Publicerad 17 augusti 2021

Gravida

 • Ska arbetsgivaren hantera gravid medarbetare på något särskilt sätt? (Uppdaterad: 13 september 2021 )

  Gravida utgör ur ett arbetsmiljöperspektiv en särskilt skyddsvärd kategori arbetstagare och ska av arbetsgivaren hanteras på ett särskilt sätt utifrån gällande föreskrifter, däribland AFS 2007:5 Gravida och ammande arbetstagare.

  Utifrån forskning har det konstaterats en ökad risk för gravida att bli allvarligt sjuka i covid-19 vilket innebär en förhöjd risk att föda för tidigt. Om inkubationstid inräknas bedöms risken öka vid 20e graviditetsveckan. Folkhälsomyndigheten anger att gravida med andra riskfaktorer, såsom fetma, diabetes eller högt blodtryck bör vara särskilt försiktiga. På grund av den förhöjda risken rekommenderar Folkhälsomyndigheten starkt att gravida arbetstagare tar ut föräldrapenning senast från och med graviditetsvecka 36. Vidare anger Folkhälsomyndigheten att en gravid som är fullt vaccinerad mot covid-19 har ett lika gott skydd som övriga vaccinerade från att insjukna i allvarlig covid-19.

  Det är frivilligt för den gravida medarbetaren att informera arbetsgivaren om graviditeten. Men det är av stort värde för arbetsgivaren att få informationen för att kunna vidta de åtgärder som krävs för att undanröja risker i arbetsmiljön eller finna andra lösningar. I samråd mellan medarbetaren och arbetsgivaren bör man även hantera att informationen kan behövas för andra inom verksamheten, såsom andra chefer och bemanningsplanering.

  Arbetsgivare ska alltid göra en undersökning och bedömning av de riskfaktorer en gravid arbetstagare kan komma i kontakt med i sitt arbete, och coronaviruset är en sådan riskfaktor. Det är också viktigt att i bedömningen särskilt beakta smittrisker genom omfattande sociala kontakter. Viktigt att notera är att risken för allvarlig sjukdom och död (eller minskad sådan efter vaccination) inte är densamma som risken att den gravida exponeras för viruset. Samtliga gravida, oavsett vaccination eller genomgången infektion, ska behandlas lika vid bedömningen avseende risker för exponering för viruset.

  Arbetsmiljöverket förespråkar åtgärdstrappan där personlig skyddsutrustning är den sista åtgärd man tar till. I första hand beaktas vad man kan förändra i arbetsinnehåll, arbetssätt och den fysiska arbetsmiljön runt den gravida. Om det inte går att undanröja risker ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som är praktiskt rimliga och möjliga för att ge kvinnan andra arbetsuppgifter. Mot denna bakgrund bör möjligheten till hemarbete beaktas. Möjlighet för den gravida arbeta hemma deltid med lämpliga arbetsuppgifter bör även utvärderas. (Graviditetspenning från Försäkringskassan kan även utbetalas på deltid). Tillfälliga åtgärder kan även behövas för att undvika risker under tiden som riskbedömning och utvärdering av insatser pågår.

  Mer om arbetsmiljö och riskbedömning i frågan: Vad ska arbetsgivaren ta hänsyn till gällande arbetsmiljön för gravida, och då särskilt i förhållande till Covid-19?

  Hanteringen av risker för gravida är sedvanligt förebyggande arbetsmiljöarbete där samverkan med medarbetaren ska ske och eventuell oro ska beaktas. Utifrån arbetsgivarens bedömning kan det innebära att den gravida omplaceras till annat arbetsställe och/eller andra mer lämpliga arbetsuppgifter, eller enbart utför hemarbete. En stor arbetsgivare anses ha större möjligheter till omplacering än en mindre. Om situationen inte går att lösa på annat sätt ska arbetsgivaren förbjuda den gravida arbetstagaren att arbeta, antingen utifrån risker i arbetsmiljön och/eller utifrån fysiskt belastande arbetsuppgifter. I det läget kan arbetstagaren ansöka om graviditetspenning från Försäkringskassan, som bedömer rätten till graviditetspenning utifrån varje enskilt ärende.

  Information om gravida och covid-19, Folkhälsomyndigheten

  Information om arbete som utförs av gravid, Arbetsmiljöverket

  Gravida och ammande arbetstagare (AFS 2007:5), Arbetsmiljöverket

  Försiktighetsprincipen ska råda, Arbetsmiljöverket

 • Vad ska arbetsgivaren ta hänsyn till gällande arbetsmiljön för gravida, och då särskilt i förhållande till Covid-19? (Uppdaterad: 13 september 2021 )

  Arbetsgivare ska alltid göra en undersökning och bedömning av de riskfaktorer en gravid arbetstagare kan komma i kontakt med i sitt arbete genom en individuell riskbedömning, (AFS 2007:5 ändrad 2018:7). Riskbedömningen ska göras så snart kvinnan berättat om sin graviditet och i samråd.

  Forskning har konstaterat en ökad risk för gravida att bli allvarligt sjuka i covid-19 innebärandes en förhöjd risk att föda för tidigt. Med inkubationstid inräknad har risken bedömt öka vid 20e graviditetsveckan. Enligt Folkhälsomyndigheten ska gravida med andra riskfaktorer, såsom fetma, diabetes eller högt blodtryck vara särskilt försiktiga. På grund av den förhöjda risken rekommenderar Folkhälsomyndigheten att gravida arbetstagare tar ut föräldrapenning senast från och med graviditetsvecka 36.

  Arbetsgivarens riskbedömning ska avse en helhetsbedömning av den gravidas arbetsmiljö. Här ska arbetsgivaren bland annat ta hänsyn till om den gravida är vaccinerad eller tidigare genomgått en infektion av Covid-19. Detta utifrån bedömningen avseende risken att drabbas av allvarlig sjukdom och död.

  Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning ger vaccinet ett lika gott skydd för den gravida mot covid-19 som för övriga befolkningen. Det innebär, enligt Folkhälsomyndigetens och Socialstyrelsens bedömning, att en gravid person som fullvaccinerats anses ha samma skydd mot svår och allvarlig sjukdom som övriga fullvaccinerade

  Det är dock viktigt att poängtera att risken för allvarlig sjukdom och död inte är densamma som risken att den gravida exponeras för viruset. Samtliga gravida, oavsett vaccination eller genomgången infektion, ska vid bedömningen avseende risken för exponering av viruset, behandlas lika. Arbetsgivaren behöver i bedömningen särskilt beakta smittrisker genom omfattande sociala kontakter för gravida.

  Det innebär att riskbedömningen bör innehålla en helhetsbedömning avseende risk för svår sjukdom där vaccinationen får betydelse, men också risken för exponering av virus, där vaccinationen inte har betydelse. Arbetsmiljöverket har hittills inte beaktat vaccinering mot covid-19 när de gjort sina bedömningar.

  Risken kan antingen undanröjas eller arbetet anpassas för att minimera risken (4 och 6 §§, AFS 2007:5).

  Om det inte går att undanröja risker ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som är praktiskt rimliga och möjliga för att ge kvinnan andra arbetsuppgifter. Om arbetsgivaren avser ge den gravida andra arbetsuppgifter eller annan tillfällig placering, ska en riskbedömning även genomföras för den tilltänkta arbetsplatsen eller arbetsuppgifterna. Möjligheten till hemarbete bör särskilt beaktas, helt eller delvis. (Denna typ av omplacering är utifrån Föräldraledighetslagen/Arbetsmiljölagen och ska inte sammanblandas med 7 § Lagen om anställningsskydd). Tillfälliga åtgärder kan även behövas för att undvika risker under tiden som riskbedömning och utvärdering av insatser pågår.

  Om arbetsgivaren kommer fram till att det inte går att undanröja risker i arbetsmiljön eller ge den gravida andra arbetsuppgifter som inte utgör risk, får arbetstagaren inte arbeta kvar. Förbud mot arbete enligt 4 kap. 6 § Arbetsmiljölagen (se § 7, AFS 2007:5) blir då aktuellt. Arbetsgivaren måste då dokumentera skälen till varför inte risker kan elimineras eller varför kvinnan inte kan få andra arbetsuppgifter.

  Vid ett förbud mot arbete för den gravida utifrån risker i arbetsmiljön, har arbetstagaren rätt att direkt ansöka om graviditetspenning till Försäkringskassan. (Graviditetspenning kan även utbetalas på deltid). Arbetstagaren anses då inte heller kunna stå till arbetsgivarens förfogande och har därför inte rätt till lön. Avstängning enligt AB § 10 mom. 4 är inte en möjlig åtgärd i denna situation.

  Covid-19 ökar risken att födda för tidigt, Socialstyrelsen

  Gravida och ammande arbetstagare (AFS 2007:5), Arbetsmiljöverket

  Försiktighetsprincipen ska råda, Arbetsmiljöverket

  Information om arbete som utförs av gravid, Arbetsmiljöverket

  Information om gravida och covid-19, Folkhälsomyndigheten

  Blankett Försäkringskassan förbud att arbeta, Försäkringskassan (PDF)

   

 • Vilka ersättningar gäller för gravida arbetstagare som inte får arbeta? (Uppdaterad: 18 augusti 2021 )

  Efter att arbetsgivare genomfört riskbedömning och utvärderat möjliga förebyggande insatser för att skydda gravida arbetstagare från att exponeras för risker i arbetsmiljön, kan slutsatsen bli att arbetsgivaren behöver förbjuda den gravida att arbeta. (Enligt 4 kap. 6 § Arbetsmiljölagen, samt utifrån AFS 2007:5)

  Den gravida arbetstagaren kan då ansöka om graviditetspenning från Försäkringskassan. Graviditetspenning kan utbetalas helt eller delvis, utifrån två olika förutsättningar:

  • Om arbetet är fysiskt ansträngande lämnas ersättning med graviditetspenning tidigast från och med den 60e dagen före den beräknade förlossningen.
  • Om arbetet innebär risker i arbetsmiljön lämnas ersättning från och med förbudet att arbeta med stöd av arbetsmiljölagen. Här inräknas då risk för smitta vilket inkluderar covid-19 som har bedömts vara en allmänfarlig sjukdom klass 3.

  Det är Försäkringskassan som bedömer rätten till graviditetspenning i varje enskilt ärende, och i detta kan de välja att ta kontakt med arbetsgivaren med syfte att säkerställa att möjlighet till andra åtgärder har värderats och uttömts innan förbud skett.

  Gravid arbetstagare som fått förbud att arbeta, enligt arbetsmiljölagen, anses inte kunna stå till arbetsgivarens förfogande och har därför inte rätt till lön. Avstängning enligt AB § 10 mom. 4 är inte heller möjlig att använda i situationen (även om själva ordet avstängning förekommer i sammanhanget på Försäkringskassans hemsida).

  Noteras bör även att Folkhälsomyndigheten starkt rekommenderar den gravida att ta ut föräldrapenning från graviditetsvecka 36. (Föräldrapenning kan tas ut från vecka 32). Inget särskilt underlag behövs då, förutom moderskapsintyget som varje gravid kan få av sin barnmorska.

  Graviditets­penning, Försäkringskassan

  Gravida och ammande arbetstagare (AFS 2007:5), Arbetsmiljöverket

   

 • Hur ska arbetsgivaren hantera gravida som är fullt vaccinerade? (Uppdaterad: 13 september 2021 )

  Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen anger att gravida som är fullt vaccinerade har samma skydd mot insjuknande i allvarlig covid-19 som övriga vaccinerade grupper. Men trots detta ska bedömningen av risken för den gravida att exponeras av viruset göras utan hänsyn till vaccination eller tidigare genomgången infektion. Regelverket i denna del är oförändrat och Arbetsmiljöverket har hittills inte beaktat vaccinering mot covid-19 vid sina bedömningar. Det innebär att den gravida oavsett vaccination inte ska utsättas för risk att exponeras för viruset.

  Om arbetsgivaren i sin bedömning konstaterat att risken att exponeras för viruset inte kan undanröjas inom ramen för ordinarie arbetsuppgifter genom att anpassa arbetsinnehåll, arbetssätt och den fysiska arbetsmiljön, ska den gravida erbjudas andra arbetsuppgifter eller hemarbete om detta är möjligt och praktisk rimligt. Går inte detta ska den gravida förbjudas att arbeta av arbetsgivaren (enligt 4 kap. 6 § Arbetsmiljölagen samt utifrån AFS 2007:5). Tillfälliga åtgärder kring den gravidas arbetsmiljö kan behöva vidtas för att undvika risker även under tiden som riskbedömning och utvärdering av insatser pågår.

  Mer om arbetsmiljö och riskbedömning i frågan: Vad ska arbetsgivaren ta hänsyn till gällande arbetsmiljön för gravida, och då särskilt i förhållande till Covid-19?

  Om den gravida förbjuds att arbeta kan denne ansöka om graviditetspenning från Försäkringskassan, som bedömer rätten till graviditetspenning utifrån varje enskilt ärende. Graviditetspenning kan beviljas på hel- eller deltid.

  Ovanstående innebär i korthet att gravida som är fullt vaccinerade har enligt myndigheterna mindre risk att insjukna i allvarlig covid-19, men eftersom regelverket för gravida gällande risken att exponeras för smitta är oförändrat, är SKRs rådgivning att den fullt vaccinerade gravida även fortsatt ska undvika många sociala kontakter och inte arbeta i exempelvis patientnära vård, förutsatt att risken för exponering inte kan elimineras.

Prenumerera

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset