Publicerad 12 juli 2021
Frågor och svar

Vilka regler gäller när minderåriga vaccineras? (28 september 2021)

Om vårdnadshavaren inte är närvarande vid vaccinationstillfället eller inte aktivt har gett samtyckte krävs antingen en ifylld samtyckesblankett eller så kan en individuell bedömning av barnets mognad göras. Vårdnadshavarnas och/eller den minderåriges samtycke dokumenteras i patientjournalen.

Huvudregeln enligt föräldrabalken är att när det finns två vårdnadshavare ska dessa utöva vårdnaden tillsammans, det vill säga gemensamt fatta beslut om barnets angelägenheter. Om barnet har två vårdnadshavare så är utgångspunkten att båda gemensamt ska fatta beslut och skriva under samtyckesblanketten.

I fall den minderårige bedöms som tillräckligt mogen att själv besluta sig för att genomföra vaccinationen ska barnets vilja gälla även om det saknas samtycke från vårdnadshavaren eller om vårdnadshavare aktivt motsätter sig vaccination.

Om den minderårige inte bedöms som tillräckligt mogen och saknar giltigt samtycke från vårdnadshavare kan vaccinationen inte genomföras trots bokad tid och den underårige bör erbjudas en ny tid.

Barns rätt att bestämma

Enligt 6 kap. 11 § föräldrabalken är det vårdnadshavarna som ska samtycka. I takt med barnets stigande ålder och utveckling ska emellertid allt större hänsyn tas till barnets synpunkter och önskemål.

I dag finns det inga uttryckliga regler i hälso-och sjukvårdslagstiftningen om från vilken ålder barn har inflytande över sin egen vård. Dock finns till exempel i ”Lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor” en 15-årsgräns för eget samtycke till medverkan i viss forskning.

När det gäller yngre barn framgår det enligt regeringens proposition 2013/14:106 sidan 66, att praxis säger att det är vårdnadshavaren som har bestämmanderätten. För barn över 15 år är emellertid ”huvudregeln” den motsatta.

Inera har blanketter för samtycke som regionerna kan ta del av och anpassa.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR