Publicerad 20 januari 2022

Kultur- och fritidsverksamhet

SKR samlar information till stöd för kommuners och regioners arbete inom kultur och fritid med anledning av coronaviruset.

Covid-19-lagen har förlängts

Riksdagen har den 19 januari 2022 beslutat att förlänga covid 19 lagen till och med den 31 maj 2022 och att ändra lagen genom att avskaffa visa bemyndiganden. Samtidigt riktade riksdagen en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att den ska återkomma med ett förslag om att covid-19-lagen ska gälla endast till och med den 31 mars 2022.

Fortsatt beredskap genom förlängd giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, Riksdagen

Nya råd för barn och ungas fritidsverksamheter påverkar cuper och läger inomhus

Från och med den 23 december gäller nya allmänna råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten för att minska spridningen av covid-19. Barns och ungas fritidsaktiviteter i form av läger och cuper berörs särskilt. Avrådan har den 10 januari förlängts, med omprövning den 31 januari.

Information om covid-19 till anordnare av fritidsaktiviteter för barn och unga, Folkhälsomyndigheten

Kultur- och fritidsverksamheter med mera

Folkhälsomyndigheten har även för gym- och sportanläggningar, badanläggningar, museer, konsthallar m.m. kommit med föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifterna tar sikte på smittskyddsåtgärder i form av bl.a. information (3 kap. 1 §) och innebär att verksamheterna ska beräkna maxantalet för verksamheter inomhus på visst sätt både för lokalen i stort och för olika ytor (3 kap. 2 §).

Regleringen berör inte folkbiblioteken, som visserligen omfattas av covid 19 lagen men inte av uppräkningen i 4 kap. begränsningsförordningen eller 3 kap. i Folkhälsomyndighetens nya föreskrifter och allmänna råd. Biblioteken omfattas dock av de generella reglerna i 4 § covid 19 lagen och ska vidta lämpliga åtgärder för att förhindra smittspridning. Verksamheten ska så långt som möjligt bedrivas på ett sådant sätt att trängsel undviks och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.

Läs vidare på Folkhälsomyndighetens webbplats för ytterligare information:

Nyhet 21 december: Flera nya åtgärder vidtas den 23 december när smittspridningen väntas öka, Folkhälsomyndigheten

Konsoliderade föreskrifter och allmänna råd om smittskyddsåtgärder mot sjukdomen covid-19 (HSLF-FS 2021:87), Folkhälsomyndigheten

Nya regler för sammankomster inomhus

Den 23 december 2021 trädde nya regler ikraft för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus, till exempel sportevenemang, bio- och teaterföreställningar och konserter. 

Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tillåts enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter bara sittande gäster om det är fler än 20 personer, oavsett vaccinationsbevis. Från och med den 12 januari krävs vaccinationsbevis för arrangemang med fler än 50 deltagare. Dessutom gäller att deltagarna ska delas upp i sällskap på maximalt 8 personer. Det ska vara minst en meter mellan sällskapen. Regeringen har efter Folkhälsomyndighetens hemställan beslutat om att det från och med 19 januari 2022 fastställs ett maxantal på 500 deltagare för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, även om vaccinationsbevis används. Om lokalen eller området delas in i åtskilda egna sektioner gäller maxantalet 500 deltagare för varje sektion.

Det här gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, Polisen

Fler åtgärder införs mot den ökade smittspridningen av covid-19, Folkhälsomyndigheten

Privata sammankomster, uthyrning av lokaler

Folkhälsomyndigheten har hemställt till regeringen att ändra taket för privata sammankomster till 20 personer, från dagens 50 personer. Kraven gäller den som inom ramen för en verksamhet som bedrivs yrkesmässigt, använder eller, direkt eller indirekt, upplåter en lokal, ett område eller ett utrymme inomhus för en tillställning eller någon annan liknande privat sammankomst, se 6 kap. 1 § förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

Förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

DIGG ansvarar för utveckling av verifieringslösningar

Regeringen har gett Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) i uppdrag att skapa förutsättningar och vägleda användningen av bland annat öppen källkod för de utvecklare som utvecklar verifieringslöningar för nationell användning av vaccinationsbevis.

DIGG har tagit fram en app som heter Vaccinationsbevis verifiering för nationellt bruk. Arrangörer som ska verifiera vaccinationsbevis kan ladda ner appen på DIGG:s webbplats. Där finns det instruktioner för hur appen ska användas.

Vaccinationsbevis verifiering för dig som arrangör, DIGG

Mall för konsekvensbedömning av personuppgiftsbehandling

DIGG:s applikation för validering av vaccinationsbevis innebär behandling av stora mängder personuppgifter. Arrangören är personuppgiftsansvarig vid valideringen av vaccinationsbevis. SKR har tagit fram en mall för konsekvensbedömning för personuppgiftsbehandling i appen.

Konsekvensbedömning avseende dataskydd (DPIA)

Kontrollera aktuella regler och restriktioner

Uppmaningen att ofta kontrollera vilka regler som gäller för din verksamhet gentemot de officiella dokumenten i Svensk författningssamling och hos respektive myndighet gäller fortsatt.

Folkhälsomyndigheten ger följande råd till verksamheter inom kultur och fritid för att de ska kunna följa kapitel 4 i Begränsningsförordningen (2021:8):

För att undvika att trängsel uppstår kan anordnaren:

 • vidta åtgärder för att sprida ut besökares ankomsttid,
 • informera besökare om vilka dagar och tider det är mindre risk för trängsel,
 • uppmuntra besökare att reservera plats eller köpa biljett i förväg, t.ex. via telefon eller annat bokningssystem,
 • anvisa besökare till en särskilt angiven in- eller utgång,
 • ta fram alternativa lösningar till fysiska köer,
 • anvisa vilket avstånd som besökare bör hålla till varandra t.ex. genom markeringar på golvet eller marken,
 • anvisa i vilken riktning som besökare bör förflytta sig, och
 • vidta åtgärder för att förhindra att spontana folksamlingar uppstår, t.ex. genom att personal vägleder besökare.

Lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Anna Marcusson
  Förbundsjurist

Kontakt

Kontakta SKR