjda risken rekommenderar Folkhälsomyndigheten starkt att gravida arbetstagare tar ut föräldrapenning senast från och med graviditetsvecka 36. Vidare anger Folkhälsomyndigheten att en gravid som är fullt vaccinerad mot covid-19 har ett lika gott skydd som övriga vaccinerade från att insjukna i allvarlig covid-19.

Det är frivilligt för den gravida medarbetaren att informera arbetsgivaren om graviditeten. Men det är av stort värde för arbetsgivaren att få informationen för att kunna vidta de åtgärder som krävs för att undanröja risker i arbetsmiljön eller finna andra lösningar. I samråd mellan medarbetaren och arbetsgivaren bör man även hantera att informationen kan behövas för andra inom verksamheten, såsom andra chefer och bemanningsplanering.

Arbetsgivare ska alltid göra en undersökning och bedömning av de riskfaktorer en gravid arbetstagare kan komma i kontakt med i sitt arbete, och coronaviruset är en sådan riskfaktor. Vid riskbedömningen ska hänsyn tas till arten, graden och varaktigheten av exponeringen. Det är viktigt att i bedömningen beakta smittrisker genom omfattande sociala kontakter. Arten, graden och varaktigheten av virusexponeringen varierar beroende på om de den gravida har social kontakt i sitt arbete med är vaccinerade. Därmed bör arbetsgivare inom exempelvis skolan där färre är vaccinerade vara mer restriktiva i sin bedömning än på arbetsplatser där de flesta kan förväntas ha fått vaccin. Viktigt att notera är att risken för allvarlig sjukdom och död (eller minskad sådan efter vaccination) inte är densamma som risken att den gravida exponeras för viruset. Samtliga gravida, oavsett vaccination eller genomgången infektion, ska behandlas lika vid bedömningen avseende risker för exponering för viruset.

Fortfarande gäller att gravida inte ska jobba med patienter inom vård och omsorg som har misstänkt eller konstaterad covid-19 smitta.

Med misstänkt smitta avses, enligt Arbetsmiljöverket:

  1. Personen har lämnat prov för covid-19, och inväntar svar.
  2. Personen har inte symtom men bor tillsammans med någon som har konstaterad covid-19, eller väntar på provsvar för covid-19.
  3. Personen har inte symtom, men har umgåtts med en eller flera personer, där någon under umgänget, eller strax därefter, hade konstaterad covid-19.
  4. Personen har varit utomlands, och kan misstänkas bära smitta, till och med 14 dagar efter hemkomst.

Detta gäller även arbetstagare som är fullvaccinerade.

Arbetsmiljöverket förespråkar åtgärdstrappan där personlig skyddsutrustning är den sista åtgärd man tar till. I första hand beaktas vad man kan förändra i arbetsinnehåll, arbetssätt och den fysiska arbetsmiljön runt den gravida. Om det inte går att undanröja risker ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som är praktiskt rimliga och möjliga för att ge kvinnan andra arbetsuppgifter. Mot denna bakgrund bör möjligheten till hemarbete beaktas. Möjlighet för den gravida arbeta hemma deltid med lämpliga arbetsuppgifter bör även utvärderas. (Graviditetspenning från Försäkringskassan kan även utbetalas på deltid). Tillfälliga åtgärder kan även behövas för att undvika risker under tiden som riskbedömning och utvärdering av insatser pågår.

Mer om arbetsmiljö och riskbedömning i frågan: Vad ska arbetsgivaren ta hänsyn till gällande arbetsmiljön för gravida, och då särskilt i förhållande till Covid-19?

Hanteringen av risker för gravida är sedvanligt förebyggande arbetsmiljöarbete där samverkan med medarbetaren ska ske och eventuell oro ska beaktas. Utifrån arbetsgivarens bedömning kan det innebära att den gravida omplaceras till annat arbetsställe och/eller andra mer lämpliga arbetsuppgifter, eller enbart utför hemarbete. En stor arbetsgivare anses ha större möjligheter till omplacering än en mindre. Om situationen inte går att lösa på annat sätt ska arbetsgivaren förbjuda den gravida arbetstagaren att arbeta, antingen utifrån risker i arbetsmiljön och/eller utifrån fysiskt belastande arbetsuppgifter. I det läget kan arbetstagaren ansöka om graviditetspenning från Försäkringskassan, som bedömer rätten till graviditetspenning utifrån varje enskilt ärende.

Det här gäller för gravida, Arbetsmiljöverket

Information om gravida och covid-19, Folkhälsomyndigheten

Information om arbete som utförs av gravid, Arbetsmiljöverket

Gravida och ammande arbetstagare (AFS 2007:5), Arbetsmiljöverket

Försiktighetsprincipen ska råda, Arbetsmiljöverket

 

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset