Publicerad 23 mars 2021
Frågor och svar

Stödåtgärder till näringslivet är en möjlighet och ingen skyldighet

Anstånd och nedsättningar är en möjlighet för kommunen, inte en skyldighet. Varje kommun måste överväga de egna förutsättningarna och påverkan på ekonomin med hänsyn till andra utgifter, inte minst utgifter relaterade till virusutbrottet, exempelvis ökade kostnader för försörjningsstöd.

Avgifter till kommunerna är relativt små belopp och torde i många fall inte ha en avgörande påverkan på företagens livskraft. Detta bör beaktas, tillsammans med det faktum att avgifterna finansierar viktiga samhällsfunktioner som behöver säkerställas nu.

En annan risk som kommunen behöver ta höjd för är att gäldenärer i ökad utsträckning kommer på obestånd och slutligen inte kan betala sina avgifter.

Fullmäktige kan fatta beslut om att kommunstyrelsen ska reservera medel för intäktsbortfall för nämnder inom ramen för kommunstyrelsens medel för oförutsedda behov. Det kan också i vissa fall finnas anledning för fullmäktige att fatta beslut om utökad upplåningsram.

Beslut om anstånd, om sådana ska fattas, kan vara brådskande. Det kan däremot finnas anledning att avvakta med beslut om slutlig nedsättning eller eftergift till det finns en bättre bild av hur krisen har slagit och hur olika avgifter kan hanteras i respektive taxa.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR