Publicerad 15 december 2022

Covid-19 och coronaviruset

Information för kommuner och regioner om sjukdomen covid-19 och det nya coronaviruset (SARS-CoV-2).

Anpassa åtgärder inom vård och omsorg efter smittläget

Verksamhetsansvariga och personal i vård, tandvård och omsorg behöver vara uppmärksamma på utvecklingen och fortsätta arbeta för att förebygga smitta och anpassa åtgärder för att skydda de sköraste grupperna. Förutom att se till att upprätthålla god följsamhet till basala hygienrutiner och andra grundläggande vårdhygieniska rutiner behöver verksamhetsansvariga se till att:

  • underlätta för vaccination av personal och vård- och omsorgstagare
  • personalen är uppmärksamma på symtom
  • testning och smittspårning genomförs
  • organisation, bemanning och besöksrutiner anpassas
  • munskydd som source control används (för att skydda omgivningen)

Förebyggande åtgärder och rekommendationer kring smittspårning av covid-19 inom vård och omsorg, Folkhälsomyndigheten

SKR:s roll

SKR har inte någon formell krisledningsroll, men följer utvecklingen nära och har fortlöpande kontakt med myndigheter, där SKR lyfter de behov som kommuner och regioner har. SKR tar även fram information som särskilt rör kommuner och regioner med anledning av det nya coronaviruset, främst arbetsgivarrelaterade frågor.

Skrivelser och yttranden från SKR angående coronaviruset

Ansvariga myndigheter

Det är flera olika myndigheter som bär ansvaret för Sveriges hantering av coronavirussjukdomen covid-19.

Ansvariga myndigheter

Upphandlingar och ramavtal

Inom inköpsområdet driver Adda (tidigare SKL Kommentus) en nationell inköpscentral som hjälper kommuner och regioner med strategiskt inköp och ramavtal. Adda ägs av SKR samt en majoritet av Sveriges kommuner. På grund av covid-19 förändras dock leverantörernas möjligheter att leverera.

Adda

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR