Publicerad 24 mars 2021

Anställa personer med funktionsnedsättning

Kompetensförsörjning är ett generellt problem, med brist på arbetskraft inom fler områden. Samtidigt står många människor utanför arbetsmarknaden, med kompetens, kunskap och förmågor – och med lösningen på arbetsgivarnas behov av kompetensförsörjning.

Nu behöver arbetsgivare tänka nytt och göra annorlunda. Genom att se över och organisera arbetsuppgifter och yrkesroller på ett annat sätt skapas möjligheter för fler att kunna utföra dem, och genom breddad rekrytering kan fler individers kompetens och kunskap komma till nytta.

Hittills har fokus varit att rusta individen att bli mer attraktiv på arbetsmarknaden, genom utbildning eller praktik på en arbetsplats. Men genom att vända på perspektivet och istället se över vem som gör vad på en arbetsplats kan fler individers kompetens och kunskap komma till nytta. Bredare rekrytering och blandad personalstyrka ger också flera vinster: minskade kostnader, ökad kvalitet och bättre arbetsmiljö.

Verktyg

Kommunalekonomisk kalkyl – räknesnurran

Inom ramen för projektet Fler vägar in – breddad rekrytering har Sveriges Kommuner och Regioner tillsammans med Skövde kommun tagit fram ett beräkningsverktyg för att synliggöra de kommunalekonomiska konsekvenserna av insatser inom projektet.

Verktyg för kommunalekonomisk effektkalkyl (Excel)

Information om verktyget för kommunalekonomisk effektkalkyl (PDF)

Räknesnurran för ekonomisk kalkyl på arbetsplatsnivå

Du kan även beräkna effekter på arbetsplatsnivå.

Verktyg för ekonomisk kalkyl på arbetsplatsnivå (Excel)

Sammanställning av effektkalkyl på arbetsplatsnivå (Excel)

BEA-anställning

Frågor och svar vid BEA-anställning (PDF)

Exempel från kommuner

Örebro kommun

I projektet ”Fler vägar in – breddad rekrytering” har Örebro kommun arbetat fram en modell för arbetsdelning - Använd kompetensen rätt. Modellen utgår från interaktiva workshops med medarbetare på kommunala arbetsplatser som identifierar verksamhetens olika arbetsuppgifter och analyserar utifrån frågeställningar gör vi rätt saker, gör vi rätt och gör rätt kompetens rätt saker.

Gävle kommun

Gävle kommun har utformat en modell för arbetsdelning som utgår från Örebros modell. I Gävle etablerades pilotgrupper med kontorschefer på förvaltningsnivå och arbetsgrupper på verksamhetsnivå. Grupperna har sett över verksamhetens arbetsuppgifter, identifierat arbetsuppgifter som ligger utanför ordinarie personals ansvarsområden och - utifrån verkligt behov - identifierat och skapat kompletterande tjänster.

Hudiksvalls kommun

Förberedelser och utbildningsinsatser på vägen mot inkluderande arbetsplatser i Hudiksvalls kommun.

Inkluderande arbetsplatser, exempel från Hudiksvalls kommun (PDF)

Guide till inkluderande arbetsplatser

Inkluderande arbetsplatser är en viktig förutsättning för att lyckas med bra rekryteringar. Att våga tänka på nytt sätt är en annan förutsättning. Nu finns en guide till arbetsgivare som vill arbeta med nya tankesätt, inkluderande arbetsplatser och eventuella stöd till enskilda, som stöd på vägen till bra kompetensförsörjning.

Guide till inkluderande arbetsplatser - Ett stöd på vägen mot fler långsiktigt inkluderande arbetsplatser (PDF)

Projektet Fler vägar in – Breddad rekrytering

Projektet Fler vägar in, som drivs gemensamt av SKR, Arbetsförmedlingen och Myndigheten för delaktighet, har utvecklat en bra metod för hållbar kompetensförsörjning. Det ursprungliga syftet var att göra det enklare för arbetsgivare i välfärden att anställa personer med funktionsnedsättning, genom nya former av samverkan, att använda kompetensen rätt och att skapa nya yrkesroller.

Metoden fungerar för arbetsgivare och medarbetare på samtliga arbetsplatser. Med rätt stöd och verktyg kan arbetsgivare känna sig trygga att rekrytera personer som står längre från arbetsmarknaden.

Åtta kommuners arbete

Projektet pågick under 2017-2020 i åtta kommuner; Borås, Falkenberg, Gävle, Hudiksvall, Karlskoga, Skövde, Stockholm och Örebro. Syftet har varit att utvärdera kommunernas arbete med att ta fram nya tjänster genom att använda kompetensen rätt, och bredda sin rekrytering. Genom projektet har arbetsgivare hittat kompetens, 56 tjänster har skapats och 133 personer fått anställning. Fler vägar in – breddad rekrytering finansieras av Europeiska socialfonden.

Projektet och dess resultat har utvärderats i sin helhet av konsultföretaget WSP.

Slututvärdering av ESF-projektet Fler vägar in – Breddad rekrytering (PDF)

Konferenser om breddad rekrytering

Under 2020 anordnade SKR tre webbsända konferenser om hur kommunal verksamhet i praktiken kan möta sitt behov av kompetens och samtidigt inkludera fler människor i arbetslivet. Konferenserna går att se som en serie eller var och en för sig.

29 oktober – Hur kan breddad rekrytering bidra till kompetensförsörjningen?

17 november – Erfarenheter från åtta kommuner med breddad rekrytering

4 december – Vägen framåt för breddad rekrytering

Publikationer

Läs vidare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset