Publicerad 23 mars 2021
Frågor och svar

Vilka gränser sätter kommunallagen för stöd till näringslivet?

Regler om stöd till näringslivet finns i 2 kap. 8 § KL. Enligt 2 kap. 8 § första stycket KL får kommuner och regioner genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen. Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas endast om det finns synnerliga skäl för det, 2 kap. 8 § andra stycket KL.

Om en kommun exempelvis generellt beslutar om att göra ett tillägg i sina taxor av innebörd att uppskov med betalning på begäran kan medges, skulle detta möjligen kunna betraktas som ett generellt riktat stöd till näringslivet enligt 2 kap. 8 § första stycket KL och därmed kunna godtas. Den situation vi nu befinner oss i får vidare betraktas som extraordinär, vilket också aktualiserar möjligheten att ”synnerliga skäl” enligt paragrafens andra stycke kan vara uppfyllt när det gäller vissa typer av stöd, i vart fall om företaget tillhör en bransch som drabbats hårt av pandemin. Det finns också anledning att ha en differentierad bedömning i förhållande till vilken typ av stöd det rör sig om. Ett betalningsanstånd finns det sannolikt större utrymme för att medge än en ren eftergift. Visserligen framgår av lagens förarbeten att det ska råda en restriktiv syn på kommunala stödinsatser gentemot enskilda företag. Det framhålls dock, när det gäller avgränsningen av tillåtna insatser, att rättstillämpningen måste kunna anpassas till samhällsutvecklingen. Någon relevant praxis finns av lätt insedda skäl inte. Det kan alltså enligt vår mening inte uteslutas att olika former av stöd till följd av covid-19 kan ges ut utan hinder av 2 kap. 8 § KL. Som alltid blir det dock en bedömning från fall till fall. Det är klokt att dokumentera vilka överväganden som ligger till grund för beslutet.

Föreningsliv och andra ideella organisationer utan kommersiellt inslag

Naturligt nog omfattas inte dessa organisationer av huvudregeln om förbud mot att lämna individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare, eftersom de inte driver någon näringsverksamhet. Ett sätt att hantera eventuella svårigheter för föreningarna är genom föreningsbidrag.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR