Publicerad 9 maj 2022

Frågor och svar om vaccination

 • Kan arbetsgivare vid nyrekrytering uppställa krav på vaccinering mot covid-19? (Uppdaterad: 25 oktober 2022 )

  Ett krav på vaccination för att anställas i en viss verksamhet träffas normalt inte av grundlagsskyddet i 2 kap 6 § RF eftersom det inte utgör ett påtvingat kroppsligt ingrepp. Det beror på att en anställning i detta sammanhang betraktas som en förmån som den arbetssökande kan välja att avstå från om denne inte vill vaccinera sig.

  Ett sådant krav skulle dock kunna stå i strid med annan lagstiftning, exempelvis diskrimineringslagen i fall då sökande på grund av funktionsnedsättning eller religiösa skäl inte kan eller vill vaccinera sig. Även begreppet god sed på arbetsmarknaden måste beaktas i dessa situationer. Uppställs ett vaccinationskrav vid nyrekrytering måste det därför kunna motiveras av ett berättigat syfte och framstå som befogat varför ett generellt krav för samtliga anställningar inom en kommun eller region sannolikt kan ifrågasättas. Det är möjligt att ett sådant krav för den som söker anställning inom vård och omsorg skulle kunna anses som berättigat men frågan är inte rättsligt prövad.

  I verksamheter där krav på vaccination sedan tidigare uppställts kan man upprätthålla kravet vid nyrekrytering.

  E-hälsomyndigheten har tagit fram en e-tjänst för bland annat vaccinationsbevis för att enskilda ska kunna resa i Europa. Syftet med beviset är inte att det ska användas i samband med rekrytering. En arbetssökande är inte heller skyldig att visa upp vaccinationsbevis, även om det inte finns några formella hinder mot att arbetsgivaren efterfrågar ett sådant.

  Om det i undantagsfall bedöms nödvändigt att uppställa vaccinationskrav vid nyrekrytering, kan det vara tillåtet enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) att ta del av vaccinationsbevis som den arbetssökande visar upp. Eventuell dokumentation hos arbetsgivaren ska i så fall endast bestå i en notering om att personen har uppvisat vaccinationsbevis.

  Covidbevis, E-hälsomyndigheten

 • Vad innebär Folkhälsomyndighetens rekommendation till ovaccinerade medarbetare för arbetsgivare? (Uppdaterad: 11 maj 2022 )

  Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation ska den som inte har vaccinerat sig mot covid-19 vidta särskilda försiktighetsåtgärder. Det innebär att dessa personer bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. Den här rekommendationen riktar sig till den enskilda individen, inte till arbetsgivaren.

  Arbetsmiljöansvaret gäller i förhållande till all personal, oavsett om den enskilde arbetstagaren är vaccinerad eller inte. Det innebär att arbetsgivaren ska fortsätta genomföra riskbedömningar och vidta åtgärder för att förhindra smittspridningen. Exempel på sådana åtgärder är att påminna om vikten av att hålla avstånd och att vara konsekvent i de fortsatta hygienrutiner som kan finnas på arbetsplatsen.

  Parallellt med detta bör arbetsgivaren också göra olika insatser för att öka vaccinationstäckningen på arbetsplatserna. Till exempel genom att informera om fördelarna med att så många som möjligt vaccinerar sig samt erbjuda möjlighet att vaccinera sig på arbetstid.

  Information om vaccination mot covid-19 riktad till medarbetare inom hälso- och sjukvården samt olika typer av omsorg, Folkhälsomyndigheten

  Se frågan: Hur kan arbetsgivare bidra till att främja vaccinationsviljan?

  Behöver arbetsgivaren genomföra en riskbedömning när medarbetarna återgår till arbetsplatsen?

 • Kan en arbetsgivare kräva att arbetstagaren uppvisar vaccinationsbevis? (Uppdaterad: 7 februari 2022 )

  E-hälsomyndigheten har tagit fram en e-tjänst för bland annat vaccinationsbevis för att enskilda ska kunna resa i Europa. Syftet med beviset är inte att det ska användas i anställningen och arbetstagaren är inte skyldig att visa upp sådant bevis.

  Covidbevis, E-hälsomyndigheten

 • Hur kan arbetsgivare bidra till att främja vaccinationsviljan? (Uppdaterad: 8 oktober 2021 )

  Genom att vaccinera sig kan den vaccinerade skydda både sig själv och andra. Det bidrar till att minska smittspridning i hela samhället på sikt och det är därför viktigt att nå en hög vaccinationstäckning.

  SKR ser gärna att arbetsgivare underlättar för arbetstagare att få tillgång till information om vaccination. Arbetsgivare kan exempelvis uppmärksamma arbetstagare på den information som finns på Folkhälsomyndighetens och regionens hemsidor om vaccination. Information kan också tillhandahållas genom länkar på arbetsgivarens intranät eller liknande.

  Arbetsgivare kan bidra till att främja vaccinationsviljan genom att exempelvis låta arbetstagare vara lediga från arbetet med lön för att vaccinera sig. Vidare kan arbetsgivaren informera om fördelar med att så många som möjligt vaccinerar sig. Arbetsgivare kan även samarbeta med regionen för att underlätta vaccination i anslutning till arbetsplatser, exempelvis tillhandahålla egna lokaler eller andra utrymmen.

  Det är viktigt att arbetsgivarens agerande inte uppfattas som ett tvång eller påtryckning för att arbetstagare ska vaccinera sig. Det får inte heller förekomma någon särbehandling, varken av de som inte väljer att vaccinera sig eller för dem som gör det. Gratifikationer för genomförd vaccination ska därför inte utgå.

  Ett tillfälle att underlätta vaccination för personal kan vara att erbjuda sådan i samband med att den tredje dosen vaccin ges till riskgrupper.

  För de arbetstagare som upplever oro för vaccination kan arbetsgivaren erbjuda sig att lyssna och ta oron på allvar och hjälpa arbetstagare att hitta information genom officiella kanaler som exempelvis 1177.

  Information om vaccination mot covid-19 riktad till medarbetare inom hälso- och sjukvården samt olika typer av omsorg, Folkhälsomyndigheten


 • Kan en arbetsgivare förflytta personal som inte är vaccinerade mot covid-19? (Uppdaterad: 8 oktober 2021 )

  Arbetsgivaren ska säkerställa att riskbedömningar sker på arbetsplatserna och att det finns rutiner för användande av skyddsutrustning och basala hygienrutiner etc.

  Därutöver kan det av verksamhetsskäl anses befogat att uppställa krav på att enbart vaccinerad personal arbetar i den specifika verksamheten. Verksamhetsskäl kan till exempel avse patientsäkerhet och smittskyddskrav. Typiskt sett kan det avse viss avancerad specialistvård med extra smittokänsliga patienter, prematura barn eller liknande vårdsituationer där krav på vaccination är absolut nödvändigt.

  Om kravet på att personalen ska vara vaccinerad anses befogat kan arbetsgivaren, inom ramen för sin arbetsledningsrätt, besluta om tillfällig placering eller stadigvarande förflytta personal som inte uppfyller kravet på vaccination till andra arbetsuppgifter eller annan arbetsplats. Eftersom en sådan åtgärd är att betrakta som ingripande bör arbetsgivaren först undersöka om det är möjligt att på annat sätt åstadkomma att de sköraste patienterna eller brukarna vårdas av vaccinerad personal.
  I vilka delar av verksamheten och i vilka situationer ett beslut om krav på vaccinerad personal kan anses befogat behöver bedömas i varje enskilt fall. Vägledning saknas dock då detta är en ny oprövad situation där det saknas tydlig praxis.

  Bedömning av huruvida ett krav på vaccinerad personal kan anses befogat eller ej kan falla ut olika i olika situationer då förutsättningarna varierar. Ett krav på enbart vaccinerad personal för arbete på en vårdavdelning för benmärgstransplanterade patienter som helt saknar immunförsvar är inte jämförbar med ett motsvarande krav på personal som enbart har vårdkontakter med patienter eller brukare som i hög grad själva är fullvaccinerade.

  Det är därför viktigt att bedömningarna avseende inom vilken typ av verksamhet och i vilka situationer detta skulle anses befogat görs utifrån förutsättningarna i varje enskilt fall och inte avser generella beslut som omfattar stora personalgrupper med varierande förutsättningar. Det är vidare angeläget att bedömningarna görs utifrån medicinsk kunskap och erfarenhet.

 • Kan en arbetsgivare tvinga en arbetstagare att vaccinera sig? (Uppdaterad: 8 oktober 2021 )

  I Sverige finns ett grundlagsskydd mot påtvingade kroppsliga ingrepp. Med kroppsligt ingrepp avses, utöver våld, även bland annat läkarundersökningar, vaccinering och blodprovstagning. Offentligt anställda omfattas av skyddet gentemot det allmänna både i egenskap av medborgare men också som anställda av en offentlig arbetsgivare. Ett ingrepp är påtvingat om det genomförs efter hot om sanktion eller andra former av påtryckningar.

  Grundlagsskyddet mot påtvingade kroppsliga ingrepp innebär att statliga, regionala och kommunala arbetsgivare (inklusive kommunalförbund och majoritetsägda kommunala bolag) inte kan kräva att arbetstagare ska vaccinera sig. Det kräver att ett undantag från grundlagsskyddet meddelats via lag. Någon sådan lagstiftning finns inte.

  Däremot kan arbetsgivaren under vissa förutsättningar behöva göra förändringar i vissa verksamheter för att förhindra smittspridning.

  Läs mer om detta under frågan: Kan en arbetsgivare förflytta personal som inte är vaccinerade mot covid-19?

 • Får arbetsgivaren fråga om arbetstagaren är vaccinerad? (Uppdaterad: 8 oktober 2021 )

  Arbetsgivare ska värna arbetstagarens integritet men det finns inget direkt förbud att fråga arbetstagare om de är vaccinerade. Det finns dock heller ingen skyldighet för arbetstagaren att svara på en sådan fråga.

  Fråga om vaccination bör endast ställas där arbetsgivaren efter noggrann bedömning anser det befogat utifrån verksamhetsperspektiv att personalen är vaccinerad.

 • Kan arbetsgivare föra register över vilka medarbetare som är vaccinerade? (Uppdaterad: 8 oktober 2021 )

  Uppgift om immunitet är en känslig personuppgift enligt dataskyddsförordningen (GDPR) och får bara behandlas under vissa specifika förutsättningar.

  Ur ett arbetsrättsligt perspektiv framstår det inte som nödvändigt att arbetsgivaren på något sätt registrerar eller upprättar listor över personalens immunitet eller det motsatta. SKR bedömer därför att det saknas stöd för arbetsgivare att föra register över de anställda utifrån vaccination.

 • Vad gäller om medarbetaren i samband med vaccination får biverkningar och blir sjuk? (Uppdaterad: 23 september 2021 )

  Medarbetare som efter vaccination får biverkningar som gör att arbetsförmågan blir nedsatt, ska sjukanmäla sig enligt de rutiner som finns hos arbetsgivaren.

  En sjuklöneperiod startar för medarbetaren den dagen när medarbetaren skulle ha arbetat. Sjuklön utbetalas av arbetsgivaren från dag ett och karensavdrag ska göras.

  Notera i sammanhanget att sjuklönelagen inte tillåter avsteg från principen om karensavdrag för alla vid påbörjad sjuklöneperiod. Arbetsgivaren är därför skyldig att göra karensavdrag vid start av en sjuklöneperiod, även vid sjukdom som kan antas bero på biverkningar av vaccinering. Det finns heller ingen möjlighet enligt centrala kollektivavtal att teckna lokala avvikelser om ersättning till medarbetaren om mellanskillnaden mellan karensavdrag och schablonbeloppet. Ensidiga arbetsgivarbeslut gällande sådana ersättningar kan också bedömas tveksamma utifrån sjuklönelagen och kollektivavtalets intention.

   

 • Har arbetstagare rätt att vaccinera sig på arbetstid? (Uppdaterad: 8 september 2021 )

  Det är upp till varje arbetsgivare att besluta om arbetstagare får vara lediga med bibehållen lön för att vaccinera sig samt den praktiska hanteringen av detta. Någon rättighet enligt lag eller avtal finns inte.

  Det finns ett stort samhällsintresse i att stoppa spridningen av Covid-19. SKR förordar därför att arbetsgivare, så långt som möjligt, underlättar för personal att vaccinera sig och har en generös inställning till att låta personal inom framförallt kontaktyrken få vara lediga från arbetet med lön för att vaccinera sig.

 • Ska arbetsgivare anmäla biverkningar och skador som drabbar medarbetare som vaccinerats till Försäkringskassan eller Arbetsmiljöverket? (Uppdaterad: 24 juni 2021 )

  Med biverkningar avses här en ogynnsam och ej förväntad reaktion i samband med eller efter vaccinering. Med skador avses här exempelvis en blödning eller stickskada i samband med vaccinering.

  Försäkringskassan

  Enligt Försäkringskassan kan biverkningar och skador som drabbar medarbetare som vaccinerats vara en arbetsskada som ska anmälas till Försäkringskassan. En förutsättning är att vaccineringen har samband med arbetet eller arbetsförhållandena. Biverkningar och skador som har medfört eller kan antas medföra rätt till exempelvis sjuklön eller ersättning från socialförsäkringen, är enligt 8 § i förordning (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd sådana händelser som ska anmälas.

  En arbetsgivare är enligt 42 kap. 10 § i Socialförsäkringsbalken skyldig att omedelbart anmäla en inträffad arbetsskada till Försäkringskassan. Arbetsgivare kan anmäla alla skador som inträffar i samband med arbetet men en anmälan innebär inte att skadan behöver bedömas som en arbetsskada utifrån arbetsskadelagstiftningen, det är något som Försäkringskassan prövar utifrån förhållandena i varje enskilt fall. Försäkringskassan kan inte på förhand svara på vilka förhållanden som är avgörande i bedömningen av om skadan kan anses ha ett samband med arbetet eller arbetsförhållandena.

  Anmälan ska göras omedelbart, det vill säga så snart som möjligt, efter att arbetsgivaren fått information om biverkningen eller skadan. Vid osäkerhet rekommenderar SKR att en anmälan görs. Om en medarbetare anser att en anmälan av arbetsskada ska göras så ska arbetsgivaren göra det. Anmälan görs som ”Arbetsolycka” på Försäkringskassans och Arbetsmiljöverkets gemensamma digitala anmälningssida.

  Arbetsmiljöverket

  Enligt Arbetsmiljöverket ska biverkningar och skador kopplat till vaccinering som sker på arbetstid och som drabbar den medarbetare som vaccineras inte anmälas till Arbetsmiljöverket som allvarligt tillbud (3 kap. 3a § AML).

  Anmäl arbetsskada

  Förordning (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

 • Kan en kommun bistå regionen med att vaccinera brukare och personal mot covid-19? (Uppdaterad: 4 mars 2021)

  Regionerna ansvarar för att tillhandahålla vaccin mot covid-19 enligt den prioriteringsordning som fastställs av staten. För att kommunen ska kunna bistå med att vaccinera brukare och personal krävs att det finns ett avtal med ansvarig region om detta. Kommunen kan då tillhandahålla vaccinet inom ramen för den egna verksamheten eller genom upphandlad företagshälsovård.

  En kommun får inte ta hand om sådana angelägenheter som enbart en region ska ha hand om (2 kap. 1 § kommunallagen). Att vaccinera brukare och personal ligger dock inom både kommuners och regioners kompetens enligt kommunallagen (s.k. överlappande kompetens). Därför är det möjligt för kommuner att bistå med vaccination.

  Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift Smittrisker (AFS 2018:4) kan en arbetsgivare vid behov vara skyldig att erbjuda personalen vaccination (se 10 §). Eftersom en enskild arbetsgivare i nuläget inte styr över vem som ska få vaccin mot covid-19 är det däremot inte möjligt att erbjuda vaccination baserat på en riskbedömning inom ramen för föreskriften. SKR bedömer därför att bestämmelsen i föreskriften inte kan tillämpas vid vaccination mot covid-19 i dagsläget.

Prenumerera

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR