Publicerad 30 juni 2022

Deltagande i fullmäktige- och nämndsammanträden på distans

Information och stöd kring vad som gäller för sammanträden med fullmäktige, styrelser och nämnder, där deltagande kan ske på distans.

Innehållet sammanställdes i samband med pandemin, men är fullt applicerbart även fortsatt.

Regeringens förbud mot allmänna sammankomster (förordningen 2021:8) påverkar i sig inte möjligheterna eller förutsättningarna för att hålla kommunala sammanträden. Däremot ska alla verksamheter, inklusive kommuner och regioner, förhålla sig till Folkhälsomyndighens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förebygga smitta av covid-19 m.m.

Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m, Folkhälsomyndigheten

Politiska möten i kommuner och regioner under 2021

SKR har i den här rapporten kartlagt politiska möten i kommuner och regioner under pandemiåret 2021. Syftet med skriften är att ge en samlad bild av förekomsten av digitala möten och ett kunskapsunderlag inför det fortsatta arbetet. Då kartläggningen är den andra i sitt slag jämförs resultaten även med föregående års undersökning.

Rapporten beskriver hur kommuner och regioner har ställt om sina sammanträden under pandemin och hur digital den lokala och representativa demokratin har blivit. Skriften bygger på en enkätundersökning som skickats ut till samtliga kommuner och regioner som 280 kommuner och 20 regioner har besvarat.

Politiska möten i kommuner och regioner under 2021

Deltagande på distans i sammanträden

Det är möjligt för ledamöter att delta i sammanträden med fullmäktige, styrelse och nämnder på distans, om fullmäktige fattat beslut om att använda den möjlighet lagen erbjuder. Deltagande på distans har tillkommit som ett komplement till fysiskt deltagande i sammanträden och var när det infördes avsett för undantagsfall. Med hänsyn till pandemin kan det däremot anses motiverat att använda möjligheten mer än under normala förhållanden.

Om fullmäktige väl har fattat beslut om möjligheten att delta på distans, är det som regel ordföranden som har att avgöra om närvaro får ske genom deltagande på distans vid visst sammanträde – om något annat inte följer av arbetsordning eller reglemente.

Digitala sammanträden under pandemin

Allmänhetens tillgång till sammanträden

  • Det finns inte möjlighet att hindra åhörare från att följa ett fullmäktigesammanträde med hänvisning till risk för smittsprittning.
  • Ordföranden ansvarar för att ordningen vid fullmäktiges sammanträden upprätthålls. I det ansvaret ligger att tillämpliga föreskrifter följs, exempelvis Folkhälsomyndighetens föreskrifter. Om någon inte följer de anvisningar som ordföranden utfärdar och inte rättar sig efter tillsägelse bör den störande i första hand uppmanas att lämna lokalen.
  • Många kommuner, regioner och kommunalförbund anordnar till exempel webbsändningar från sammanträden och uppmuntrar allmänheten att följa sammanträden på distans snarare än genom fysiskt deltagande på grund av risken för smittspridning.
  • En nämnd eller fullmäktigeberedning, som har beslutat att dess sammanträden ska vara offentliga, kan när som helst besluta att de inte längre ska vara det.

Förtroendevalda i riskgrupper

För förtroendevalda i någon riskgrupp gäller samma regler för deltagande i sammanträden som för övriga förtroendevalda. Det finns inget särskilt undantag för de som ingår i en riskgrupp utan för att göra det möjligt att delta på distans krävs ett fullmäktigebeslut.

Publikationer

Informationsansvarig

  • Helena Linde
    Förbundsjurist

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR