Publicerad 8 juli 2022

Frågor och svar vaccinering covid-19

Här finns frågor och svar angående vaccinering mot covid-19.

Informationen på denna sida är främst riktad till personer som arbetar inom kommuner och regioner. SKR kan inte svara på enskilda personers frågor om vaccination mot covid-19. För privatpersoner finns information om vaccinering mot covid-19 på 1177. För lokala råd välj din region. Frågorna och svaren är tänkta att fungera som vägledning och stöd för kommuner och regioner.

Frågor och svar om vaccination mot covid-19, 1177

Minderåriga och vaccination

 • Hur kan/ska/bör ID-kontroll utföras i skolan när barn i allmänhet saknar id-handlingar? (5 oktober 2021)

  All hälso- och sjukvårdspersonal har en skyldighet att genomföra ID-kontroll och det finns inget undantag för elevhälsan. Det finns flera tillvägagångssätt att bekräfta att den elev som ska behandlas verkligen är den person som hen utger sig för.

  • Det säkraste sättet är genom en ID-handling. Alla elever har däremot inte en ID-handling som de kan ta med sig till skolan.
  • Vårdnadshavaren bekräftar barnets identitet. Det är tyvärr inte alltid möjligt för vårdnadshavare att följa med sitt barn.
  • Inom elevhälsan är ett vanligt sätt att genomföra en identitetskontroll att be eleven uppge sitt namn och födelseuppgifter samt andra personliga egenskaper som är kända för skolsköterskan. En sådan information, dokumenterad i journalen, kan användas av skolsköterskan för kontrollen och bedöms vara tillräckligt i sammanhanget som identitetskontroll.

  Vaccinering mot covid-19 kan med fördel ske i skolans lokaler av personal från regionen eller av elevhälsans medicinska insats. För att de som ordinerar och vaccinerar ska kunna bekräfta att det är rätt elev som får rätt insats krävs ett lösningsorienterat och praktiskt förhållningssätt.

 • Vilken åldersgrupp av minderåriga ska vaccineras mot covid-19? (28 september 2021)

  Folkhälsomyndigheten rekommendera allmän vaccin mot covid-19 för barn från 12 års ålder med start från och med 11 oktober. Vidare rekommenderar Folkhälsomyndigheten att barnen erbjuds två doser vaccin.

  I juli togs beslut om att erbjuda 16-17 åringar vaccin mot covid-19.

  Allmän vaccin mot covid-19 från 12 år, Folkhälsomyndigheten

  Frågor och svar om barn och vaccination mot covid-19, Folkhälsomyndigheten

  Barn, ungdomar vaccination mot covid-19, Folkhälsomyndigheten

 • Vilka regler gäller när minderåriga vaccineras? (28 september 2021)

  Om vårdnadshavaren inte är närvarande vid vaccinationstillfället eller inte aktivt har gett samtyckte krävs antingen en ifylld samtyckesblankett eller så kan en individuell bedömning av barnets mognad göras. Vårdnadshavarnas och/eller den minderåriges samtycke dokumenteras i patientjournalen.

  Huvudregeln enligt föräldrabalken är att när det finns två vårdnadshavare ska dessa utöva vårdnaden tillsammans, det vill säga gemensamt fatta beslut om barnets angelägenheter. Om barnet har två vårdnadshavare så är utgångspunkten att båda gemensamt ska fatta beslut och skriva under samtyckesblanketten.

  I fall den minderårige bedöms som tillräckligt mogen att själv besluta sig för att genomföra vaccinationen ska barnets vilja gälla även om det saknas samtycke från vårdnadshavaren eller om vårdnadshavare aktivt motsätter sig vaccination.

  Om den minderårige inte bedöms som tillräckligt mogen och saknar giltigt samtycke från vårdnadshavare kan vaccinationen inte genomföras trots bokad tid och den underårige bör erbjudas en ny tid.

  Barns rätt att bestämma

  Enligt 6 kap. 11 § föräldrabalken är det vårdnadshavarna som ska samtycka. I takt med barnets stigande ålder och utveckling ska emellertid allt större hänsyn tas till barnets synpunkter och önskemål.

  I dag finns det inga uttryckliga regler i hälso-och sjukvårdslagstiftningen om från vilken ålder barn har inflytande över sin egen vård. Dock finns till exempel i ”Lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor” en 15-årsgräns för eget samtycke till medverkan i viss forskning.

  När det gäller yngre barn framgår det enligt regeringens proposition 2013/14:106 sidan 66, att praxis säger att det är vårdnadshavaren som har bestämmanderätten. För barn över 15 år är emellertid ”huvudregeln” den motsatta.

  Inera har blanketter för samtycke som regionerna kan ta del av och anpassa.

 • Vad innebär en individuell bedömning av barnets mognad? (12 juli 2021)

  SKR vill påminna om den praxis kring vårdnadshavares respektive barns beslutskompetens som gäller vård och behandling av minderåriga i hälso- och sjukvården och som innebär att det måste göras en individuell bedömning i varje enskilt fall.

  Det innebär att den omyndige måste uppnått en sådan mognad att hen själv kan samtycka till åtgärden. Bedömningen behöver göras innan eller i samband med att vaccinationen ordineras.

  Patientlagen och barnkonventionen

  Av 4 kap. 3 § patientlagen (2014:821) och barnkonventionen framgår att barnets inställning ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. Om barnet är tillräckligt moget för att själv samtycka till vård och behandling behövs inte vårdnadshavarnas samtycke. Den praxis som har utvecklats när det gäller barns inflytande inom hälso- och sjukvården har genomförts med stöd av patientlagen.

  Meddelandeblad: Barn som söker hälso-och sjukvård, Socialstyrelsen (PDF)

 • Gäller något specifik för ungdomar som fyllt 15 år? (28 september 2021)

  Justitieombudsmannen har uttalat att det får anses vara en princip i svensk rätt att om barnet fyllt 15 år och är kapabel att göra en rimlig bedömning av vad ett samtycke innebär och får för följder så får inga åtgärder som rör barnets personliga angelägenheter vidtas enbart utifrån samtycke från vårdnadshavare och/eller förmyndare.

  Det här innebär till exempel att om barnet tackar nej till en erbjuden vaccination som vårdnadshavaren vill ska genomföras så går det inte att påtvinga barnet vaccination med hänsyn till barnets integritet.

  Den som har fyllt 15 år och vänder sig till hälso- och sjukvården för att få vaccin mot covid-19 men saknar sina vårdnadshavares samtycken bör få en mognadsbedömning utförd om hen begär det.

Generellt

 • Får regioner skicka påminnelser och kallelser till ovaccinerade invånare? (uppdaterad: 16 september 2021)

  Utgångspunkten är att behandla personuppgifter utifrån något eller några av de ändamål som räknas upp i 2 kap. 4 § patientdatalagen (PDL). Se även 2 kap. 5 § PDL. Inom ramen för detta är det sedan upp till vårdgivaren att bestämma mer konkreta specifika ändamål för sin personuppgiftshantering.

  Det finns inget uttryckligt förbud mot att använda patientjournaler för att kunna erbjuda hälso- och sjukvård till enskilda eller vissa grupper, till exempel för att erbjuda screening eller ge andra erbjudanden inom hälso- och sjukvård. Tvärtom framgår av 2 kap 4 § patientdatalagen att personuppgifter får behandlas inom hälso- och sjukvården om det behövs för administration som rör patienter och som syftar till att ge vård i enskilda fall, eller som föranleds av vård i enskilda fall, till exempel patientrelaterad ekonomiadministration.

  Av samma bestämmelse framgår att personuppgifter även får behandlas om det krävs för att vårdgivaren fortlöpande eller i särskilda fall ska kunna genomföra administration, planering, uppföljning, utvärdering och tillsyn av verksamheten.

  Samkörning av data

  Det finns inte heller något som hindrar att vårdgivare samkör personuppgifter från olika register eller datasystem, så länge samkörningen sker för något eller några av de ändamål som anges i 2 kap. 4 § patientdatalagen. Detsamma gäller om samkörningen sker för ändamål som inte är oförenliga med de ändamål som anges i första stycket, se 2 kap. 5 § patientdatalagen.

  Vad gäller kallelser riktade till hela befolkningsgrupper som inte själva sökt vård saknas vägledning för hur detta ska organiseras. Det innebär att regionerna har det övergripande ansvaret för att till exempel screeningprogram följer de formella krav som gäller för all medicinsk verksamhet. Det är i regel kallelseadministrationens ansvar att säkerställa att de har tillgång till den patientdata som krävs för att kunna skicka kallelser.

  SKR:s bedömning

  Baserat på detta bedömer SKR att vårdnadsgivare får skicka erbjudanden om hälso- och sjukvård, exempelvis vaccination, till enskilda patienter som enligt tillgänglig patientdata inte tidigare fått denna hälso- och sjukvårdsinsats.

 • Hur sker prioriteringen av vilka grupper som ska vaccineras när? (uppdaterad: 25 november 2021)

  Folkhälsomyndigheten har tagit fram rekommendationer för vilka personer som ska vaccineras i vilken ordning. Regionerna planerar sin vaccinering utifrån Folkhälsomyndighetens rekommenderade prioriteringar samt regionala förutsättningar.

  Prioriteringsordning påfyllnadsdos covid-19, Folkhälsomyndigheten

  Prioriteringsordning vaccination covid-19, Folkhälsomyndigheten

 • Vad händer om invånare inte vill ha det vaccin som erbjuds? (uppdaterad: 29 oktober 2021)

  Om någon avböjer vaccination på grund av att hen önskar ett annat vaccin än vad som för närvarande erbjuds, bör patienten informeras om att det går bra att boka en ny tid för vaccination, men att regionen inte kan garantera vilket vaccin som kommer finnas tillgängligt vid annan tidpunkt. Det är viktigt att patienten blir införstådd med riskerna som det kan innebära att välja att avstå från vaccination.

 • Hur rapporteras registreringen av de som vaccineras? (uppdaterad: 29 oktober 2021)

  Regionerna dokumenterar vaccination mot covid-19 och registrerar uppgifterna som sedan överförs till det nationella vaccinationsregistret hos Folkhälsomyndigheten.

  Folkhälsomyndigheten rapporterar sedan resultatet från de olika regionerna och redovisar sin sammanställning.

  Statistik antal vaccinerade, Folkhälsomyndigheten

 • Hur ska hälso- och sjukvården hantera asylsökande eller personer som vistas i Sverige utan nödvändigt tillstånd och som saknar giltigt identitetshandling? (uppdaterad 29 oktober 2021)

  Om personen saknar giltig identitetshandling får journal föras med hjälp av ett så kallat reservnummer. Vården bör tillfråga personen om hen fått en eventuell första vaccindos och i så fall var. Om det sedan tidigare finns ett tilldelat reservnummer bör det användas i journalanteckningen. För att säkerställa att patienten får samma vaccin båda gångerna bör den andra dosen ges hos samma vårdgivare som gav den första dosen om det är möjligt.

Vaccinationsintyg covid-19

 • Är hälso- och sjukvården skyldig att utfärda särskilda vaccinationsintyg? (uppdaterad 29 oktober 2021)

  Hälso- och sjukvårdens skyldighet att utfärda intyg är relativt begränsad och den gäller endast för några särskilt utpekade syften enligt lag. I överenskommelsen och tilläggsöverenskommelsen om vaccination mot covid-19 mellan SKR och regeringen framgår att Sverige ska använda det EU-gemensamt ramverk för vaccinationscertifikat som finns. Staten och SKR är överens om att ett vaccinationscertifikat måste tas fram av en myndighet och inte av regionerna själva.  E-hälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att utveckla ett covid-bevis enligt den EU-förordning som EU-länderna gemensamt beslutat om.

  För ändamålet resa är det EU:s digitala covidbevis som medlemsländerna nu kommit överens om att införa.

  Covidbeviset, E-hälsomyndigheten

Ekonomi och ersättning

 • Hur finansieras vaccinationen? (uppdaterad: 26 december 2021)

  Förberedelser och genomförande av vaccinering innebär stora kostnader för regionerna. Den 23 december tecknade SKR och regeringen en ny överenskommelse om finanseringen och ansvarsfördelning vid vaccinering för 2022. Den första överenskommelsen kom 8 december 2020.

  Överenskommelse vaccinering covid-19

 • Kostar vaccination något för den enskilde?(uppdaterad: 29 oktober 2021)

  Nej, vaccination mot covid-19 är och kommer fortsättningsvis att vara kostnadsfri till alla som vill vaccinera sig mot sjukdomen. SKR:s styrelse har beslutat om en rekommendation till alla regioner kring kostnadsfrihet.

  Rekommendering om kostnadsfrihet av vaccinering mot covid-19 (PDF) Pdf, 310 kB.

  SKR har också tagit fram ett PM kring utlandssvenskar och vaccination mot covid-19.

  Vaccination mot covid-19 utlandssvenskar avgift, uppdaterad juli 2021 (PDF) Pdf, 110 kB.

 • Vilket försäkringsskydd gäller vid vaccinering? (uppdaterad: 10 november 2021)

  Alla covid-19 vaccin som är godkända i Sverige ingår i Läkemedelsförsäkringen. Det gäller även om man kombinerar vaccinerna och även vid en tredje dos.

  covid-.19 vaccinationer, Läkemedelsförsäkringen

 • Gäller lagen om resekostnadsersättning även vid vaccination av covid-19? (uppdaterad: 29 oktober 2021)

  SKR:s tolkning är att lagen om resekostnadsersättning för sjukresor även kan omfatta resor i samband med vaccination mot covid-19. Det är däremot upp till regionerna att besluta om detta.

Personal och vaccination

 • Vad innebär Folkhälsomyndighetens rekommendation till ovaccinerade medarbetare för arbetsgivare? (Uppdaterad: 11 maj 2022 )

  Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation ska den som inte har vaccinerat sig mot covid-19 vidta särskilda försiktighetsåtgärder. Det innebär att dessa personer bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. Den här rekommendationen riktar sig till den enskilda individen, inte till arbetsgivaren.

  Arbetsmiljöansvaret gäller i förhållande till all personal, oavsett om den enskilde arbetstagaren är vaccinerad eller inte. Det innebär att arbetsgivaren ska fortsätta genomföra riskbedömningar och vidta åtgärder för att förhindra smittspridningen. Exempel på sådana åtgärder är att påminna om vikten av att hålla avstånd och att vara konsekvent i de fortsatta hygienrutiner som kan finnas på arbetsplatsen.

  Parallellt med detta bör arbetsgivaren också göra olika insatser för att öka vaccinationstäckningen på arbetsplatserna. Till exempel genom att informera om fördelarna med att så många som möjligt vaccinerar sig samt erbjuda möjlighet att vaccinera sig på arbetstid.

  Information om vaccination mot covid-19 riktad till medarbetare inom hälso- och sjukvården samt olika typer av omsorg, Folkhälsomyndigheten

  Se frågan: Hur kan arbetsgivare bidra till att främja vaccinationsviljan?

  Behöver arbetsgivaren genomföra en riskbedömning när medarbetarna återgår till arbetsplatsen?

 • Kan en arbetsgivare kräva att arbetstagaren uppvisar vaccinationsbevis? (Uppdaterad: 7 februari 2022 )

  E-hälsomyndigheten har tagit fram en e-tjänst för bland annat vaccinationsbevis för att enskilda ska kunna resa i Europa. Syftet med beviset är inte att det ska användas i anställningen och arbetstagaren är inte skyldig att visa upp sådant bevis.

  Covidbevis, E-hälsomyndigheten

 • Kan arbetsgivare vid nyrekrytering uppställa krav på vaccinering mot covid-19? (Uppdaterad: 25 oktober 2022 )

  Ett krav på vaccination för att anställas i en viss verksamhet träffas normalt inte av grundlagsskyddet i 2 kap 6 § RF eftersom det inte utgör ett påtvingat kroppsligt ingrepp. Det beror på att en anställning i detta sammanhang betraktas som en förmån som den arbetssökande kan välja att avstå från om denne inte vill vaccinera sig.

  Ett sådant krav skulle dock kunna stå i strid med annan lagstiftning, exempelvis diskrimineringslagen i fall då sökande på grund av funktionsnedsättning eller religiösa skäl inte kan eller vill vaccinera sig. Även begreppet god sed på arbetsmarknaden måste beaktas i dessa situationer. Uppställs ett vaccinationskrav vid nyrekrytering måste det därför kunna motiveras av ett berättigat syfte och framstå som befogat varför ett generellt krav för samtliga anställningar inom en kommun eller region sannolikt kan ifrågasättas. Det är möjligt att ett sådant krav för den som söker anställning inom vård och omsorg skulle kunna anses som berättigat men frågan är inte rättsligt prövad.

  I verksamheter där krav på vaccination sedan tidigare uppställts kan man upprätthålla kravet vid nyrekrytering.

  E-hälsomyndigheten har tagit fram en e-tjänst för bland annat vaccinationsbevis för att enskilda ska kunna resa i Europa. Syftet med beviset är inte att det ska användas i samband med rekrytering. En arbetssökande är inte heller skyldig att visa upp vaccinationsbevis, även om det inte finns några formella hinder mot att arbetsgivaren efterfrågar ett sådant.

  Om det i undantagsfall bedöms nödvändigt att uppställa vaccinationskrav vid nyrekrytering, kan det vara tillåtet enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) att ta del av vaccinationsbevis som den arbetssökande visar upp. Eventuell dokumentation hos arbetsgivaren ska i så fall endast bestå i en notering om att personen har uppvisat vaccinationsbevis.

  Covidbevis, E-hälsomyndigheten

 • Hur kan arbetsgivare bidra till att främja vaccinationsviljan? (Uppdaterad: 8 oktober 2021 )

  Genom att vaccinera sig kan den vaccinerade skydda både sig själv och andra. Det bidrar till att minska smittspridning i hela samhället på sikt och det är därför viktigt att nå en hög vaccinationstäckning.

  SKR ser gärna att arbetsgivare underlättar för arbetstagare att få tillgång till information om vaccination. Arbetsgivare kan exempelvis uppmärksamma arbetstagare på den information som finns på Folkhälsomyndighetens och regionens hemsidor om vaccination. Information kan också tillhandahållas genom länkar på arbetsgivarens intranät eller liknande.

  Arbetsgivare kan bidra till att främja vaccinationsviljan genom att exempelvis låta arbetstagare vara lediga från arbetet med lön för att vaccinera sig. Vidare kan arbetsgivaren informera om fördelar med att så många som möjligt vaccinerar sig. Arbetsgivare kan även samarbeta med regionen för att underlätta vaccination i anslutning till arbetsplatser, exempelvis tillhandahålla egna lokaler eller andra utrymmen.

  Det är viktigt att arbetsgivarens agerande inte uppfattas som ett tvång eller påtryckning för att arbetstagare ska vaccinera sig. Det får inte heller förekomma någon särbehandling, varken av de som inte väljer att vaccinera sig eller för dem som gör det. Gratifikationer för genomförd vaccination ska därför inte utgå.

  Ett tillfälle att underlätta vaccination för personal kan vara att erbjuda sådan i samband med att den tredje dosen vaccin ges till riskgrupper.

  För de arbetstagare som upplever oro för vaccination kan arbetsgivaren erbjuda sig att lyssna och ta oron på allvar och hjälpa arbetstagare att hitta information genom officiella kanaler som exempelvis 1177.

  Information om vaccination mot covid-19 riktad till medarbetare inom hälso- och sjukvården samt olika typer av omsorg, Folkhälsomyndigheten


 • Har arbetstagare rätt att vaccinera sig på arbetstid? (Uppdaterad: 8 september 2021 )

  Det är upp till varje arbetsgivare att besluta om arbetstagare får vara lediga med bibehållen lön för att vaccinera sig samt den praktiska hanteringen av detta. Någon rättighet enligt lag eller avtal finns inte.

  Det finns ett stort samhällsintresse i att stoppa spridningen av Covid-19. SKR förordar därför att arbetsgivare, så långt som möjligt, underlättar för personal att vaccinera sig och har en generös inställning till att låta personal inom framförallt kontaktyrken få vara lediga från arbetet med lön för att vaccinera sig.

 • Får arbetsgivaren fråga om arbetstagaren är vaccinerad? (Uppdaterad: 8 oktober 2021 )

  Arbetsgivare ska värna arbetstagarens integritet men det finns inget direkt förbud att fråga arbetstagare om de är vaccinerade. Det finns dock heller ingen skyldighet för arbetstagaren att svara på en sådan fråga.

  Fråga om vaccination bör endast ställas där arbetsgivaren efter noggrann bedömning anser det befogat utifrån verksamhetsperspektiv att personalen är vaccinerad.

 • Kan arbetsgivare föra register över vilka medarbetare som är vaccinerade? (Uppdaterad: 8 oktober 2021 )

  Uppgift om immunitet är en känslig personuppgift enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och får bara behandlas under vissa specifika förutsättningar.

  Ur ett arbetsrättsligt perspektiv framstår det inte som nödvändigt att arbetsgivaren på något sätt registrerar eller upprättar listor över personalens immunitet eller det motsatta. SKR bedömer därför att det saknas stöd för arbetsgivare att föra register över de anställda utifrån vaccination.

 • Kan en arbetsgivare tvinga en arbetstagare att vaccinera sig? (Uppdaterad: 8 oktober 2021 )

  I Sverige finns ett grundlagsskydd mot påtvingade kroppsliga ingrepp. Med kroppsligt ingrepp avses, utöver våld, även bland annat läkarundersökningar, vaccinering och blodprovstagning. Offentligt anställda omfattas av skyddet gentemot det allmänna både i egenskap av medborgare men också som anställda av en offentlig arbetsgivare. Ett ingrepp är påtvingat om det genomförs efter hot om sanktion eller andra former av påtryckningar.

  Grundlagsskyddet mot påtvingade kroppsliga ingrepp innebär att statliga, regionala och kommunala arbetsgivare (inklusive kommunalförbund och majoritetsägda kommunala bolag) inte kan kräva att arbetstagare ska vaccinera sig. Det kräver att ett undantag från grundlagsskyddet meddelats via lag. Någon sådan lagstiftning finns inte.

  Däremot kan arbetsgivaren under vissa förutsättningar behöva göra förändringar i vissa verksamheter för att förhindra smittspridning.

  Läs mer om detta under frågan: Kan en arbetsgivare förflytta personal som inte är vaccinerade mot covid-19?

 • Kan en arbetsgivare förflytta personal som inte är vaccinerade mot covid-19? (Uppdaterad: 8 oktober 2021 )

  Arbetsgivaren ska säkerställa att riskbedömningar sker på arbetsplatserna och att det finns rutiner för användande av skyddsutrustning och basala hygienrutiner etc.

  Därutöver kan det av verksamhetsskäl anses befogat att uppställa krav på att enbart vaccinerad personal arbetar i den specifika verksamheten. Verksamhetsskäl kan till exempel avse patientsäkerhet och smittskyddskrav. Typiskt sett kan det avse viss avancerad specialistvård med extra smittokänsliga patienter, prematura barn eller liknande vårdsituationer där krav på vaccination är absolut nödvändigt.

  Om kravet på att personalen ska vara vaccinerad anses befogat kan arbetsgivaren, inom ramen för sin arbetsledningsrätt, besluta om tillfällig placering eller stadigvarande förflytta personal som inte uppfyller kravet på vaccination till andra arbetsuppgifter eller annan arbetsplats. Eftersom en sådan åtgärd är att betrakta som ingripande bör arbetsgivaren först undersöka om det är möjligt att på annat sätt åstadkomma att de sköraste patienterna eller brukarna vårdas av vaccinerad personal.
  I vilka delar av verksamheten och i vilka situationer ett beslut om krav på vaccinerad personal kan anses befogat behöver bedömas i varje enskilt fall. Vägledning saknas dock då detta är en ny oprövad situation där det saknas tydlig praxis.

  Bedömning av huruvida ett krav på vaccinerad personal kan anses befogat eller ej kan falla ut olika i olika situationer då förutsättningarna varierar. Ett krav på enbart vaccinerad personal för arbete på en vårdavdelning för benmärgstransplanterade patienter som helt saknar immunförsvar är inte jämförbar med ett motsvarande krav på personal som enbart har vårdkontakter med patienter eller brukare som i hög grad själva är fullvaccinerade.

  Det är därför viktigt att bedömningarna avseende inom vilken typ av verksamhet och i vilka situationer detta skulle anses befogat görs utifrån förutsättningarna i varje enskilt fall och inte avser generella beslut som omfattar stora personalgrupper med varierande förutsättningar. Det är vidare angeläget att bedömningarna görs utifrån medicinsk kunskap och erfarenhet.

 • Vad gäller om medarbetaren i samband med vaccination får biverkningar och blir sjuk? (Uppdaterad: 23 september 2021 )

  Medarbetare som efter vaccination får biverkningar som gör att arbetsförmågan blir nedsatt, ska sjukanmäla sig enligt de rutiner som finns hos arbetsgivaren.

  En sjuklöneperiod startar för medarbetaren den dagen när medarbetaren skulle ha arbetat. Sjuklön utbetalas av arbetsgivaren från dag ett och karensavdrag ska göras.

  Notera i sammanhanget att sjuklönelagen inte tillåter avsteg från principen om karensavdrag för alla vid påbörjad sjuklöneperiod. Arbetsgivaren är därför skyldig att göra karensavdrag vid start av en sjuklöneperiod, även vid sjukdom som kan antas bero på biverkningar av vaccinering. Det finns heller ingen möjlighet enligt centrala kollektivavtal att teckna lokala avvikelser om ersättning till medarbetaren om mellanskillnaden mellan karensavdrag och schablonbeloppet. Ensidiga arbetsgivarbeslut gällande sådana ersättningar kan också bedömas tveksamma utifrån sjuklönelagen och kollektivavtalets intention.

   

 • Ska arbetsgivare anmäla biverkningar och skador som drabbar medarbetare som vaccinerats till Försäkringskassan eller Arbetsmiljöverket? (Uppdaterad: 24 juni 2021 )

  Med biverkningar avses här en ogynnsam och ej förväntad reaktion i samband med eller efter vaccinering. Med skador avses här exempelvis en blödning eller stickskada i samband med vaccinering.

  Försäkringskassan

  Enligt Försäkringskassan kan biverkningar och skador som drabbar medarbetare som vaccinerats vara en arbetsskada som ska anmälas till Försäkringskassan. En förutsättning är att vaccineringen har samband med arbetet eller arbetsförhållandena. Biverkningar och skador som har medfört eller kan antas medföra rätt till exempelvis sjuklön eller ersättning från socialförsäkringen, är enligt 8 § i förordning (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd sådana händelser som ska anmälas.

  En arbetsgivare är enligt 42 kap. 10 § i Socialförsäkringsbalken skyldig att omedelbart anmäla en inträffad arbetsskada till Försäkringskassan. Arbetsgivare kan anmäla alla skador som inträffar i samband med arbetet men en anmälan innebär inte att skadan behöver bedömas som en arbetsskada utifrån arbetsskadelagstiftningen, det är något som Försäkringskassan prövar utifrån förhållandena i varje enskilt fall. Försäkringskassan kan inte på förhand svara på vilka förhållanden som är avgörande i bedömningen av om skadan kan anses ha ett samband med arbetet eller arbetsförhållandena.

  Anmälan ska göras omedelbart, det vill säga så snart som möjligt, efter att arbetsgivaren fått information om biverkningen eller skadan. Vid osäkerhet rekommenderar SKR att en anmälan görs. Om en medarbetare anser att en anmälan av arbetsskada ska göras så ska arbetsgivaren göra det. Anmälan görs som ”Arbetsolycka” på Försäkringskassans och Arbetsmiljöverkets gemensamma digitala anmälningssida.

  Arbetsmiljöverket

  Enligt Arbetsmiljöverket ska biverkningar och skador kopplat till vaccinering som sker på arbetstid och som drabbar den medarbetare som vaccineras inte anmälas till Arbetsmiljöverket som allvarligt tillbud (3 kap. 3a § AML).

  Anmäl arbetsskada

  Förordning (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

 • Kan en kommun bistå regionen med att vaccinera brukare och personal mot covid-19? (Uppdaterad: 4 mars 2021)

  Regionerna ansvarar för att tillhandahålla vaccin mot covid-19 enligt den prioriteringsordning som fastställs av staten. För att kommunen ska kunna bistå med att vaccinera brukare och personal krävs att det finns ett avtal med ansvarig region om detta. Kommunen kan då tillhandahålla vaccinet inom ramen för den egna verksamheten eller genom upphandlad företagshälsovård.

  En kommun får inte ta hand om sådana angelägenheter som enbart en region ska ha hand om (2 kap. 1 § kommunallagen). Att vaccinera brukare och personal ligger dock inom både kommuners och regioners kompetens enligt kommunallagen (s.k. överlappande kompetens). Därför är det möjligt för kommuner att bistå med vaccination.

  Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift Smittrisker (AFS 2018:4) kan en arbetsgivare vid behov vara skyldig att erbjuda personalen vaccination (se 10 §). Eftersom en enskild arbetsgivare i nuläget inte styr över vem som ska få vaccin mot covid-19 är det däremot inte möjligt att erbjuda vaccination baserat på en riskbedömning inom ramen för föreskriften. SKR bedömer därför att bestämmelsen i föreskriften inte kan tillämpas vid vaccination mot covid-19 i dagsläget.

Utlämning av personuppgifter i samband med vaccination

 • Får kommuner lämna ut personuppgifter om personer som har hemtjänst och hemsjukvård för att göra det möjligt att vaccinera? (uppdaterad: 19 januari 2021)

  Ja, enligt Offentlighets- och sekretesslagen (10 kap, 2 §) hindrar inte sekretessen att en uppgift lämnas till en enskild eller till en annan myndighet, om det är nödvändigt för att den utlämnande myndigheten ska kunna fullgöra sin verksamhet.

  I kommunens verksamhet ingår att erbjuda en god hälso- och sjukvård åt den som efter beslut av kommunen omfattas deras hälso- och sjukvårdsansvar enligt Hälso-och sjukvårdslagen 12 kap. I detta ansvar får anses ingå att dessa individer erbjuds vaccination mot covid- 19.

  Enligt artikel 6 i GDPR krävs en rättslig grund för att hantera personuppgifter vilket finns i Patientlagen, 2 kap, 4 §.

  För att en kommun eller region ska kunna erbjuda vaccination till de prioriterade grupperna i fas 1 behöver regionerna kunna nå ut till personer som har hemtjänst med hemsjukvård. För att vaccinationerna ska kunna genomföras så snart som möjligt bör kommunerna och regionerna hjälpa varandra. Oavsett vilken part som ska utföra själva vaccinationen behöver regionen uppgifterna för att förse kommunen med rätt mängd vaccin.

 • Får kommuner lämna ut personuppgifter om de personer som endast har hemtjänst, för att möjliggöra vaccination? (uppdaterad: 19 januari 2021)

  Kommunen kan tillfråga de personer som har hemtjänst om de vill erhålla vaccination och om de samtycker till att regionen får del av deras personuppgifter för att kunna genomföra vaccinationen.

  För enskilda personer som endast har hemtjänst kan ett alternativ vara att personen tillfälligt skrivs in i hemsjukvården. Se fråga om hemsjukvård.

  Enligt Patientdatalagen och GDPR anses det lagligt att regioner tar emot och behandlar patientrelaterade uppgifter eftersom regionen har ett huvudansvar för patientens hälso- och sjukvård. Detta gäller även om vården ges av en annan vårdgivare.

 • Hur kan kommuner och regioner samarbeta kring personuppgiftshanteringen? (uppdaterad: 19 januari 2021)

  Ett sätt att hantera detta är att kommunen i ett första steg lämnar ut uppgifter på den aktuella gruppen till regionen för att beräkna antal. Samtidigt efterfrågar kommunen om hen vill ha ett erbjudande om vaccination mot covid-19.

  I ett andra steg samlar kommunerna in svaren samt ger regionen uppgifter om vilka personer som vill få erbjudande om vaccination. Vem eller vilka i regionen uppgifterna ska överlämnas till beslutas lokalt utifrån hur vaccinationerna organiseras.

 • Vilken sekretess gäller för personer som saknar beslutsförmåga? (uppdaterad: 19 januari 2021)

  När det gäller personer som saknar beslutsförmåga och som enbart har hemtjänst är ett alternativ att tillfälligt skriva in personerna i hemsjukvården.

  Enligt Offentlighets- och sekretesslagen (10 kap. 2§) hindrar inte sekretessen att en uppgift lämnas till en enskild eller till en annan myndighet om det är nödvändigt för att den utlämnande myndigheten ska kunna fullgöra sin verksamhet, det vill säga att ge hälso- och sjukvård.

  Ytterligare en möjlighet är att ett beslut fattas av kommunfullmäktige om personuppgiftsbehandlingen som ger en lagliga grunden för behandlingen.

  Beträffande uppgifter av till exempel allmänt intresse och myndighetsutövning gäller att personuppgifter får behandlas med stöd av artikel 6.1 e i EU :s dataskyddsförordning, om behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse som följer av lag eller annan författning, kollektivavtal eller av beslut som har meddelats med stöd av lag eller annan författning.

  Att kommunerna nu behöver lämna ut personuppgifter för personer med hemtjänst så att dessa ska kunna erbjudas vaccination mot covid-19 i en första grupp, får anses utgöra en uppgift av allmänt intresse som är viktig för att kommunen ska kunna fullgöra sina uppgifter till exempel att ge hemtjänst och därmed finns stöd i Offentlighets- och sekretesslagen (10 kap. 2 §) att lämna ut uppgifterna till regionen.

 • Under vilka förutsättningar kan vaccination mot covid-19 ges till beslutsoförmögna? (uppdaterad: 3 maj 2021)

  Hälso- och sjukvård får inte ges utan patientens samtycke. Ett alternativ som stöds av praxis är att använda så kallat hypotetiskt samtycken men som saknar uttryckligt lagstöd. Ett hypotetiskt samtycke förutsätter att patienten förhåller sig positiv eller neutral till åtgärden men om en icke-beslutskompetent patient visar med sin kropp och röst att hen motsätter sig vaccinationen, kan inte ett hypotetiskt samtycke legitimera åtgärden.

  I proposition 2013/14:202 på sidan 12 anges följande:

  ”När vårdpersonalen är medveten om att patienten inte kan ge något informerat samtycke men tror sig veta att patienten skulle ha samtyckt om han eller hon hade kunnat ta ställning, är det fråga om ett så kallat hypotetiskt samtycke. En sådan hypotes om samtycke kan under vissa förutsättningar vara tillräcklig för att en medicinsk åtgärd ska vidtas. Detta gäller under förutsättning att patienten själv eller en behörig ställföreträdare för denne inte kan ta ställning, det saknas anledning att anta att patienten skulle ha motsatt sig åtgärden och skälen för åtgärden väger tungt.”

 • Hur ska uppgifter om ordination och registrering i vaccinationsregistret dokumenteras? (uppdaterad: 28 december 2021)

  Ordination och registrering i patientjournalen och i vaccinationsregistret ska ske för varje dos vaccin som ges. Vem som ansvarar för ordination och registrering när kommunen bistår regionen i samband med vaccinationen måste klargöras lokalt. För Pfizer/Biontechs vaccin Comernaty gäller läkemedelsförsäkringen men regeringen har klargjort att samtliga covid-19 vaccin kommer att täckas av en statlig försäkringslösning.

  Den 1 december 2021 trädde lagen (2021:1070) om statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot sjukdomen covid-19 i kraft. Lagen tillämpas även på skador som har inträffat före lagen började gälla.

  Pressmeddelande: Regeringen förslår ny lag om statlig ersättning, Regeringen

  Lagen om statlig ersättning för personskador orsakde av vaccin mot sjukdomen covid-19, Riksdagen

Läs vidare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR