Publicerad 20 april 2021

Frågor och svar om ersättningar, sjukledighet och annan ledighet

 • Vilken ersättning kan medarbetare få som av läkare har fått förhållningsregler att stanna hemma, utifrån konstaterad covid-19 hos annan individ i hushållet? (Uppdaterad: 23 april 2021 )

  Folkhälsomyndigheten har meddelat att boende i samma hushåll som någon med konstaterad covid-19 kan kontaktas av läkare och få förhållningsregler som innebär att individen ska hålla sig i hemmet under en begränsad tid. Syftet är att förhindra vidare smittspridning av viruset och sjukdomen.

  Det är hälso- och sjukvården (behandlande läkare) som meddelar den som blir berörd av ovanstående. Krav på att stanna i hemmet kan alltså inte initieras av individen själv. Meddelade förhållningsregler anges gälla under begränsad tid, med utgångspunkt från det datum den smittade personen i hushållet konstaterades ha covid-19. Läs mer på nedan länk till Folkhälsomyndighetens hemsida.

  Viktigt att notera är att ovanstående är rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, och gäller för alla. Hanteringen av förhållningsregler för hushållskontakter har regionerna ansvaret för. Respektive regions beslut, rutiner och utförande ska därför följas av berörda individer. Enligt smittskyddslagen finns ett tydligt individuellt ansvar för alla att förhindra smittspridning av covid-19, som är klassat som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom.

  Boende i samma hushåll som individ med konstaterad covid-19 och som fått förhållningsregler av läkare, kan ansöka hos Försäkringskassan om smittbärarpenning. Det krävs då även att individen inte har möjlighet att utföra sitt arbete i hemmet samt ett läkarintyg. Under perioden 6 februari – 30 juni 2021 är dock kravet på inlämnande av läkarintyg borttaget. Smittbärarpenningen utgör knappt 80% av lönen, med högsta belopp på 810 kr/dag.

  Efter mottagande av förhållningsregler från läkare ska medarbetare omgående även kontakta och meddela arbetsgivaren detta. Medarbetaren har då också rätt till ledighet utan lön från arbetsgivaren. Sjukledighet ska endast användas som frånvaroorsak om medarbetaren själv insjuknar. Åtgärden avstängning från arbetsplatsen (AB §10 mom.4) för att förhindra att smitta sprids, är inte möjlig att tillämpa i denna situation. Ersättning till medarbetaren är avsedd lösas genom socialförsäkringen, det vill säga smittbärarpenning.

  Personer som bor med smittade av covid-19 ska betraktas som möjliga fall, Folkhälsomyndighetens

  Coronaviruset det här gäller, Försäkringskassan

 • Vilken ersättning kan medarbetare som ingår i en riskgrupp nu få? (Uppdaterad: 23 april 2021 )

  Regeringen har beslutat om tillfällig ersättning (viss sjukpenning i förebyggande syfte) för personer i riskgrupper som riskerar att bli allvarligt sjuka av covid-19. Beslutet omfattar anställda som helt eller delvis måste avstå från att arbeta för att undvika att smittas, och gäller från 1 juli 2020 till 30 juni 2021. Ersättning kan ges för samtliga dagar i perioden.

  Försäkringskassan beslutar om viss sjukpenning i förebyggande syfte. Ersättningen utges i form av ett schablonbelopp, med högst 810 kronor/dag. Läkarintyg som styrker tillhörighet till någon av de angivna riskgrupperna krävs för att kunna få ersättningen. Det läkarintyg som är beslutat ska användas även för denna grupp, är sedvanligt intyg vid sjukdom (FK 7804). Tillhörighet till någon av de angivna riskgrupperna krävs för att kunna få ersättningen. Beviljas medarbetaren ersättning så följer med det även en ledighetsrätt under samma period. Gällande lista över riskgrupper anges i förordning 2021:60 under 2 §.

  Förordning 2021:60

  Om en medarbetare ingår i en riskgrupp för covid-19, ska arbetsgivaren undersöka möjligheten för medarbetaren att arbeta hemifrån eller anpassa arbetsplatsen för att minska smittrisken. Det är viktigt att medarbetaren medverkar i arbetsgivarens utredning till exempel genom att berätta om sina symtom/anledningen till att denne befinner sig i riskgrupp. Otillräcklig information kan leda till att arbetsgivaren inte kan utreda möjligheten till anpassning. Om det inte går att anpassa arbetssituationen ur smittskyddssynpunkt för att undvika spridning av smittan, och inte heller hemarbete är möjligt, kan medarbetaren söka den tillfälliga ersättningen hos Försäkringskassan.

  Innan Försäkringskassan beslutat om den tillfälliga ersättningen föreligger formellt inte ledighetsrätt. Arbetsgivaren bör trots detta ha en generös syn på ledighet om inte arbetsanpassningar kan göras eftersom syftet är att skydda sårbara människor i en pandemi. Arbetsgivaren kan bevilja någon form av ledighet utan lön för medarbetaren i avvaktan på beslut från Försäkringskassan. Viktigt är då att arbetsgivaren på fråga från Försäkringskassan anger att det är tillhörighet till riskgrupp som är frånvaroorsak för medarbetaren. Sjukledighet eller avstängning från arbetsplatsen ska inte användas som frånvaroorsak. Ersättningar enligt AB § 28 utges inte.

  Coronaviruset det här gäller, Försäkringskassan

  Cirkulär 21:07, Förlängning av överenskommelse om semesterlönegrundande frånvaro vid frånvaro med viss ersättning till riskgrupper under coronapandemin

  Cirkulär 21:02, Förlängning av överenskommelse om semesterlönegrundande frånvaro vid frånvaro med viss ersättning till riskgrupper under coronapandemin

  Ska arbetsgivaren göra tjänstepensionsavsättning vid frånvaro när arbetstagaren får ersättning från Försäkringskassan utifrån tillhörighet till en riskgrupp?

 • Vilken ersättning kan föräldrar få som behöver avstå från arbete då deras barn varit allvarligt sjuka och behöver skyddas från covid-19? (Uppdaterad: 23 april 2021 )

  Regeringen har fattat beslut att föräldrar kan få tillfällig föräldrapenning om de behöver avstå från arbete för att de har barn som under pandemin har varit allvarligt sjuka och som behöver skyddas så de inte insjuknar i covid-19. En läkare måste bedöma att barnet behöver skyddas från smitta av det virus som orsakar sjukdomen covid-19. Arbetsgivaren ska undersöka möjligheten för medarbetaren att arbeta hemifrån eller anpassa arbetsplatsen. Om det inte går att anpassa arbetssituationen kan medarbetaren söka tillfällig föräldrapenning hos Försäkringskassan.

  För rätt till ersättning krävs det att föräldern har behov av att avstå arbete den aktuella tiden. Möjligheten till ersättning gäller för perioden 1 juli 2020 – 30 juni 2021. Ersättningen betalas ut i max 184 dagar per förälder.

  Tiden med tillfällig föräldrapenning ger semesterlönegrundande frånvaro. Det totala antalet dagar som är semesterlönegrundande under ett år är enligt SemL 120 dagar (180 dagar för ensamstående). Om medarbetaren får ersättning så följer med det även en ledighetsrätt från arbetet under samma period. Arbetsgivaren kan bevilja ledighet utan lön för medarbetaren i avvaktan på beslut från Försäkringskassan.

  Coronaviruset det här gäller, Försäkringskassan

 • Vilken ersättning kan medarbetare som är anhörig till person i riskgrupp få? (Uppdaterad: 23 april 2021 )

  Regeringen har fattat beslut att vissa anhöriga till personer i riskgrupp enligt Socialstyrelsens definition, kan ha rätt till viss smittbärarpenning för att avstå arbete under perioden 1 juli 2020 – 30 juni 2021. Ersättning kan ges för samtliga dagar i perioden den ovan nämnda perioden. Möjligheten till viss smittbärarpenning gäller dem som förvärvsarbetar och därutöver arbetar som personlig assistent till anhörig (minst 80 tim/mån) utifrån LSS-beslut. Ersättningen kan även ges till dem som förvärvsarbetar men vars anhöriga har beviljats assistansersättning eller närståendepenning, enligt socialförsäkringsbalken. Mer om berörda grupper i förordning 2021:60 under 5§.

  Förordning 2021:60

  För att viss smittbärarpenning ska kunna utges krävs det att den anhörige inte har möjlighet att utföra sitt arbete i hemmet och att arbetsgivaren inte kan erbjuda andra arbetsuppgifter inom ramen för anställningen eller att det i övrigt inte går att anpassa arbetssituationen ur smittskyddssynpunkt för att undvika spridning av sjukdomen covid-19.

  Formellt föreligger inte någon rätt till ledighet innan Försäkringskassan fattat ett beslut, men arbetsgivaren bör ändå ha en generös syn på ledighet om inte arbetsanpassningar kan göras då det handlar om att skydda sårbara människor i en pandemi. Arbetsgivaren kan bevilja tjänstledighet utan lön för medarbetaren i avvaktan på beslut från Försäkringskassan.

  Coronaviruset det här gäller, Försäkringskassan

  Cirkulär 21:07, Förlängning av överenskommelse om semesterlönegrundande frånvaro vid frånvaro med viss ersättning till riskgrupper under coronapandemin

  Cirkulär 21:02, Förlängning av överenskommelse om semesterlönegrundande frånvaro vid frånvaro med viss ersättning till riskgrupper under coronapandemin

 • En skola stänger för att förhindra smittspridning av Covid-19. Vad gäller för föräldrar som är anställda och som då behöver stanna hemma för att ta hand om barn? (Uppdaterad: 23 april 2021 )

  Från och med den 25 april 2020 till och med den 30 juni 2021 gäller en förordning som innebär att föräldrar som behöver avstå från förvärvsarbete för att vårda barn i samband med eventuella skolstängningar, kan få tillfällig föräldrapenning. I samband med att de uppbär tillfällig föräldrapenning har dessa föräldrar också rätt att vara lediga med stöd av föräldraledighetslagen. Tillfällig föräldrapenning enligt ovan utges med en annan beräkningsgrund som innebär att föräldrar kommer att få cirka 90 procent av den dagersättning de normalt får i tillfällig föräldrapenning.

 • Vad gäller angående slopat karensavdrag och hur ska det hanteras? (Uppdaterad: 23 april 2021 )

  Staten kompenserar tillfälligt för karensavdraget som en åtgärd för att hantera smittspridning av coronaviruset. Främst utifrån att man vill uppmana alla att stanna hemma även vid lindriga symptom, såsom Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Karensavdraget har framförts vara en vägande orsak till sjuknärvaro på arbetet, vilket kan öka smittspridningen. Beslutet gäller från 11 mars 2020 till och med 30 juni 2021. Det gäller också oavsett sjukdomsorsak.

  Hanteringen blir att arbetsgivare ska göra karensavdrag som vanligt vid start av en sjuklöneperiod. Beslutet innebär ingen ändring i sjuklönelagen angående karensavdraget. Arbetstagaren kan sedan i efterhand få ersättning från Försäkringskassan med ett schablonbelopp. Beslut har tagits att även höja beloppet från 700 kronor till 804 kronor, vilket gäller från 1 juni – 31 december 2020. Från 1 januari 2021 är ersättningen 810 kronor.

  Försäkringskassan har en e-tjänst där ansökan om ersättning för karensavdraget görs.

  Coronaviruset – det här gäller, Försäkringskassan

 • Vad gäller angående inlämnande av läkarintyg från arbetstagare? (Uppdaterad: 23 april 2021 )

  Arbetsgivarna i kommuner och regioner kan redan sedan tidigare besluta att avstå kräva läkarintyg från arbetstagaren, med stöd av kollektivavtalsreglering i Allmänna bestämmelser § 28 mom. 2.

  Kravet på läkarintyg enligt lagen om sjuklön är upphävt under perioden från 13 mars 2020 till 30 juni 2021. Den läkarintygsfria tiden gäller fram till dag 15 och oberoende av sjukdomsorsak.

  Försäkringskassan har tidigare fattat motsvarande beslut att under dag 15-21 i sjukperioden krävs inte läkarintyg vid ansökan om sjukpenning. Från 1 november – 14 december gällde dock krav på läkarintyg dag 15-21. Från 15 december 2020 har Försäkringskassan åter krav på läkarintyg först från dag 22 i sjukperioden.

  Sammantaget innebär det (från 15 december 2020) att under de första tre veckorna behöver generellt inte läkarintyg lämnas in för att få rätt till ersättning vid sjukdom.

  Coronaviruset – det här gäller, Försäkringskassan

 • Arbetsgivare ska få ersättning från staten för sjuklönekostnader från 1 april 2020 till 30 april 2021. Hur ska det hanteras i praktiken? (Uppdaterad: 23 april 2021 )

  Arbetsgivare får i dagsläget delvis ersättning av staten för sjuklönekostnader som arbetsgivaren har från 1 april 2020 till 30 juni 2021. Beslut har fattats att regelverket för ersättning för höga sjuklönekostnader tillfälligt ändras för att omhänderta ersättningen till arbetsgivarna.

  Hanteringen blir att arbetsgivaren ska göra sedvanlig inrapportering av sjuklönekostnader i arbetsgivardeklarationen till Skatteverket. Ersättningen till arbetsgivaren sker sedan genom kreditering på arbetsgivarens skattekonto.

  För arbetsgivardeklarationerna avseende perioden 1 april 2020 – 31 juli 2020 ersätts sjuklönekostnader fullt ut. För arbetsgivardeklarationerna avseende perioden 1 augusti 2020 – 30 juni 2021 ersätts arbetsgivare för högre sjuklönekostnader än vad som kan anses normalt. Ersättningen är fastställd till olika procentsatser beroende på storleken av arbetsgivarens totala lönekostnader.

  Åtgärder inom sjukförsäkringen med anledning av nya coronaviruset, Regeringen

 • Vad gäller angående ersättning för medarbetare som har rest från utlandet in i Sverige och därför uppmanas stanna hemma tillfälligt? (Uppdaterad: 1 juni 2021 )

  Från och med den 1 juni gäller Folkhälsomyndighetens rekommendation om testning och isolering i 7 dagar efter hemkomst från utlandsresa endast för länder dit UD avråder från icke-nödvändiga resor. Länderna inom EU, EES och Schengen samt Storbritannien och vissa tredjeländer är därmed undantagna från rekommendationen. Information om vilka länder som är undantagna finns hos UD.

  Ändringar av avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder, UD

  En fullvaccinerad person utan symtom undantas från rekommendationen om testning och isolering, oavsett var denne varit innan ankomsten till Sverige.

  En symptomfri person som inte är fullvaccinerad och som de senaste sju dagarna innan ankomst till Sverige befunnit sig i ett land som inte är undantaget från UD:s avrådan för icke-nödvändiga resor, omfattas fortfarande av Folkhälsomyndighetens rekommendation om testning och isolering. Under denna period bör alltså personen bete sig som om denne hade covid-19 under 7 dagar.

  Vid minsta symtom på covid-19 är det fortsatt viktigt att följa rekommendationerna om att testa sig och stanna hemma även efter en resa, oavsett resmål och om man är vaccinerad eller inte. Det är varje individs ansvar att hindra smittspridningen av covid-19. Att skydda andra människor från sjukdomen covid-19 är av yttersta vikt, det kan handla om att bevara liv och hälsa.

  Det är Försäkringskassan som beslutar om smittbärarpenning, med grund i regionens smittskydds beslut till individen. De här nämnda 7 dagarna utgör vanligtvis inte sådan grund för smittbärarpenning.

  Medarbetare som efter utlandsvistelse (i land som inte är undantaget från UD:s avrådan om icke-nödvändiga resor) inte kan utföra arbete hemifrån och inte heller får komma till arbetet utifrån myndigheternas rekommendationer, står inte till arbetsgivarens förfogande. Därmed ska inte heller lön utges för de 7 dagarna.

  Åtgärden avstängning från arbetsplatsen (AB §10 mom. 4) för att förhindra att smitta sprids, är inte möjlig att tillämpa i denna situation. Grunden till frånvaron är myndighets rekommendation och individens ansvar enligt lag, vilket gör att medarbetaren inte står till arbetsgivarens förfogande att utföra arbete.

  Eftersom medarbetaren inte står till arbetsgivarens förfogande ska denne inte heller vistats på arbetsplatsen. Men om situationen ändå skulle uppstå att en medarbetare infinner sig på arbetsplatsen kan arbetsgivaren fatta beslut om avstängning enligt AB § 10 mom. 2. SKR bedömer att under sådan avstängning ska inga avlöningsförmåner utges.

  Anpassning av rekommendationer för den som reser in i Sverige från 1 juni 2021, Folkhälsomyndigheten

 • Vilka ersättningar gäller för gravida arbetstagare som inte får arbeta? (Uppdaterad: 10 mars 2021)

  Efter att arbetsgivare genomfört riskbedömning och utvärderat möjliga förebyggande insatser för att skydda gravida arbetstagare att exponeras för risker i arbetsmiljön, kan slutsatsen bli att arbetsgivaren behöver förbjuda den gravida att arbeta. (Enligt 4 kap. 6 § Arbetsmiljölagen, samt utifrån AFS 2007:5)

  Den gravida arbetstagaren kan då ansöka om graviditetspenning från Försäkringskassan. Graviditetspenning kan utbetalas helt eller delvis, utifrån två olika förutsättningar:

  1. Om arbetet är fysiskt ansträngande lämnas ersättning med graviditetspenning tidigast från och med den 60e dagen före den beräknade förlossningen.
  2. Om arbetet innebär risker i arbetsmiljön lämnas ersättning från och med förbudet att arbeta med stöd av arbetsmiljölagen. Här inräknas då risk för smitta vilket inkluderar covid-19 som har bedömts vara en allmänfarlig sjukdom klass 3.

  Det är Försäkringskassan som bedömer rätten till graviditetspenning i varje enskilt ärende, och i detta kan de välja att ta kontakt med arbetsgivaren med syfte att säkerställa att möjlighet till andra åtgärder har värderats och uttömts innan förbud skett.

  Gravid arbetstagare som fått förbud att arbeta, enligt arbetsmiljölagen, anses inte kunna stå till arbetsgivarens förfogande och har därför inte rätt till lön. Avstängning enligt AB § 10 mom. 4 är inte heller möjlig att använda i situationen (även om själva ordet avstängning förekommer i sammanhanget på Försäkringskassans hemsida).

  Noteras bör även att Folkhälsomyndigheten starkt rekommenderar den gravida att ta ut föräldrapenning från graviditetsvecka 36. (Föräldrapenning kan tas ut från vecka 32). Inget särskilt underlag behövs då, förutom moderskapsintyget som varje gravid kan få av sin barnmorska.

  Graviditets­penning, Försäkringskassan

  Gravida och ammande arbetstagare (AFS 2007:5), Arbetsmiljöverket

  Vad ska arbetsgivaren ta hänsyn till gällande arbetsmiljön för gravida, och då särskilt i förhållande till covid-19?

  Ska arbetsgivare hantera gravid arbetstagare på något särskilt sätt?

 • Vad gäller angående sjukanmälan och ersättningar utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendation om att undvika sociala kontakter när man har symptom på coronainfektion? (Uppdaterad: 9 oktober 2020)

  Det är allas ansvar att hindra spridningen av sjukdomen covid-19 och det är viktigt att stanna hemma vid symptom, även lindriga sådana. Har du nytillkomna symptom på covid-19 som inte går över inom ett dygn bör du kontakta 1177 för att se vad som gäller i den region där du bor för att lämna prov för covid-19, förutsatt att symtomen inte kan förklaras av andra sannolika orsaker så som känd allergi, migrän eller spänningshuvudvärk. Se 1177 för att ta reda på hur det är ordnat med testningen i de olika regionerna.

  Lämna prov för Covid-19, 1177

  Sjukledighet och ersättning

  Arbetstagaren ska i det läget sjukanmäla sig och då får hen sjuklön första 14 dagarna. Det görs karensavdrag från första dagen i sjuklöneperioden. Från och med dag 15 i sjukperioden kan Försäkringskassan utbetala sjukpenning.

  En arbetstagare som får sjukpenning från Försäkringskassan får även sjuklönetillägg från arbetsgivaren med ett belopp som motsvarar 10 % av lönebortfallet. Detta tillägg betalas som längst till och med dag 90 i sjukperioden.

  Arbetsgivaren betalar också utfyllnad till en arbetstagare vars fasta kontanta lön överstiger taket för sjukpenninggrundande inkomst enligt socialförsäkringsbalken. Ersättningen på överstigande lönebortfall är 77,6 % eller 72,75 %. Nivån beror på om arbetstagaren har sjukpenning från Försäkringskassan på normal eller fortsättningsnivå.

 • Vår medarbetare blev sjukskriven av läkare eftersom man misstänker att denne blivit smittad av Covid-19. Vilka ersättningar kan bli aktuella? (Uppdaterad: 8 februari 2021)

  Smittbärarpenning

  Om läkare bedömer att medarbetaren har eller kan antas ha en smittsam sjukdom, ska läkaren stänga av medarbetaren från arbetet för att förhindra smittspridning. Detta sker med stöd av smittskyddslagen. I sådana fall bör medarbetaren ansöka om smittbärarpenning hos Försäkringskassan. Frånvaro från arbetet är alltså utifrån läkarens avstängningsbeslut, inte sedvanlig sjukskrivning.

  Information om smittbärarpenning med anledning av Coronaviruset, Försäkringskassan

  Ersättning vid sjukdom

  Om arbetstagaren blir sjuk och har nedsatt arbetsförmåga har hon eller han i stället rätt till sjuklön från arbetsgivaren de första 14 dagarna. Det görs karensavdrag från första dagen i sjuklöneperioden. Från och med dag 15 i sjukperioden kan Försäkringskassan utbetala sjukpenning.

  En arbetstagare som får sjukpenning från Försäkringskassan får även sjuklönetillägg från arbetsgivaren med ett belopp som motsvarar 10 % av lönebortfallet. Detta tillägg betalas som längst till och med dag 90 i sjukperioden.

  Arbetsgivaren betalar också utfyllnad till en arbetstagare vars fasta kontanta lön överstiger taket för sjukpenninggrundande inkomst enligt socialförsäkringsbalken. Ersättningen på överstigande lönebortfall är 77,6 % eller 72,75 %. Nivån beror på om arbetstagaren har sjukpenning från Försäkringskassan på normal eller fortsättningsnivå.

 • Vad gäller för ersättning när arbetstagare stannar hemma extra dagar i slutet av sjukledigheten, på rekommendation av Folkhälsomyndigheten? (Uppdaterad: 9 oktober 2020)

  Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som känner sig sjuka ska stanna hemma. Har du nytillkomna symptom på covid-19 som inte går över inom ett dygn bör du kontakta 1177 för att se vad som gäller i den region där du bor för att lämna prov för covid-19, förutsatt att symtomen inte kan förklaras av andra sannolika orsaker så som känd allergi, migrän eller spänningshuvudvärk. Se 1177 för att ta reda på hur det är ordnat med testningen i de olika regionerna.

  Lämna prov för Covid-19, 1177

  Med en konstaterad covid19-infektion ska man stanna hemma tills man känner en stabil förbättring med feberfrihet i minst två dygn och att det gått minst sju dagar sedan symtomen började. Beroende på om arbetstagaren fått ett positivt provsvar, ett negativt provsvar, eller har symptom men inte har testat sig gäller olika rekommendationer om återgång till arbete.

  Hur länge ska jag stanna hemma?, Folkhälsomyndigheten

  Enligt smittskyddslagen har den enskilde ett stort ansvar för att inte sprida smitta vidare.

  De två extra feberfria dygnen respektive de sju dagarna efter början av symptom, ska inräknas i sjukledigheten och arbetstagaren får ersättning med sjuklön under dag 1-14. Efter sjuklöneperioden övergår bedömningen om ersättning till Försäkringskassan.

  Arbetstagare som insisterar på att bryta rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och genast återgå i arbete bör arbetsgivaren särskilt ha en kontakt och dialog med. Arbetsgivare kan formellt inte hindra att arbetstagare friskskriver sig och återgår i arbete, men kan självfallet stänga av arbetstagaren från arbetet. I dagens situation med covid-19 kan man nog ändå förvänta sig hög efterlevnad av Folkhälsomyndighetens rekommendation att stanna hemma de extra dagarna.

Prenumerera

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset