Publicerad 20 april 2021

Allvarliga tillbud, dokumentation och arbetsskador

 • Hur ska arbetsgivare hantera skyldigheten att anmäla allvarliga tillbud kopplat till coronaviruset till Arbetsmiljöverket? (Uppdaterad: 29 mars 2021)

  Arbetsgivare är enligt arbetsmiljölagen (3 kap. 3 a §) skyldig att utan dröjsmål anmäla följande till Arbetsmiljöverket; dödsfall, svårare personskada, skador som drabbat flera arbetstagare samtidigt och tillbud som inneburit allvarlig fara för liv och hälsa. Skyldigheten att anmäla gäller då det finns ett samband med arbetet.

  Coronaviruset är en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen (SFS 2004:168). Om en medarbetare exponerats för smittämnen från en allmänfarlig sjukdom i samband med arbetet är det ett allvarligt tillbud som ska anmälas till Arbetsmiljöverket.

  Arbetsmiljölagen, SFS

  Exponering

  Med exponering menas att smittämnen når arbetstagaren, oavsett var någonstans arbetet utförs. Det kan bland annat ske genom

  • att utandningsluften från en person som är misstänkt eller konstaterat smittad med covid-19, inandas av en arbetstagare
  • kontakt med intorkade droppar som innehåller virus, så att viruset når mun, näsa eller ögon via exempel händerna
  • att en medarbetare utför arbetsmoment där fysisk distansering inte varit möjlig nära en person som är misstänkt eller konstaterat smittad med covid-19

  Anmälan ska inte göras om händelsen som inneburit att en medarbetare exponerats för coronaviruset inträffat under resa till eller från arbetet. En anmälan ska göras per händelse och kan då omfatta flera arbetstagare.

  Vid tillämpning av bestämmelsen likställs såsom arbetstagare de som genomgår utbildning, med undantag för barn i förskolan och i elever i fritidshem. Det innebär att anmälan ska göras vid exponering som skett såväl mellan lärare och elev som mellan elever.

  För inlånad/inhyrd personal är det arbetsgivaren som lånar ut/hyr ut personalen som ansvarar för att göra anmälan. För studerande/praktikanter är det utbildningsanordnaren som har det ansvaret. Det är viktigt att samverkan sker och tydlighet finns hur samordningen ska gå till.

  Utredning, anmälan och förebyggande åtgärder

  Vid kännedom eller misstanke om exponering för coronaviruset är det viktigt att först utreda om det förekommit en sådan händelse i samband med arbetet. Utredningen ska dokumenteras. Om utredningen konstaterar att det förekommit sådan händelse, så är det ett allvarligt tillbud som ska anmälas utan dröjsmål till Arbetsmiljöverket. En händelse som konstateras i efterhand ska också anmälas.

  Anmälan bör helst göras samma dag, anmälan ska göras som ”Allvarligt tillbud utan personskada”. Anmälan görs på Arbetsmiljöverkets och Försäkringskassans gemensamma digitala anmälningssida.

  Anmäl arbetsskada

  Om det trots utredningen råder osäkerhet om det förekommit en exponering i samband med arbetet eller inte, rekommenderar SKR att en anmälan av allvarligt tillbud ändå görs och att denna osäkerhet beskrivs i anmälan. SKR rekommenderar även att en person betraktas som misstänkt smittsam 48 timmar innan symtomdebut, utifrån Folkhälsomyndighetens information.

  Efter anmälan är det viktigt att arbetsgivare utreder orsaken till händelsen som inneburit exponering och att förebyggande åtgärder vidtas så att inte fler medarbetare riskerar att exponeras av coronaviruset. (Läs mer i AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete 9 §). Följ upp åtgärdernas effekt. Dokumentera utredningen, åtgärderna och uppföljningen. Uppdatera riskbedömningen vid behov.

  Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), föreskrifter, Arbetsmiljöverket

  Sammanfattning anmälan av allvarligt tillbud

  1. Kännedom eller misstanke om en händelse som inneburit exponering.
  2. Utred om det förekommit en händelse som inneburit exponering. Dokumentera utredningen.
  3. Händelse som inneburit exponering har förekommit.
  4. Anmäl allvarligt tillbud till Arbetsmiljöverket.
  5. Utred orsaken till händelsen som inneburit exponering. Dokumentera utredningen.
  6. Genomför förebyggande åtgärder. Dokumentera åtgärderna.
  7. Följ upp åtgärdernas effekt. Dokumentera uppföljningen. Uppdatera riskbedömningen.

  Anmälan av allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket med anledning av exponering för coronaviruset, Arbetsmiljöverket

  Dokumentera konstaterad exponering av smitta och anmäla arbetsskada

  Kom ihåg att arbetsgivare enligt AFS 2018:4 Smittrisker 11 § är skyldig att dokumentera konstaterad exponering för smittämnen i samband med tillbud, olyckor eller andra oönskade händelser.

  Se frågan: Hur ska arbetsgivare hantera Arbetsmiljöverkets krav att dokumentera konstaterad exponering av coronaviruset?

  Kom ihåg att arbetsgivare enligt 42 kap. 10 § Socialförsäkringsbalken är skyldig att omedelbart anmäla en inträffad arbetsskada till Försäkringskassan.

  Se frågan: Hur ska arbetsgivare hantera skyldigheten att anmäla sjukdomen covid-19 som arbetsskada till Försäkringskassan?

 • Hur ska arbetsgivare hantera Arbetsmiljöverkets krav att dokumentera konstaterad exponering av coronaviruset? (Uppdaterad: 4 oktober 2021 )

  I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om smittrisker (AFS 2018:4) regleras i 11 § att arbetsgivaren måste dokumentera om arbetstagare har exponerats för smittämnen i riskklass 3 och riskklass 4 i samband med tillbud, olyckor eller annan oönskad händelse. Riskklass är klassificeringen utifrån smittämnets förmåga att orsaka infektion och hur allvarliga följderna kan bli. Coronaviruset tillhör riskklass 3.

  Tillämpningsområde och ansvarig

  Utifrån rådande situation med en allmän smittspridning i samhället är smittföreskriften tillämplig för alla verksamheter och alla arbetsuppgifter oavsett yrke. Med arbetstagare likställs enligt arbetsmiljölagen de som genomgår utbildning, med undantag för barn i förskolan och elever i fritidshem. Föreskrifterna är således tillämpliga även på denna kategori.

  I det här fallen måste det, till skillnad från anmälan av allvarligt tillbud, vara en händelse som innebär en så kallad "konstaterad exponering".

  För inlånad eller inhyrd personal är det den arbetsgivare som lånar ut eller hyr ut personalen som ansvarar för dokumentationen. Det är viktigt att ni samverkar med varandra och tydligt kommer överens om hur denna samordning ska gå till.

  För de som genomgår utbildning enligt ovan är det utbildningsanordnaren som ansvarar för dokumentationen. Det är viktigt att ni samverkar med varandra och tydligt kommer överens om hur denna samordning ska gå till.

  Konstaterad exponering

  Med konstaterad exponering menas att smittämnen når arbetstagaren. Det kan bland annat ske genom

  • att utandningsluften från en person är konstaterad infekterad i covid-19, inandas av en arbetstagare.
  • kontakt med intorkade droppar som innehåller virus, så att viruset når mun, näsa eller ögon via exempel händerna.
  • att en arbetstagare utför arbetsmoment där fysisk distansering inte varit möjlig nära en person som är konstaterat infekterad i covid-19.

  Konstaterad exponering innebär att det är säkerställt att arbetstagaren har exponerats för just coronaviruset. Om exempelvis en arbetstagare exponerats för coronaviruset via en person måste det vara bekräftat, via förslagsvis provtagning, att personen är infekterad. En person kan exempelvis vara en patient, brukare, klient, elev, lärare, kollega, klasskamrat, besökare.

  Uppgifter som ska dokumenteras

  • Namn på de medarbetare som har exponerats.
  • Vilken typ av arbete som utfördes vid exponeringen.
  • Vilket eller vilka smittämnen, i riskklass 3 eller 4, som arbetstagaren exponerades för, i den utsträckning kunskap finns.
  • En beskrivning av hur exponeringen skedde.

  Enligt AFS 2018:4 Smittrisker bilaga 1B bedöms smittämnet SARS-COV-2 inte ge några långtidseffekter. Det betyder att uppgifterna ska sparas i tio år efter den senast kända exponeringen.

  Sanktionsavgift

  Om en arbetsgivare inte dokumenterar i enlighet med bestämmelsen i 11 § föreskrifterna om smittrisker (AFS 2018:4) kan arbetsgivaren behöva betala en sanktionsavgift. Med arbetsgivare menas här den juridiska personen.

  Genomför förebyggande åtgärder

  Det är viktigt att arbetsgivaren utreder orsaken till exponeringen och vidtar förebyggande åtgärder så att inte fler medarbetare riskerar att bli exponerade för coronaviruset i samband med arbetet.

  Smittrisker (AFS 2018:4), föreskrifter, Arbetsmiljöverket

  Dokumentation av exponering, Arbetsmiljöverket

  Arbetsgivarens skyldighet att anmäla allvarliga tillbud kopplat till coronaviruset till Arbetsmiljöverket

  Glöm inte att arbetsgivaren enligt arbetsmiljölagens 3 kap. 3 a § är skyldig att utan dröjsmål anmäla dödsfall eller svårare personskada, skador som drabbat flera arbetstagare samtidigt och tillbud som inneburit allvarlig fara för liv och hälsa till Arbetsmiljöverket.

  Se frågan: Hur ska arbetsgivare hantera skyldigheten att anmäla allvarliga tillbud kopplat till coronaviruset till Arbetsmiljöverket?

  Arbetsgivarens skyldighet att anmäla sjukdomen covid-19 som arbetsskada till Försäkringskassan

  Glöm inte att arbetsgivaren enligt Socialförsäkringsbalkens 42:a kapitel 10 § är skyldig att omedelbart anmäla en inträffad arbetsskada till Försäkringskassan.

  Se frågan: Hur ska arbetsgivare hantera skyldigheten att anmäla sjukdomen covid-19 som arbetsskada till Försäkringskassan?

 • Hur ska arbetsgivare hantera skyldigheten att anmäla sjukdomen covid-19 som arbetsskada till Försäkringskassan? (Uppdaterad: 21 maj 2021 )

  När ska du som arbetsgivare anmäla sjukdomen covid-19 som arbetsskada till Försäkringskassan?

  Enligt Socialförsäkringsbalkens 42:a kapitel 10 § är du som arbetsgivare skyldig att omedelbart anmäla en inträffad arbetsskada till Försäkringskassan. Det har tagits ett beslut som innebär att sjukdomen covid-19 förts in i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydds förteckning över smittsamma sjukdomar. Sjukdomen covid-19 kan vara en arbetsskada som ska anmälas till Försäkringskassan och anmälan kan göras för händelser som skett långt tillbaka i tiden.

  Anmälan av sjukdomen covid-19 som arbetsskada ska göras då medarbetaren har smittats av coronaviruset i sitt arbete. Det gäller för medarbetare

  • Vid en sjukvårdsinrättning eller i annat arbete där de behandlat, vårdat eller tagit hand om personer, djur eller material som är smittförande.
  • I ett laboratorium där coronaviruset hanteras.

  Vid sjukvårdsinrättningar och i laboratorium tolkar SKR att anmälan ska göras för alla medarbetare oavsett yrkesgrupp och för smitta mellan kollegor. När det gäller vad som ska anses rymmas inom ”annat arbete” tolkar SKR att utgångspunkten är att det ska röra sig om arbete som på olika sätt och utifrån verksamhetens karaktär innebär att arbetstagarna normalt sett handskas med smitta, dvs. behandlar, vårdar eller tar hand om personer, djur eller material som är smittförande. Det kan exempelvis röra sig om personal inom socialtjänsten eller renhållningen. Enligt SKRs tolkning så utför exempelvis lärare och förskolepersonal normalt sett inte sådant arbete eftersom det inte ingår i verksamhetens karaktär att handskas med sådan smitta som regleras i den aktuella förordningen. Situationer där lärare och förskolepersonal smittats under utövande av deras tillsynsansvar enligt skollagen skulle dock kunna omfattas av den aktuella förordningen förutsatt att det varit fråga om en fysisk interaktion.

  SKR tolkar smitta på väg till eller från arbetet inte ska anmälas eftersom smittan inte har orsakats av de egentliga arbetsuppgifterna.

  Vid osäkerhet om huruvida en anmälan ska göras eller inte rekommenderar SKR att en anmälan görs.

  Under rådande pandemi med en allmän smittspridning i samhället kan det vara svårt att avgöra var, hur och när smittan uppkommit. Om detta inte går att avgöra rekommenderar SKR att detta beskrivs i anmälan.

  Anmälan ska göras omedelbart, det vill säga så snart som möjligt, efter att arbetsgivaren fått information om att en medarbetare fått sjukdomen covid-19 i sitt arbete. Informationen kan komma från medarbetaren själv eller från någon annan. Det finns inte något krav på att sjukdomen covid-19 ska styrkas genom diagnos eller via provtagning för att en anmälan ska göras men det ska framgå av informationen att det rör sig om sjukdomen covid-19. Anmälan om arbetsskada till Försäkringskassan ska göras oavsett om det tidigare gjorts en anmälan av allvarligt tillbud utan personskada till Arbetsmiljöverket.

  Anmälan ska göras i samråd med skyddsombud och medarbetaren. Både skyddsombud och medarbetaren ska ha en kopia av anmälan.

  För inlånad/inhyrd personal är det arbetsgivaren som lånar ut/hyr ut personalen som ansvarar för att göra anmälan och för studerande/praktikanter är det utbildningsanordnaren som har det ansvaret. Det är viktigt att ni samverkar och tydligt kommer överens om hur denna samordning ska gå till.

  Hur går anmälan till?

  Anmälan görs på Försäkringskassans och Arbetsmiljöverkets gemensamma digitala anmälningssida.

  Anmäl arbetsskada

  Anmälan ska göras som ”Arbetssjukdom”.

  Anmälan om dödsfall till Försäkringskassan ska göras om en medarbetare i ett riskyrke smittats av coronaviruset i sitt arbete och avlider på grund av sjukdomen covid-19. Anmälan ska göras som ”Dödsfall på grund av arbetssjukdom”.

  Coronaviruset - det här gäller, Försäkringskassan

  Arbetsgivarens skyldighet att anmäla allvarliga tillbud kopplat till coronaviruset till Arbetsmiljöverket

  Glöm inte att arbetsgivaren enligt arbetsmiljölagens 3 kap. 3 a § är skyldig att utan dröjsmål anmäla dödsfall eller svårare personskada, skador som drabbat flera arbetstagare samtidigt och tillbud som inneburit allvarlig fara för liv och hälsa till Arbetsmiljöverket.

  Se frågan: Hur ska du som arbetsgivare hantera skyldigheten att anmäla allvarliga tillbud kopplat till coronaviruset till Arbetsmiljöverket?

  Arbetsgivarens skyldighet dokumentera när en medarbetare exponerats av coronaviruset

  Glöm inte att du som arbetsgivare enligt 11 § i AFS 2018:4 Smittrisker är skyldig att dokumentera exponering för smittämnen i samband med tillbud, olyckor eller andra oönskade händelser.

  Se frågan: Hur ska du som arbetsgivare hantera Arbetsmiljöverkets krav att dokumentera när en medarbetare exponerats av coronaviruset?

Prenumerera

Kontakt

Kontakta SKR