Publicerad 6 december 2021

Rapporter

Här finns de rapporter som SKR tagit fram inom Sveriges Viktigaste Jobb. Du laddar ner alla rapporter kostnadsfritt.

Omslagsbild till rapporten Prioritera arbetsmiljöarbetet

Prioritera arbetsmiljöarbetet

Jobben i kommuner och regioner är viktiga och meningsfulla. Men det som lockar och engagerar kan samtidigt vara påfrestande och svårt.

Att prioritera arbetsmiljöarbetet gör kommuner och regioner till attraktiva arbetsgivare. Det är en av flera strategier för att möta välfärdens kompetensutmaning.

Prioritera arbetsmiljöarbetet - en strategi för välfärdens kompetensförsörjning

Möt välfärdens kompetensutmaning – rekryteringsrapport 2020

Välfärdens kompetensförsörjning är en av det kommande decenniets viktigaste frågor för Sveriges kommuner och regioner. För att klara kompetensförsörjningen behöver kommuner och regioner fortsätta att rekrytera, utveckla och behålla medarbetare med rätt kompetens.

SKR:s strategier för kompetensförsörjning är framtagna som ett stöd för arbetet i kommuner och regioner. Strategierna handlar om att vara en attraktiv arbetsgivare, att hitta nya lösningar och om ett hållbart arbetsliv.

Möt välfärdens kompetensutmaning – rekryteringsrapport 2020

Säg hej till ditt kollektivavtal!

I "Säg hej till ditt kollektivavtal!" presenteras de förmåner som finns i kollektivavtalen Allmänna bestämmelser (AB) m.fl. Utöver intressanta och meningsfulla jobb, får medarbetare i kommuner och regioner även en rad betydelsefulla förmåner som vi vill berätta om. Innehållet vänder sig i första hand till nyanställda och framtida medarbetare i kommuner och regioner.

Säg hej till ditt kollektivavtal!

Digitalisering i välfärden

Behoven av välfärd ökar i takt med att det blir allt fler barn och äldre i befolkningen. Samtidigt förväntar sig invånarna en smartare och mer tillgänglig välfärd som med hjälp av digital teknik ger snabbare och mer sammanhållen service.

I studien har förskollärare, lärare, läkare, sjuksköterskor, socionomer och undersköterskor tillfrågats om deras attityder till och erfarenheter av digitalisering på arbetsplatsen. Syftet med rapporten är att stödja arbetsgivare i kommuner och regioner som utvecklar verksamheten med hjälp av digitalisering. (2020)

Digitalisering i välfärden – Attityder och erfarenheter bland medarbetare och studenter

Mitt i livet

För att möta välfärdens rekryteringsbehov räcker det inte med att bara rekrytera unga och studenter. Kommuner och regioner kommer behöva rekrytera personer mitt i livet, som både har yrkes- och livserfarenhet.

Studien Mitt i livet syftar till att öka kunskapen om drivkrafter och hinder för att vidareutbilda sig och yrkesväxla bland personer äldre än 35 år. (2019)

Mitt i livet

Unga om välfärdsjobben

Hur intresserade är unga av att jobba i skolan, vården och omsorgen? Hur ser deras drömarbetsgivare ut? Och hur tycker de unga att kommuner och regioner kan bli mer attraktiva som arbetsgivare? Det är några frågor som SKR undersökt i en studie om ungas attityder och tankar om jobben inom välfärden. Studien riktar sig till alla som arbetar med att rekrytera till välfärdsjobben eller kommunicerar med unga. (2019)

Unga om välfärdsjobben

Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden – Rekryteringsrapport 2018

Välfärden står inför en stor rekryteringsutmaning när antalet barn och gamla ökar betydligt mer än de i arbetsför ålder. Det blir en hård konkurrens framåt om arbetskraften, men det finns mycket kommuner, landsting och regioner kan göra. (2018)

Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden – Rekryteringsrapport 2018

Sveriges viktigaste chefsjobb – om hur välfärden hittar och utvecklar framtidens chefer

För att utveckla välfärden behövs bra chefer som kan leda och driva förändring tillsammans med sina medarbetare. I rapporten Sveriges viktigaste chefsjobb får vi möta fyra chefer som berättar om sina tankar kring vad som krävs för att välfärden ska vara attraktiv för dagens och framtidens chefer. (2018)

Sveriges viktigaste chefsjobb - om hur välfärden hittar och utvecklar framtidens chefer

Använd kompetens rätt – ett sätt att möta rekryteringsutmaningen i hälso- och sjukvården

Sveriges befolkning kommer att öka med en miljon invånare fram till 2026. Framför allt ökar antalet barn och äldre. De som är i arbetsför ålder ökar inte alls i samma takt. Bristen på arbetskraft innebär att kommuner, landsting och regioner måste arbeta på nya sätt, till exempel ta tillvara och utveckla den kompetens som finns bland medarbetarna. I rapporten Använd kompetens rätt möter vi arbetsgivare inom vården som testat nya arbetssätt för att medarbetarna ska arbeta på toppen av sin kompetens. (2018)

Använd kompetens rätt – ett sätt att möta rekryteringsutmaningen i hälso- och sjukvården

Utbilda för framtidens välfärd

I dag är det svårt att hitta utbildad personal till flera välfärdsyrken, och i takt med att välfärden utvecklas behövs medarbetare med nya kompetenser. Det innebär helt nya krav på utbildningssystemet.
(2017)

Utbilda för framtidens välfärd

Sveriges viktigaste jobb engagerar

De mest engagerade medarbetarna finns i kommuner och regioner. Men många har svårt att släppa tankarna på jobbet när de är lediga.
(2016)

Sveriges viktigaste jobb engagerar

Om fler jobbar mer

I dag arbetar många anställda i kommuner och regioner deltid. Om fler medarbetare börjar arbeta heltid kan vi minska rekryteringsbehoven.
(2015)

Om fler jobbar mer

Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden

Det behövs ungefär en halv miljon nya medarbetare i välfärden fram till 2023 om inga förändringar görs i arbetssätt och bemanning.
(2015)

Sveriges Viktigaste Jobb finns i välfärden

Jobb i vården och omsorgen

Samtidigt som befolkningen växer och blir äldre, och behoven av välfärd ökar, uppnår många medarbetare pensionsåldern de närmaste åren. Det finns en del utmaningar med att rekrytera många nya medarbetare de kommande tio åren.
(2014)

Jobb i vården och omsorgen

Jobb i förskolan och skolan

Framtidsjobben finns i välfärden. När det blir alltfler barn och unga i befolkningen, samtdigit som många medarbetare i förskolan och skolan uppnår pensionsålder, ökar behovet av personal. Det innebär att det kan behövas ungefär 150 000 nya medarbetare fram till 2023.
(2014)

Jobb i förskolan och skolan

Jobb som gör skillnad

Unga är en viktig unga målgrupp när nya medarbetare ska anställas. Därför är det nödvändigt att veta vad de tycker om välfärdsjobben.
(2013)

Jobb som gör skillnad

Jobbet och karriären

Unga förknippar inte välfärdsjobben med goda karriärmöjligheter. Hur ser det ut i kommuner och regioner och vad kan arbetsgivarna göra?
(2013)

Jobbet och karriären

Jobbet och lönen

Unga förknippar inte välfärdsjobben med bra lön. Hur ser det ut i kommuner och regioner och vad kan arbetsgivarna göra?
(2013)

Jobbet och lönen

Jobbet och arbetsmiljön

Unga förknippar inte välfärdsjobben med bra arbetsmiljö. Hur ser det ut i kommuner och regioner och vad kan arbetsgivarna göra?
(2013)

Jobbet och arbetsmiljön

Stolthet och fördomar

Vad tycker medarbetare i kommuner och landsting om sina jobb? Det finns ingen entydig bild. Sektorn har en miljon medarbetare i hundratals olika yrken som verkar på tusentals arbetsplatser.
(2011)

Stolthet och fördomar

Förhoppningar och farhågor

För att kunna attrahera medarbetare med intresse och potential för chefskap behöver vi bättre förstå hur de ser på en framtida chefsroll i kommunal sektor.
(2011)

Förhoppningar och farhågor

Magasin Sveriges Viktigaste Jobb

Tidning för gymnasie- och högstadieelever. Idrottslärare och ekonom är några av de jobb som elever vid Huddingegymnasiet tycker verkar vara roligast.

Magasin Sveriges Viktigaste Jobb

Informationsansvarig

  • Paola Felicetti
    Kommunikatör

Kontakt

Kontakta SKR